Voor een progressief Gent

#Gentiswatwedelen

We leven in snel veranderende, nieuwe tijden. Nieuwe tijden die vragen om nieuwe bescherming en nieuwe gelijkheid. Wat dit betekent voor je job, voor je kind, of voor je buurt lees je bij onze standpunten. Zet mee je schouders onder ons project voor een progressief Gent. Samen zorgen we ervoor. Want: Gent is wat we delen!

Stadsontwikkeling

Gent is een stad op mensenmaat en dat moet zo blijven. Bijkomende ruimtevragen worden opgevangen door verdichting en verweving in die wijken waar het kan, of door gedeeld en collectief ruimtegebruik.

Wonen

Betaalbaar en degelijk wonen is zeker voor mensen met een laag inkomen geen evidentie. Daarom willen wij een krachtig ‘Masterplan Wonen’ zodat er een sociaal en divers aanbod aan woonmogelijkheden ontstaat.

Mobiliteit

Zowel de binnenstad als de rand moeten nog veiliger en aangenamer worden. Meer alternatieven voor autoverkeer verbeteren de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid. Tegelijk moet elke wijk bereikbaar blijven.

Opvoeding en onderwijs

Gent moet nog kindvriendelijker worden. In de stad is alles dichtbij, valt er veel te beleven, voel je de hartslag van een geglobaliseerde wereld. Jongeren worden er weerbaar in een superdiverse wereld. Het is de beste voorbereiding op morgen, want de toekomst is aan de steden.

Kind- en jeugdvriendelijke stad

Ons progressief kind- en jeugdvriendelijk beleid vertrekt vanuit kansen voor en sterktes van kinderen en jongeren, met het kinderrechtenverdrag als richtinggevend kader.

Gent studentenstad

De aanwezigheid van meer dan 74.000 studenten zorgt voor uitdagingen en kansen. We houden rekening met alle bewoners (ook kotstudenten) en streven een harmonieus evenwicht.

Welzijn

In ons lokaal welzijnsbeleid vertrekken we vanuit sociale grondrechten voor iedereen in onze stad. Om een inclusief en versterkend welzijnsbeleid te realiseren voert de Stad een doorgedreven regierol in samenwerking met het OCMW en Welzijnsoverleg Regio Gent.

Armoede​beleid

Mensen in een precaire leef- en woonsituatie zijn dé prioriteit: het sociaal beleid moet de sociale grondrechten waarborgen. We maken een ambitieus plan voor ‘sociale mobiliteit’ op, gericht op de sociale emancipatie.

Gelijke kansen en diversiteit

We kiezen voor een sociaal beleid voor alle Gentenaars, zonder onderscheid. Alleen verbindend werken rendeert: we voeren een actief beleid tegen alle vormen van discriminatie en racisme.

Ouderenbeleid

Gent moet een leeftijdsvriendelijke stad zijn. We willen ouderen ondersteunen in hun draagkracht om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te blijven wonen in de eigen woning en in de vertrouwde leefomgeving. We willen de participatie van ouderen ondersteunen.

Samenleven

De individualisering, polarisering en verharding van de samenleving baart ons grote zorgen. In Gent zien we echter ook een tegenbeweging ontstaan, waarbij directe buren, mensen uit eenzelfde buurt of vanuit verschillende wijken hartverwarmende initiatieven nemen.

Natuur en groen

We realiseren de groennorm* voor elke Gentenaar, prioritair in dichtbebouwde woonwijken. Langs drukke wegen kan groen fijn stof capteren en de luchtkwaliteit in de woonwijken verbeteren. Groen en water zorgen ook voor afkoeling en plaatsen voor verpozing.

Water

De ruimte op en aan het water vervult verschillende functies: transport, recreatie, natuur, ecologie, wonen... Water is belangrijk voor verkoeling, ventilatie, verdamping en schaduwwerking. Water creëert openheid en uitzicht, dat maakt de ruimte aantrekkelijker.

Klimaat en energie

Gent heeft een energietransitie nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om alvast wijken fossielvrij te verwarmen zullen we onderzoeken waar dat kan door warmtenetten en energie uit zon en bodem.

Afvalarme circulaire stad, geluid en lucht

Ons afvalbeleid is ecologisch, sociaal, integraal en efficiënt. We sensibiliseren, ruimen op en handhaven - ‘de vervuiler betaalt’ maar wie het financieel moeilijk heeft krijgt een tegemoetkoming.

Vrijetijdsparticipatie

Het bevorderen van participatie is een uitdaging die we voor alle beleidsdomeinen aanpakken en in het bijzonder in ons jeugd-, cultuur-,sport- en evenementenbeleid. Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen en deel te hebben. Vrijetijdsparticipatie kan ook gemeenschapsvormen

Cultuur

De ‘artistieke ruggengraat’ van onze stad is een performante kunstensector die artistieke en maatschappelijke dynamiek combineert. Door ruimte te geven aan cultuur brengen we cultuur naar buiten en geven we creatief talent de kans zich te ontplooien.

Sport

Het sportbeleid focust op competitiesport maar ook op recreatief sporten, op individueel sporten en op de maatschappelijke positieve effecten. Sporten is een belangrijke verbindende activiteit, zeker voor jongeren.

Evenementen

Evenementen bepalen het imago en de sfeer in de stad en versterken de samenhang. Gent wil een vrijplaats zijn waar baanbrekende, creatieve, en controversiële initiatieven mogelijk zijn.

Toerisme

Toerisme levert een belangrijke economische meerwaarde en zorgt voor tewerkstelling. We verwachten meer toeristen en willen dat op een duurzame manier aanpakken en monitoren. Het aanbod moet blijven passen in het stadsleven.

Economie

De ‘economie van morgen’ vraagt vandaag al een nieuwe aanpak. Er zijn in Gent verschillende sterk uitgebouwde sectoren met een schat aan talenten, expertise, netwerken, … Tegelijkertijd zijn er nieuwe, beloftevolle sectoren die onze stad rijk en divers maken.

Werk

Ons werkgelegenheidsbeleid heeft zowel het perspectief van de werkzoekenden als dat van de werkgevers op het oog.

Stedelijke dienstverlening

De stedelijke dienstverlening moet vlot bereikbaar en toegankelijk zijn. We centraliseren diensten maar investeren ook in loketten in de wijken en onderzoeken de mogelijkheden om zelf naar de mensen toe te gaan.

Preventie en veiligheid

Veiligheid is een basisrecht. We blijven resoluut kiezen voor een driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven en sanctioneren). Wij kiezen niet voor een algemeen model van ‘gewapend bestuur’, in Gent geen militairen op straat.

Participatie en politieke vernieuwing

We zoeken actief inspraak (ook in de beleidsdoelstellingen en het investeringsbeleid) van nog meer Gentenaars, ook van mensen uit kwetsbare groepen.

Internationale samenwerking en solidariteit

We zoeken naar samenwerking met steden en netwerken waarmee we kennis kunnen delen om elkaar en anderen te helpen. Gent moet investeren in de ontwikkeling van lokale modellen voor Europese samenwerking, democratie en solidariteit.