De stad Brussel is eigenaar van de site Parking C (27ha grond gelegen in Grimbergen), en gaf die in erfpacht aan Ghelamco voor 99 jaar (tegen 1 euro per jaar) om er een voetbalstadion op te bouwen. Ghelamco plant echter een "multifunctioneel complex" met naast de voetbaltempel annex horeca en business ook een immense sport- en revalidatiecampus van 6 verdiepen (14.880 bezoekers), een sociocultureel paviljoen (1170 bezoekers), een volledig omheind park van 16 hectare, en 10.000 ondergrondse parkingplaatsen.

De bouw- en milieuvergunningaanvragen, gestaafd met een Milieu Effecten Rapport (MER), lopen nu in openbaar onderzoek. Op basis van eventuele bezwaren moet Grimbergen voor 7 maart 2017 de bouwvergunning, eventueel met bijkomende voorwaarden, goed- of afkeuren. De milieuvergunning moet van de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant komen.

Wat sp.a betreft kàn dat antwoord nooit positief zijn.

Sp.a Grimbergen liet de gemeenteraad in 2013 en 2015 al moties[1] goedkeuren, die stelden dat een project op site C de draagkracht van de omgeving niet mag overschrijden, dat de bevolking correct en tijdig betrokken moet worden, en dat een globale Vlaamse visie op alle projecten die tegelijk op stapel staan in de Noordrand noodzakelijk was.

 “Wie van voetbal een feest wil maken, moet hier grote vragen bij hebben. Wij bestudeerden het dossier in detail, en wat Ghelamco nu als project op papier heeft staan is om niet minder dan 15 redenen onhaalbaar”, zeggen Gerlant van Berlaer en Mariëlle Romeyns, gemeenteraadsleden van sp.a Grimbergen. Zij worden intussen daarin gesteund door de gemeente Wemmel, stad Vilvoorde met o.a. Hans Bonte (burgemeester Vilvoorde) en sp.a Vlaams-Brabant.

Finale standpunt sp.a Grimbergen na grondige studie: af te keuren om 15 grondige redenen:

De eventuele mooie dingen in het project, zoals alle auto’s ondergronds en alleen park bovengronds, verdwijnen helemaal in het niets bij deze 15 zware en onoverkomelijke nadelen:

 • DRAAGKRACHT VAN DE OMGEVING
 • De draagkracht van de omgeving wordt ernstig overschreden op vlak van architectuur (met 2 gebouwen van 60 meter hoog), buurtoverlast (lawaai, lichtvervuiling, schaduw en verkeer), en milieu (CO2, afvalwater en zwerfvuil), veiligheid en ordehandhaving.
 • MOBILITEITSINFARCT
 • De NoordRing is nu al de zwarte vlek in Europa qua filezwaarte en luchtkwaliteit, en dit project zuigt dagelijks nog eens duizenden extra bezoekers- én werknemersverplaatsingen op de Ring 0 aan[2]. Ghelamco beweert dat hun project de doorstroming op de Ring zelfs zou verbeteren, maar zij gaan daarbij uit van verkeerde berekeningen en modellen [3]:
 • een "modal split" (hoeveel mensen gaan met welk vervoer ergens naartoe ?) met amper 56% auto-bezoekers, is veel te laag geschat: in Vlaanderen is dat minstens 70%. Zelfs in het beste geval zorgt dit project voor tienduizenden extra bewegingen op de Ring 0. [2]
 • 44% zou met openbaar vervoer of fiets moeten komen, maar zullen in 2020 nog niet beschikken over de nodige verbindingen. Zie punt 12.
 • Er wordt niet gerekend met 'filezwaarte', die drukte over langere periodes meet. Een file van 2 kilometer lijkt kort, maar het beeld wordt anders als die file er 2 uur staat.
 • Volgens Ghelamco kan de parking 4x vlotter vollopen dan vandaag (20 slagbomen aan inritten), maar hun simulaties houden geen rekening met vertragende controles (zie punt 9).
 • Het complex voorziet éénrichtingsverkeer en maximum 30 km/u, dat belemmerd kan raken door obstakels, verkeersongevallen of accordeoneffecten op de Ring.
 • Ghelamco stelt zelf dat hun project niet is vervat in het Verkeersmodel 2020, waar zij zich nochtans helemaal op baseren.[4] Zo zal het verkeer op de NoordRing met 50% toenemen, waardoor beter openbaar vervoer geen effect zal hebben en de verzadigingsgraad toenemen.[5] 
 • De Vlaamse overheid stelde al dat zelfs met bijkomende infrastructuur en openbaar vervoer, de files op de Ring, toegangs- en binnenwegen nog zal toenemen, tot ver buiten de spitsuren.[6]
 • Ghelamco concludeert zelf dat de aangegeven verzadigingsgraden een onderschatting zijn. [7]
 • GEZAMENLIJKE IMPACT ANDERE PROJECTEN
 • De impact van alle projecten in de regio (Uplace, Neo, Docks Bruksel, Parking C,…) is niet nauwkeurig onderzocht, en het MER steunt op verouderde prognoses. Nochtans vroegen Grimbergen [1] en Katia Segers aan de Vlaamse Regering een globale visie en plan voor de Noordrand, doch zonder gevolg. Zonder zo'n visie zullen grote projecten terecht op verzet stuiten.
 • ONVOLDOENDE NAGEDACHT OVER CUMULATIE EVENTS
 • Met jaarlijks 5 Rode Duivels, 50 Anderlecht wedstrijden, en 12 megaconcerten kunnen we ook verkeerschaos verwachten naast die van alle evenementen in de Expo en Paleis 12, waarvan men niet kan garanderen dat ze niet sàmen of vlak na elkaar zullen plaatsvinden, zelfs niet met "slim kalendermanagement".
 • PARKEERCHAOS
 • In het project zitten amper 1000 parkeerplaatsen méér dan vandaag, maar er worden veel meer bezoekers verwacht. Die plaatsen zullen veel duurder zijn (bv 30 euro ipv 5 vandaag), en een deel zal bezet worden door werknemers van de site (gemiddeld 4800/dag). Ghelamco beweert minstens 55% werknemers en bezoekers tot "modal split" te kunnen dwingen (oa. met "slimme tickets"), maar maximaal 30% is realistischer[2]. Grimbergen en Wemmel dreigen de “parking van Brussel“ te worden.
 • DOODSTEEK OMGEVENDE HANDELAARS
 • Het plan bevat bijna 35.000m² horeca (of dik 200 zaken), een groot hotel, bedrijven en kleinhandel, die de doodsteek vormen voor de lokale handelaars van Grimbergen, Vilvoorde, Meise, Wemmel, Jette en Laken.
 • GEEN EXTRA GROEN VOOR GRIMBERGENAARS
 • Het park van 16ha wordt volledig omheind en bewaakt, zodat van extra groen voor de Grimbergenaars geen sprake is.  
 • WERFFASE LANG, INTENS EN ONVEILIG
 • Drie jaar werken van 04 tot 24u, 20.000 vrachtwagens grond (nog steeds onzeker qua asbestgehalte[8]) is onleefbaar en onveilig voor de buurtbewoners en gebruikers van de Ring.
 • VEILIGHEID NIET GARANDEERBAAR
 • De veiligheid wordt een probleem, om meer dan één reden:
 • Grote evenementen overschrijden de capaciteit van de Grimbergse politie, het "Gold Commando" is voor de Brusselse en Federale politie, en Grimbergen zal altijd het kleine broertje zijn.
 • De Grimbergse politie beschikt niet over voldoende partouilleteams voor de dagelijkse veiligheid.
 • De prestigieuze site is een potentieel doelwit voor terreur, en dus moeten toegangen grondig gecontroleerd worden, hetgeen voor belemmering zorgt  aan de (40) slagbomen van de parking en monsterfiles als gevolg. Dit maakt brandhout van de bewering van vlotter verkeer van Ghelamco.
 • Ook al kan het stadion in 8 minuten leeg zijn, bij paniek zitten tot 80.000 bezoekers vast in het omheinde park met slechts enkele in- en uitgangen, en dreigen mensen verpletterd te worden.
 • De site ligt onder de vluchtroute van Zaventem, en bovenop een gasleiding van Fluxys.
 • De uitlaat van 10.000 wagens komt in de omgevingslucht terecht, via schouwen en filters. Het park kan dat niet compenseren.
 • De milieueffecten van toegenomen piekuren op de Ring zijn onvoldoende onderzocht.
 • GRENSOVERSCHRIJDEND PROJECT EN FOUTE PROCEDURE
 • Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vraagt dit project (met nieuwe op- en afritten voor de Ring en uitbating van een parking in opdracht van de overheid [9] ) een “bijzondere procedure”. De gemeente Grimbergen is bijgevolg niet bevoegd voor de bouwvergunning.
 • De stad Brussel geeft hier een opdracht met impact op de wijde omgeving in Vlaanderen, en daarom eist sp.a dat de Vlaamse Regering haar eigen ruimtelijke ordening plannen laat respecteren, en de terechte beperking in mobiliteitsgenererende oppervakten correct laat toepassen. Anders verliest de Vlaamse regering haar geloofwaardigheid en is het zinloos om ruimtelijke ordening vast te leggen.
 • Tot slot onderzoekt sp.a nog of de Vlaamse Regering geen belangenconflict moet inroepen.
 • OVERSCHRIJDT WETTELIJKE BEPALINGEN
 • Het project past noch binnen het GRUP-VSGB (Gewestelijk Ruimte UitvoeringsPlan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel[10]), noch binnen het Grimbergs GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan[11]). Op Parking C mag geen grootschalige kleinhandel[12] , is de kantooroppervlakte[13] beperkt tot 20.000m², en de recreatie tot 50.000m². Wettelijke beperkingen vanuit de Vlaamse Regering [14] vanwege de terechte angst voor een mobiliteitsinfarct. Ghelamco walst los over deze voorschriften met 735.479m² aan recreatie, kantoren, horeca, diensten, en kleinhandel, en tracht kantoren andere benamingen te geven en met percentages te meten ipv m², om die overschrijding te verdoezelen. En tribunes meetellen als socio-economische activiteit (ipv recreatie) is niet oprecht.
 • Dit project vraagt een wijziging van het GRUP VSGB, waarbij de hele procedure moet herbeginnen.
 • DODELIJKE TIMING
 • Het stadion moet van UEFA af zijn vóór juli 2019 en die tijdsdruk leidt tot overhaaste beslissingen, dag- en nachtwerk en beperkte inspraak van de bevolking. Bovendien werd de logica omgekeerd in de tijd, en gaat dit project nu al uit van een aantal onzekere projecten: doortrekken van de Brusselse metro tot bij Parking C (en het te voet bereiken vanuit metrostations aan de Heizel, te ver van het stadion af), het Brabantnet (ten allervroegste actief eind 2019), tramlijnen vanuit Brussel (zeker niet gerealiseerd voor 2020), en optimalisatie van de Ring (werken starten ten vroegste eind 2018 tot minimaal 2023).
 • OP KOSTEN BELASTINGBETALER
 • Ondanks grote beloften, worden honderden miljoenen schaars belastinggeld in dit project gepompt.
 • CONCURRENTIEVERVALSING
 • Het sponsoren van de rijkste voetbalclub met publiek geld is concurrentievervalsing en wordt aangeklaagd door andere clubs. Het ontbreken van een atletiekpiste is discriminerend.
 • FOUTE LOCATIE, ALTERNATIEVEN WEGGEWUIFD
 • Het gebied rond de Heizel heeft nu al erg slechte luchtkwaliteit en fijnstofwaarden. De site ligt te dicht bij woonwijken Treft (Grimbergen), Verregat (Laken) en Wemmel. Projecten met deze omvang vereisen een treinstation, onmogelijk op Parking C.
 • Alternatieven werden niet eerlijk onderzocht onder de tijdsdruk voor Euro2020. Noch voor locatie (Schaarbeek Vorming, Kerkhof of Nato site Evere), noch voor renovatie van het Koning Boudewijnstadion, noch organisatie van Euro2020 in bestaande stadions, noch voor de herinrichting van Parking C zelf. Dat deel van Grimbergen en Vlaanderen heeft recht op groen en maakt deel uit van het "Regionaal Landschap Groene Corridor" van de provincie Vlaams Brabant.

Op de vraag "wat betekent dit precies voor de Grimbergenaar?" komt geen positief antwoord

Kortom: de Grimbergenaar heeft hier zelf echt niks aan.

Het getuigt van arrogantie dat pas nu de Grimbergenaar gehoord wordt. Het gemeentebestuur werd doorlopend genegeerd in dit dossier, ondanks bestudeerde en terechte bekommernissen. Sp.a Grimbergen vroeg meermaals om meer inspraakmogelijkheid voor de bevolking, zonder succes. Het inkijken van het dossier werd bovendien belemmerd tijdens het openbaar onderzoek.

Daarom herhaalt sp.a Grimbergen dat dit project de draagkracht van de omgeving overschrijdt, en dus noch voor de bouwaanvraag, noch voor de milieuaanvraag vergund kan worden; en blijft onze vraag aan Vlaanderen om een globale visie voor alle megaprojecten in de regio van de Noordrand.