Met deze 10 wetsvoorstellen zegt @sp_a STOP aan wie geld verdient op miserie van mensen

Wetsvoorstel 1

Een totale herinneringskost van maximaal 7,5 euro

Als je een factuur niet betaalt, word je daaraan herinnerd. De kost daarvoor loopt snel op. sp.a stelt voor dat de totale herinneringskost maximaal 7,5 euro mag bedragen.

Plafonnering van de intresten en de schadevergoeding

Wanneer een factuur onbetaald blijft na vervaldatum, kan een onderneming of andere instantie verwijlintresten vragen of een schadevergoeding voor de opgelopen kosten of schade. sp.a stelt voor dat in de wet maximumbedragen worden vastgelegd die door ondernemingen mogen worden gevraagd.

Wetsvoorstel 2

Verjaringstermijn van 5 naar 2 jaar voor nutsbedrijven

Niet alleen zorg, maar ook elektriciteit, gas, water en telecommunicatie zijn basisbehoeften. Vandaag komt de dagvaarding  - voor de rechter dus - pas als je na 5 jaar je factuur en wat eruit voortvloeit niet betaald hebt. sp.a stelt voor om die termijn tot 2 jaar te herleiden. Zo kan de betalingsachterstand sneller worden aangepakt. In de gezondheidszorg geldt die termijn van 2 jaar trouwens al.

Wetsvoorstel 3

Halvering van de kosten van de deurwaarder

Wanneer er een deurwaarder aan te pas komt, neemt die contact op met de schuldenaar en stelt een afbetalingsplan voor. Vandaag mag die deurwaarder eenmalig een inningskost aanrekenen. Dit is 1% van het totale bedrag van de opgelopen schuld met een minimum van 11,94 euro en een maximum van 116,20 euro. En telkens wanneer hij een gedeeltelijke afbetaling ontvangt, int de deurwaarder daar automatisch een extra bedrag bovenop (= inningsrecht). 

Deurwaarders werken vandaag met geautomatiseerde procedures. sp.a stelt voor om die 1% inningskost te halveren tot 0,5% en ook het inningsrecht (afhankelijk van de grootte van de periodieke afbetaling) te halveren. Overschrijdt de periodieke afbetaling de 50 euro niet, schrappen we dat inningsrecht.

Voorbeeld 1:  een schuldenaar wordt door een rechter voor een achterstallige schuld veroordeeld tot een totaalbedrag van 250 euro en komt met de deurwaarder een afbetalingsplan van 10 euro per maand overeen: 

 • Huidige regeling:
  • De eenmalige inningskost bedraagt in dit geval 11,94 euro + BTW (14,45 euro). 
  • Daarnaast int de deurwaarder op iedere afbetaling van 10 euro ook nog eens 2,46 euro + btw afkortingsrecht (2,98 euro). 
  • Resultaat: een schuld die in principe op 25 maanden wordt terugbetaald, kan zo maar na 37,7 maanden worden betaald en de totale meerkost bedraagt 127 euro, zijnde meer dan de helft van de hoofdschuld. 
  • Pro memorie de 250 euro is op zich al meer dan een verdubbeling van de oorspronkelijke factuur (het betreft de oorspronkelijke factuur + interesten + gerechtskosten + schadevergoeding).
 • Ons voorstel:
  • Een eenmalig inningsrecht van 6 euro + BTW (7,26 euro).
  • Geen afkortingsrecht, want de afbetaling ligt lager dan 50 euro. 
  • Resultaat: totaalbedrag wordt 257,26 euro en kan worden afbetaald in 26 maanden, de meerkost bedraagt 7,26 euro.

Voorbeeld 2: een schuldenaar wordt door een rechter voor een achterstallige schuld veroordeeld tot een totaalbedrag van 5.000 euro en komt met de deurwaarder een afbetalingsplan van 50 euro per maand overeen

 • Huidige regeling:
  • De eenmalige inningskost bedraagt in dit geval 50 + BTW (60,5 euro). 
  • Daarnaast int de deurwaarder op iedere afbetaling van 50 euro ook nog eens 4,05 euro + btw afkortingsrecht (4,9 euro). 
  • Resultaat: een schuld die in principe op 100 maanden wordt terugbetaald, kan zo slechts na 112,2 maanden worden betaald en de totale meerkost bedraagt 610,3 euro.
 • Ons voorstel
  • Een eenmalig inningsrecht van 25 euro + BTW (30,25 euro).
  • Daarnaast int de deurwaarder op iedere afbetaling van 50 euro ook nog eens 2 euro + btw afkortingsrecht (2,42 euro). 
  • Resultaat: totaalbedrag wordt 5286 euro en kan worden afbetaald in 105, 7 maanden, de meerkost bedraagt 286 euro.

Wetsvoorstel 4

Actualisering van lijst van niet-beslagbare goederen

In het Gerechtelijk Wetboek is een lijst opgenomen met goederen die nooit in beslag kunnen worden genomen om zo het menswaardig bestaan van een schuldenaar te vrijwaren (op vandaag kunnen uw koe en 12 geiten niet in beslag genomen worden, maar uw televisie, computer en de benodigdheden voor een internetverbinding wel). sp.a stelt voor om die lijst aan te passen aan de noden en basisbehoeften van deze tijd.

Wetsvoorstel 5

Vermijden van openbare verkoop wanneer schuldeiser daar geen baat bij heeft

Het is al te gek om tot een openbare verkoop over te gaan als men op voorhand weet dat de opbrengst van de verkoop lager is dan de kosten van de procedure. sp.a stelt voor om in zo’n situatie de kosten van de beslaglegging ten laste te leggen van diegene die de beslaglegging gevraagd heeft. 

Wetsvoorstel 6

Verplichte invoering minnelijke schikking eerst - niet meteen incassobureau

De praktijk wijst uit dat via een procedure in minnelijke schikking  in ongeveer 1 op 3 zaken betaling gebeurt, een regeling of akkoord wordt getroffen. 

Spijtig genoeg moet worden vastgesteld dat de schuldeiser zich vaak onmiddellijk richt tot één van de actoren van de schuldindustrie. sp.a stelt voor om inzake invordering van:

 • achterstallige huurgelden;
 • geldschulden voor de levering van nutsvoorzieningen;
 • geldschulden voor ziekenhuiskosten;
 • geldschulden voor schoolkosten

de eiser te verplichten om eerst de verweerder op te roepen in minnelijke schikking (verzoening bij de vrederechter). Dit is gratis en brengt dus geen bijkomende kosten met zich mee.

Wetsvoorstel 7

Afschaffing van verplichte tussenkomst advocaat wanneer schuld onbetwist is

Wanneer een handelaar een onbetwiste handelsschuld (betreft enkel schulden tussen handelaars, niet schulden van consumenten aan handelaars) wil invorderen moet hij op vandaag hiervoor een advocaat inschakelen. Die advocaat is in praktijk enkel een doorgeefluik aan de gerechtsdeurwaarder. sp.a vindt dat de handelaar zelf moet kunnen kiezen of hij zich hiervoor beroept op een advocaat dan wel hij zich rechtstreeks richt tot de gerechtsdeurwaarder.

Wetsvoorstel 8

Transparantie en vereenvoudiging kosten deurwaarder

Deurwaarders moeten melding maken van hun vergoedingen op het origineel en de afschriften van hun akten. Vandaag leest dit echter als een opsomming van afkortingen zoals o.a. VR, RINL, DOS… met vervolgens telkens de bijhorende bedragen.

Op die manier wordt de schuldenaar in het ongewisse gelaten. sp.a stelt voor om de kostenstaat te vereenvoudigen : duidelijker en meer begrijpbaar voor de schuldenaar.

Wetsvoorstel 9

Territoriale bevoegdheid

Territoriale bevoegdheid gaat over de vraag: waar de juridische procedure wordt opgestart. In praktijk nemen ondernemingen in hun algemene voorwaarden altijd op dat de bevoegde rechtbank die van de plaats zal zijn waar de onderneming zijn hoofdzetel heeft. Voor de consument, die dikwijls minder weerbaar is, gaat het zich verplaatsen voor zo'n rechtszaak als de zetel van de betrokken onderneming niet bij hem in de buurt is, gepaard met soms hoge reiskosten. Vanuit het standpunt van de ondernemingen is dat niet onlogisch, want wanbetalers op de hielen zitten verloopt het meest efficiënt als je daarvoor niet het hele land moet rondrijden. Bovendien leidt het systeem ook tot de overbelasting van de vredegerechten en rechtbanken van koophandel waar de meeste ondernemingen hun (hoofd)zetel hebben.

Met ons voorstel is altijd de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Wetsvoorstel 10

Onafhankelijke controle op deurwaarders en advocaten

Advocaten en gerechtsdeurwaarders controleren vandaag zichzelf. Die controle blijkt niet adequaat te zijn, veel mensen krijgen geen gehoor wanneer zij klachten hebben. Wanneer advocaten en gerechtsdeurwaarders schulden minnelijk invorderen, oefenen zij gewoon een commerciële activiteit uit. sp.a is dan ook van oordeel dat zij, net zoals de incassobureaus, moeten onderworpen worden aan de veel adequatere controle door de FOD Economie. 

Hoe we dit vertalen naar concrete wetsvoorstellen die we voorleggen in het parlement, kan u lezen in de bijlage.