Het geld wordt onder andere gebruikt voor de aanstelling van vijf nieuwe 'casemanagers', te vergelijken met brugfiguren, die mensen in armoede - in dit geval gezinnen met kinderen die nog niet naar school gaan - thuis opzoeken en hen persoonlijk gaan begeleiden. Dit is een nieuwe vorm van integraal sociaal beleid, waarmee de problemen worden aangepakt in een zeer vroeg stadium. Ook wordt gemeten wat de effecten zijn van deze nieuwe aanpak op de situatie van mensen in armoede. Ruim honderd organisaties dienden bij de Europese Commissie een aanvraag in voor subsidies in het kader van EASI, het “EU Programme for Employment and Social Innovation”, in de sector bekend als de Champions League van de Europese steunprogramma's. Alleen projecten die vernieuwend sociaal beleid brengen, komen in aanmerking voor een subsidie uit de pot van in totaal 9 miljoen euro. Kortrijk haalde met het project 'MISSION' 1,5 miljoen euro of een zesde van de middelen binnen.  

MISSION staat voor “Mobile Integrated Social Services Increasing Outcome for users in Need”.  Dit is een nieuwe manier van werken, waarbij gezinnen in armoede of kans op armoede thuis worden bezocht. Er wordt gekeken welke noden ze hebben. De casemanager bekijkt hoe hun leefsituatie verbeterd kan worden, en welke diensten daarvoor moeten worden ingeschakeld. Deze vorm van werken is zeer proactief. Als er een vermoeden is van een probleem of van kwetsbaarheid, dan wordt dit bekeken en aangepakt. Bijkomend voordeel is dat de gezinnen bij één vertrouwenspersoon terecht kunnen en niet meer bij verschillende instanties moeten aankloppen.  

1 GEZIN = 1 AANSPREEKPUNT

Kortrijk investeert al drie jaar in de strijd tegen armoede. De acties uit het Kortrijkse armoedeplan werpen ondertussen hun vruchten af. We begonnen heel wat nieuwe samenwerkingen en namen nieuwe initiatieven,  waarvan we ondertussen de resultaten kennen. Zo bereikten de brugfiguren, die via de scholen kwetsbare gezinnen de weg wijzen naar het ruime aanbod om armoede en ongelijkheid te bestrijden, tussen januari 2015 en juni 2016 bijna 400 gezinnen, goed voor 1.086 kinderen. Ook de brugfiguren integratie, die nog maar enkele maanden actief zijn, bereikten al meer dan 200 individuele mensen. En de pas gestarte brugfiguur voor kinderopvang begeleidde al meer dan 50 gezinnen.  

Door de inzet van de brugfiguren blijkt duidelijk dat, ondanks onze vele inspanningen en het harde en goede werk van vele organisaties, het voor veel mensen nog moeilijk is om zelf de weg te vinden naar de juiste ondersteuning. Armoede is een complex gegeven dat niet alleen over inkomen gaat, maar ook over huisvesting, werk, gezondheid... Wie met armoede te kampen heeft, moet vaak voor elk probleem aankloppen bij een andere dienst, waar vaak dezelfde administratieve formaliteiten moeten worden afgehandeld. Mensen wordt gevraagd nog maar eens hun verhaal te doen tegen een nieuwe hulp- of dienstverlener, waardoor ze het gevoel krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Alleen al in Kortrijk zijn 110 verschillende organisaties bezig met sociale dienstverlening. Ze leveren allemaal goed werk, maar vaak is het voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven heel moeilijk om hun weg te vinden in het ruime aanbod van dienstverlening. 

Via de casemanagers willen we de gezinnen in armoede efficiënter helpen. De casemanager bestudeert de situatie van het gezin. Hij zal vervolgens de coördinatie op zich nemen van alle voor het gezin van toepassing zijnde federale, Vlaamse en lokale rechten, maatregelen en voorzieningen. De casemanager wordt het vast aanspreekpunt voor het gezin. Hij heeft zowel een coördinerende als ondersteunende functie. Op die manier willen we gezinnen sneller vooruit helpen. 

METEN VAN EFFECTEN 

In Kortrijk wordt veel geïnvesteerd in de strijd tegen armoede. Zoals hierboven aangegeven, bereiken we intussen bijzonder veel kwetsbare mensen. Ook de cijfers van Kind & Gezin over het aantal kinderen in kansarmoede tonen een gunstige trend voor Kortrijk: 18 procent in 2012, 17,6 procent in 2013, 15,4 procent in 2014 en 12,9 procent in 2015. Maar we willen een stap verder gaan en het effect van de werkwijze en het resultaat van de armoedevoorzieningen meten. Voor dit project werkt het OCMW van Kortrijk intensief samen met vier partners: Kind & Gezin, de Kortrijkse hogescholen Howest en Vives, en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen.   

De opleiding NMCT (new media & communication technology) van Howest heeft ter voorbereiding een digitale tool ontwikkeld op basis van de armoede-indicatoren van Kind & Gezin. Die maakt het mogelijk de profielen van kansarme gezinnen te linken aan alle voor het gezin relevante diensten, rechten en voorzieningen. De casemanagers zullen deze tool gebruiken om op een eenvoudige en volledige manier in kaart te brengen waar het gezin recht op heeft. De tool zit nu in een testfase en zal verfijnd worden in de eerste fase van het MISSION-project.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de drie onderwijsinstellingen. Zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van de nieuwe manier van werken worden onderzocht. Er wordt bestudeerd of mensen sneller krijgen waar ze recht op hebben, efficiënter worden geholpen en of de leefsituatie van de mensen na drie jaar effectief is verbeterd. Het gaat hier over een wetenschappelijke meting, onder leiding van het reeds genoemde Centrum voor Sociaal Beleid. Hiervoor is ook een adviesraad opgericht die het project inhoudelijk en beleidsmatig zal opvolgen en ondersteunen. Deze adviesraad wordt voorgezeten door professor Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam) en zal verder bestaan uit vertegenwoordigers van twee steden die geconfronteerd worden met gelijkaardige uitdagingen (Rotterdam en Barcelona), en van drie Europese organisaties: 

 -   EAPN: Europees anti-armoede netwerk; 

-    ESN: Europees Netwerk sociale diensten; 

-    ENSA: Europees Netwerk lokale sociale autoriteiten. 
 
De adviesraad komt twee keer per jaar samen in Brussel.

Meer info: Philippe De Coene, Voorzitter OCMW Kortrijk 0477 45 32 32