Johnny Reweghs

Dorpspartij en sp.a Glabbeek lanceren zorgplan: “De zorgende dorpssamenleving”

Volgens de meest recente projecties van de studiedienst van de Vlaamse Regering mogen de gemeenten tussen 2016 en 2030 een gemiddelde toename van het aantal 65 tot 79-jarigen met 37% verwachten en een toename van het aantal 80-plussers met gemiddeld 43%. Vandaag zijn in onze gemeente 1.029 inwoners of 19,1% ouder dan 65 jaar, waarvan 335 inwoners of 6,2% ouder dan 80 jaar, op een totale bevolking van 5.382 inwoners. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat ons dorp nood heeft aan een duidelijke toekomstvisie om de vergrijzing op te vangen. Met het zorgplan “de zorgende samenleving” lanceert deze bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a enkele nieuwe maatregelen als antwoord op de vergrijzing, zegt OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).
“Een sociale dorpssamenleving is voor de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a een zorgende dorpssamenleving, die begint in onze eigen seniorengemeenschap en in ons eigen dorp. Velen praten vaak over de uitdagingen van de vergrijzing die op ons af komt, maar wij maken met een zorgplan met een duidelijke toekomstvisie er concreet werk van. De inzet van ons zorgplan is om onze inwoners zo lang mogelijk kwalitatief in de eigen gemeente te kunnen laten blijven wonen. Enkele nieuwigheden die we binnenkort gaan invoeren zijn o.a. een aanpassing van de gemeentelijke mantelzorgpremie, de opstart van een project zorgburen, premies voor gemeentelijke seniorenverengingen en ziekenzorgkernen voor initiatieven tegen vereenzaming en een gemeentelijke aanpassingspremie voor woningen.”

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): “De belangrijkste pijler van ons zorgplan heeft als doel om onze inwoners zo lang mogelijk kwalitatief (met hulp) in hun eigen woning te kunnen laten blijven wonen en daarnaast ook de mogelijkheid krijgen om maximaal aan het dorpsleven te kunnen deelnemen en dus niet te vereenzamen. Wij zetten als meerderheidspartijen in het OCMW- en gemeentebestuur hoog in op een ruim aanbod van thuisdiensten en ondersteuning.”

Overzicht van de nieuwe maatregelen die we met ons zorgplan zullen nemen:

De nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie vanaf 2017

Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geeft het OCMW van Glabbeek sinds 2010 een gemeentelijke mantelzorgpremie van 60 euro per jaar voor elke mantelzorger als er het volledige voorgaande jaar een uitkering uit de zorgverzekering werd uitgekeerd. De nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie van het OCMW Glabbeek blijft een vergoeding die wordt toegekend aan mantelzorgers die zorgbehoevende personen mee ondersteunen, maar die vanaf 2017 wordt onderverdeeld in 4 categorieën. De bestuursmeerderheid maakt de nodige budgetten vrij voor een grondige en doordachte aanpassing van de mantelzorgpremie. Er wordt in het nieuwe systeem een duidelijk onderscheid gemaakt tussen mantelzorgers bij wie de zorgbehoevende wel of niet inwoont. Maar doordat veel mensen voor allerlei ondersteuningen vaak steeds net uit de boot vallen, maken we ook in de premiebedragen van de nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie een onderscheid tussen diegenen die al wel of net niet een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering krijgen.

CAT A
De zorgbehoevende woont samen met de mantelzorger en krijgt al een maandelijkse vergoeding via de Vlaamse Zorgverzekering. Het premiebedrag van de gemeentelijke mantelzorgpremie blijft behouden op 60 euro per jaar.

CAT B
De zorgbehoevende woont alleen en krijgt al een maandelijkse vergoeding via de Vlaamse zorgverzekering. Premiebedrag van de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt verhoogd vanaf 2017 van 60 euro naar 90 euro per jaar.

CAT C
De zorgbehoevende woont samen met de mantelzorger en krijgt geen maandelijkse vergoeding via de Vlaamse zorgverzekering en scoort tussen de 30 en 34 punten op de Bel-schaal. Premiebedrag van de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt verhoogd vanaf 2017 van 0 euro naar 180 euro per jaar.

CAT D
De zorgbehoevende woont alleen en krijgt geen maandelijkse vergoeding via de Vlaamse zorgverzekering en scoort tussen de 30 en 34 punten op de Bel-schaal. Premiebedrag van de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt verhoogd vanaf 2017 van 0 euro naar 270 euro per jaar.

Nieuw project zorgburen

Inwoners met een hart voor ouderen kunnen met het nieuwe project zorgburen op vrijwillige basis helpen door dagelijks of wekelijks een bezoekje te brengen aan buren van maximaal 2 uur. Met de oprichting van het teamproject “zorgburen” binnen het OCMW wil de bestuursmeerderheid vooral de kwetsbare en alleenstaande ouderen in onze gemeente bereiken. Voor dit zorgburenteam gaat het OCMW vanaf 2017 op zoek naar één zorgbuur per deelgemeente en krijgt elke zorgbuur voor dit vrijwilligerswerk 300 euro per jaar.

Nieuwe projectsubsidies tegen vereenzaming

Binnen de gemeente zijn er vandaag 4 seniorenverengingen actief en zij krijgen via de seniorenraad sinds 2013 een jaarlijkse werkingstoelage van 350 euro (tot 2012 was dit 250 euro per jaar). En er zijn ook ziekenzorgkernen in de deelgemeenten Glabbeek, Bunsbeek, Kapellen, Attenrode en Wever actief. Zij krijgen vandaag enkel een beperkte werkingsondersteuning als socio-culturele verenigingen. Met de nieuwe projectsubsidies vanuit de gemeentelijke seniorenraad gaan we de ziekenzorgkernen en seniorenverengingen vanaf 2017 een extra ondersteuning geven voor hun werking met als doel vereenzaming van onze senioren actief te bestrijden en hen maximaal aan ons dorpsleven te laten deelnemen. Deze nieuwe projectsubsidie bedraagt 350 euro per jaar en per vereniging voor elke activiteit die gratis en vrij toegankelijk is voor alle zorgbehoevenden en senioren in ons dorp.

De nieuwe gemeentelijke aanpassingspremie
Vanaf 2017 kunnen senioren een nieuwe aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie krijgen. Met de jaren kan blijven wonen in de eigen woning moeilijker worden door enkele praktische gebreken aan de woning. Een bad of douche nemen, naar het toilet gaan, het gaat niet meer zo vlot. Een ongeluk of een kwalijke val is dan snel gebeurd. Met kleine ingrepen, zoals het plaatsen van een douchestoel of een verhoogde toiletbril, kunnen het leven van heel wat senioren aanzienlijk makkelijker maken en het verblijf in de eigen woning fors verlengen en willen we werk maken van valpreventie.
De eigenaar of huurder die aanpassingswerken uitvoert moet minstens
65 jaar zijn en minimaal 30 punten scoren op de Bel-schaal. Voor inwonende personen met een beperking van minstens 66% gehandicapt is er geen leeftijdsgrens. Het netto – belastbaar inkomen van samenwonenden en gehuwden mag niet hoger zijn dan 34.951 euro, voor alleenstaanden niet hoger dan 23.302 euro en voor alleenstaanden met een handicap niet hoger dan 25.254 euro. Voor alle werken bedraagt de premie 50% van de investering (inclusief BTW) met een maximum van 250 euro. Enkel volgende werken komen in aanmerking komen voor de gemeentelijke aanpassingspremie:

- Een bad vervangen door een inloopdouche en het aanpassen van een douche/plaatsing van een douchestoel

- Plaatsen van een verhoogd toilet (met handgrepen).

Deze discussie werd gesloten.