INTENTIEVERKLARING

Met deze ploeg willen we ons als sp.a weer positioneren als toonaangevende partij in het district. Ons doel is om in de volgende legislatuur 2019 - 2024 opnieuw aan het roer te staan om een progressief beleid uit te stippelen voor district Antwerpen. Daartoe zullen wij, in nauw overleg met het stedelijke niveau, afwegen wat de beste strategie is om een sterke en evenwichtige lijst samen te stellen die in 2018 een prima verkiezingsresultaat haalt, zodat we vervolgens het initiatief hebben voor de vorming van een nieuw, progressief districtsbestuur.

Momenteel is het college en bestuur van district Antwerpen samengesteld uit een coalitie van NVA, Open VLD en Groen. Als grootste oppositiepartij (nog in kartel met CD&V) is er voor sp.a binnen de districtsraad weinig ruimte voor constructief initiatief. Oppositie en politieke zichtbaarheid moeten we nu voornamelijk buiten de districtsraad en dus op straat zoeken. De voorbije jaren waren er succesvolle acties rond veilig en kwaliteitsvol fietsen, voor een park en geen parking op de Konijnenwei, voor meer speelruimte voor kinderen, voor ondergronds parkeren bij de heraanleg van de Scheldekaaien. Deze krachtlijnen (fietsen, openbaar vervoer, kwaliteitsvol en groen openbaar domein) willen we doortrekken en er speerpunten van maken in onze campagne voor de verkiezingen van 2018. Via acties rond deze thema’s zullen we ons verhaal vertellen en ook inspelen op de actualiteit.

Van belang: de Antwerpse inwoner een positief en constructief beeld schetsen en laten meedenken over de kwaliteit, de leefbaarheid en het samenleven in ons district.

Ook willen wij onze ledenwerking verfijnen. Nieuwe leden werven maar ook onze bestaande leden contacteren, betrekken, activeren, peilen naar hun verwachtingen.

In een zo groot district als Antwerpen met 190.000 inwoners zijn de wijken van groot belang om dicht bij leden en bewoners in te spelen op lokale thema’s. Het ‘Project voor uw wijk’ zal hierbij de komende jaren een rol kunnen spelen, door op wijkniveau met mensen in gesprek te gaan. Ons bestuur vormt de schakel tussen de wijken en het stedelijke niveau. We moedigen de wijkkernen aan om zelf debat of actie te organiseren rond de districtsthema’s en zullen hen daarin financieel en logistiek ondersteunen. Tegen de campagne van 2018 willen we in alle wijken actieve kernen van militanten gevormd hebben om de kiesstrijd met het nodige elan aan te gaan.

In Antwerpen zijn de verschillende generaties zeer aanwezig: een grote vergrijzing maar eveneens stevige vergroening van de bevolking. Daarom vinden we het belangrijk om in te spelen op een aanbod voor jongeren maar ook de oudere generatie niet uit het oog te verliezen en dus een intergenerationele aanpak te hanteren. Diversiteit, het positief samenleven van mensen van elke origine of achtergrond vinden we een troef en geen hindernis in de ontwikkeling van onze stad.

Naast acties is ook inhoud nodig. Zonder reflectie en debat over de ideeën waar we voor staan, dreigen onze acties visie en samenhang te missen. Minstens zullen we twee keer per jaar een algemene ledenvergadering organiseren om op een aantal thema’s dieper in te gaan. Daarnaast beleggen we discussiemomenten naargelang thema’s zich aandienen.