Voor een sociaal en duurzaam Vosselaar

#ookjijverdienteenantwoord

Dag dorpsgenoot,
Samen met onze sp.a ploeg, ben ik enorm fier om ons partijprogramma aan u voor te mogen stellen. We willen, via ons programma, duidelijk maken dat we het heel goed menen met de inwoners van Vosselaar. We willen alle mensen betrekken bij “beleidsvoering” en niemand met het gevoel achterlaten dat zij of hij niet mee zou tellen.

Dankzij onze huisbezoeken doorheen ons dorp en de leerrijke babbeltjes met de inwoners kregen we tal van goede ideeën aangereikt, die we uiteraard hebben verwerkt in ons programma.
Ons programma geeft duidelijk aan waar wij als socialisten voor staan en daar zijn we best fier op.
Al onze thema’s hebben een sociale insteek omdat “sociaal zijn” in onze genen zit. Sommige noemen het betuttelend en wij noemen het “menselijk” want wij streven naar een warme samenleving.
We hechten bij ieder programmapunt veel aandacht aan inspraak en burgerparticipatie. We kunnen tenslotte niet “alleen” politiek voeren, we doen dit ‘voor’ en ‘samen’ met onze burgers.

We gaan stilaan richting gemeenteraadsverkiezingen en hopen dat we met ons programma U kunnen overtuigen om op 14 oktober ons uw stem te geven.

Lijstrekker sp.a Vosselaar
Myriam Maes

Onderwijs - Ons Antwoord

De verschillende partners betrekken in onderwijs, want onderwijs maak je samen. Het is noodzakelijk om directies, leerkrachten, ouders en zelfs leerlingen te betrekken bij belangrijke wijzigingen of beslissingen. Zij zijn het die dagdagelijks onderwijs ervaren. Ondanks de invoering van de maximumfactuur, blijft voor sommige gezinnen de schoolkost zwaar om te dragen. De invoering van een schoolcheque kan hier een oplossing bieden.

Bestuur - Ons Antwoord

Een informatie-ambtenaar moet het directe contact met de burgers bevorderen. Hij/zij is een aanspreekpunt voor vragen. Vragen via telefoon of mail verhinderen een snelle opvolging. De informatie-ambtenaar kan de eerstelijnshulp aanbieden en mensen doorverwijzen naar de juiste dienst binnen de gemeente. Een vragenuurtje voor of na de gemeenteraad invoeren, geeft de burgers de kans om rechtstreeks te communiceren met het bestuur.

Gezondheid - Ons Antwoord

Gezondheid is onze grootste rijkdom en daarom moeten we, als gemeente, blijven inzetten op preventie zodat onze inwoners kunnen deelnemen aan verschillende bevolkingsonderzoeken om vroegtijdig ziektes op te sporen. De luchtkwaliteit moet beter, vooral rond de scholen. Hiervoor zorgen school- en fietsstraten. Samen met de luchtkwaliteit zal dan ook de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen verbeteren. Zo vangen we twee vliegen in één klap.

Welvaart - Ons Antwoord

Dringende maatregelen creëren om uw sociale welvaart te garanderen zoals de strijd tegen kinderarmoede, goede gezondheidszorg, betaalbaar onderwijs, betaalbare (huur)woningen, betaalbare kinder- en seniorenopvang en sport voor iedereen. Deze uitdaging zullen wij niet uit de weg gaan. In geen geval raken we aan de bestaande sociale maatregelen zoals de afschaffing van de onderhoudsplicht, de UiTPas, tussenkomst Diftar, tegemoetkoming bij (kinder)armoede, subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

Zorgaanbod 1 - Ons Antwoord

Het schrijnend tekort aan Kinderopvang in onze gemeente wegwerken. Er zijn de laatste jaren tal van nieuwe wijken bijgekomen en jonge gezinnen vinden moeilijk opvang. Ook onze jeugd moet zich goed voelen in Vosselaar. We vinden het dan ook onze plicht om jeugdverenigingen de juiste ondersteuning aan te bieden en vrijetijds- en uitgaansmogelijkheden te voorzien in eigen dorp!

Zorgaanbod 2 - Ons Antwoord

Personen met een beperking moeten dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen als alle andere inwoners van onze gemeente. Hierbij denken we aan, (her)aanleg van straten, voetpaden, openbare gebouwen en dit steeds in overleg met (ervarings-)deskundigen. Mensen in armoede trachten we zo goed mogelijk te begeleiden zodat we, samen met hen, een plan uitwerken om uit de schulden te geraken en er alles aan doen om de dreiging van afsluiting van water, gas of elektriciteit ten allen tijden te voorkomen

Milieu - Ons Antwoord

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met het woonbeleid zodanig dat het groen niet automatisch moet wijken voor woningbouw. Perken en plantsoenen verdienen regelmatig onderhoud op een milieuvriendelijke manier. Inzetten op burgerparticipatie kan hierbij een belangrijke meerwaarde zijn. Het is belangrijk om initiatieven van burgers, organisaties en zelfstandigen rond alle vormen van duurzaamheid te stimuleren. We moedigen de korte keten aan, dit verkleint afstand tussen producent en consument

Sport en Vrije Tijd - Ons Antwoord

Voor ons zijn alle sporten belangrijk, ook de minder bekende. We moeten de brede waaier van sportactiviteiten promoten bij onze bevolking. Ook andere vormen van vrijetijdsbesteding moeten hun plaats krijgen binnen onze gemeente. Er is een groot tekort aan passende accommodatie voor verenigingen, samenkomsten, feesten, enz. Hiervoor moeten mogelijkheden gezocht worden om bestaande gebouwen te renoveren en een herbestemming te geven.

Veiligheid en Mobiliteit - Ons Antwoord

We kiezen voor een Vosselaar waar het voor iedere inwoner veilig is om te wonen en zich te verplaatsen. Dit willen we verwezenlijken via doordacht parkeerbeleid, veiligere routes voor onze kinderen om naar de school te fietsen en door speelstraten. De ingevoerde snelheidsbeperking in onze gemeente moet gerespecteerd worden. De rol van de wijkagenten moet meer in de verf gezet worden. Het is van belang dat de wijkagent goede contacten onderhoudt met de buurt.

Ontwikkelingssamenwerking - Ons Antwoord

We staan achter een dynamische Noord-Zuid Raad met een actieve rol van de gemeente in de Ontwikkelingsraad van Vosselaar. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door heel regelmatig producten van eerlijke handel aan te kopen voor interne aangelegenheden.

Communicatie - Ons Antwoord

We opteren om buurtraden op te richten. Deze kunnen een waardevolle inbreng hebben bij infrastructuurwerken, het aanleggen van speelpleintjes of signaleren van overlast. Communicatie met de burger is een must. Wanneer mensen tijdig en degelijk geïnformeerd worden en daarbij ook inspraak krijgen, zorgt dit voor meer begrip. Inwoners, ondernemers, werknemers en verenigingen moeten eveneens betrokken worden. Hier kan de informatie-ambtenaar een grote rol spelen.