Uit het antwoord van de mobiliteitsschepen blijkt dat het de bedoeling is om met deze extra middelen schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. In het meerjarenplan is hiertoe 1 miljoen euro bijkomend budget voorzien. De bedoeling is om met dit budget een tiental schoolomgevingen aan te pakken. Het voorstel van toewijs gebeurt op basis van input vanuit het mobiliteitsbedrijf waar de scholenconsulenten in nauw contact staan met de onderwijsinstellingen, en overleg met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. “Met 1 miljoen extra kan men geen grootschalige werken uitvoeren. Het wordt eerder een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen”, aldus Watteeuw. “Een zeer waardevol project, je ziet in sommige schoolomgevingen wijzigingen optreden. Dit moet absoluut nog duidelijker worden in het straatbeeld rond de scholen. ” vindt Sven, “zeker wanneer ook de scholen meer aandacht besteden aan verkeerseducatie”, wat dan weer blijkt uit het antwoord van onderwijsschepen Decruynaere : “Niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in het secundair onderwijs gaat er aandacht naar verkeersveiligheid en verkeersgedrag”. Nog andere maatregelen in het kader van verkeersveiligheid rond scholen (politiecontroles, schoolstraten en consulenten, campagnes…) behoren niet tot dit project en worden met andere financiële middelen uitgewerkt.