"Vorige maand, bij de verkiezing van Gent (met onze burgemeester Daniël Termont) als nieuwe voorzitter van het Europees Stedennetwerk Eurocities, benadrukte onze burgemeester dat hij de hand wil reiken naar alle mogelijke partners om samen te bouwen aan een sterk en sociaal Europa met sterke steden.

Vanuit Eurocities wil hij verder werk maken van een Europa waar de burgers zich veilig en beschermd voelen, zich gehoord voelen, waar ze een degelijke job kunnen vinden, en op een gezonde en aangename plek kunnen wonen. Een beleid met solidariteit als uitgangspunt dat gezamenlijk de maatschappelijke uitdagingen aangaat: democratisch bestuur, mobiliteit, migratie, werk, armoede, terreur en klimaatopwarming, enzovoort.

Collega’s, dit deel van onze Burgemeester zijn toespraak op 17 november in Milaan zou een perfecte toelichting kunnen zijn bij de voorliggende financiële documenten. In de Gentse budgetten en het sluitend meerjarenplan wordt immers maar liefst 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van deze maatschappelijke uitdagingen in een nog groeiende stad. Ik kom hier nog op terug.

Een puntenscore van 8,41 op 10 krijgen, of met voorsprong door het Nieuwsblad verkozen worden tot ‘Strafste gemeente in Vlaanderen’, dat moet je verdienen, elke dag opnieuw. Dit verdient een grote proficiat! Want hieraan hebben alle medewerkers, het management, het college en de meerderheidsploeg de voorbije jaren hard gewerkt en vooral ook goed samengewerkt. Dit is niet anders bij de opmaak van het budget en de meerjarenplanning. Bedankt hiervoor allemaal.

Collega’s, ik wil hierbij benadrukken dat deze 20 miljoen euro beschikbare ruimte niet zomaar uit de lucht kwam vallen, maar vooral het gevolg is van een volgehouden kwalitatief financieel beleid en beheer, uiteraard door het college, maar ook door het management en eigenlijk door alle medewerkers van de stad. De aanhoudende lage rente deed de rest. Hoe dan ook een moeilijke oefening als u weet dat bijvoorbeeld de taxshift op kruissnelheid vanaf 2021 maar liefst 8,5 miljoen minder inkomsten zal genereren. Dat is één van die zogenaamde ‘veranderingen’ die tot in de steden en gemeenten gevoeld worden…

Het is, zoals de schepen van Financiën het verwoordde, van belang dat zonder belastingverhogingen de schuldgraad onder controle blijft en de personeelspensioenen voor de komende 30 jaar veilig gesteld zijn.

Voor de aanpak van wat we kunnen omschrijven als die maatschappelijke uitdagingen wordt bijkomend personeel ingezet, wat tegelijk goed is voor bijkomende tewerkstelling in onze stad. Alles samengeteld gaat het om een 60 tal functies met uiteenlopende taken.

De meest in het oog springende versterking komt er bij de politie. Het politiekader wordt, weliswaar gefaseerd, uitgebreid met 30 extra politie-inspecteurs. Bijkomend zullen 3 coaches er voor zorgen dat het korps meer diversiteit gaat vertonen.

Voor de aanpak van samenlevingsproblemen zoals het toenemend aantal innames van het openbaar domein door bijvoorbeeld parkeerverbod in functie van werken, wordt een cel ‘minder hinder’ uitgebouwd met een 12 tal personeelsleden. Voor de aanpak van sluikstorten worden 4 extra personeelsleden voorzien. Er komt ook extra budget voor de steeds meer noodzakelijke ICT-beveiliging.

Om de leefbaarheid in de nog groeiende stad te versterken wordt voor het Gentse preventiebeleid in de betrokken beleidsdomeinen extra voorzien in brugfiguren, buurtstewards, straathoekwerkers, een overlastcoördinator, een drugsdeskundige, een communicatie-medewerker en een déradicaliseringsambtenaar. Een meer dan duidelijke beleidskeuze waar de sp.a fractie veel belang aan hecht.

Naast een meer repressief beleid met kordate aanpak van problemen en soms zorgwekkende fenomenen, ook vanuit de positieve ervaringen overtuigd zijn en blijven van het nut van preventieve acties.

Tenslotte worden er 8 extra kinderverzorgsters voorzien voor kinderopvang, omdat er nog altijd heel veel kinderen geboren worden in onze stad.

Met een investeringscapaciteit van 90 miljoen euro per jaar, ook doorgetrokken in de volgende legislatuur, kan nu en in de toekomst een ambitieus investeringsprogramma verder uitgewerkt worden. Daar bovenop komt nog een extra investering  van 50 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe ‘Politiehuis’ (overigens een betere naamgeving dan de verouderde term ‘Politiekazerne’).

Schepen Tom Balthazar verwoordde het zo: “We gaan investeren in wegen, pleinen en parken, in scholen, buurtcentra en historische monumenten, in een aantrekkelijke stad met bloeiende handelszaken, in nieuwe bedrijventerreinen, met veel ruimte voor de nieuwe, creatieve economie, in sport en cultuur”.

Voor 2017 wordt met de invoering van het circulatieplan ‘mobiliteit’ een alles overheersend aandachtspunt waarvoor de nodige financiële middelen voorzien worden.

Herinrichtingswerken, bewegwijzering, fietsparkeren bij grote evenementen, de fietstunnel Dampoort, de opstart van de fietsambassade, betaal- en toegangscontrole voor parkings, zelfs een modulaire parkeergarage voor 200 wagens, een shuttledienst tussen Park and Ride locaties en het stadscentrum, tot en met de ‘People Movers’ voor minder mobiele mensen in de voetgangerszone, worden bijkomend aangekondigd.

Belangrijk voor het welzijn van de Gentenaars zijn de bijkomende financiële injecties voor de afwerking van parken en groen – denken we maar aan het Bijgaardepark, De Vijvers, Luizengevechtparkje, Bloemekenspark, Victoria Regiapark, Baudelohof, Vogelenzangpark. Dit zijn welbestede investeringen. Met de 70.000 euro extra subsidies aan  Natuurpunt kunnen, conform de afspraken in het bestuursakkoord, nu ook effectief gronden in de natuurgebieden aangekocht worden. Er zijn nu interessante aankoopopportuniteiten.

En er is nog meer goed nieuws: de cel architectuur wordt versterkt, de kwaliteitskamer wordt geprofessionaliseerd en er wordt ook een stadsbouwmeester voorzien.  Dit alles zal de kwaliteitszorg inzake bouwen, wonen en leven in Gent zeker ten goede komen.

Voor 2017 wordt er bijna 2,4 miljoen euro voorzien voor de opstart van zogenaamde ‘esco-overeenkomsten’ (dat staat voor ‘energy service company’) waarbij door daling van de energiekost de hiertoe uitgevoerde investeringen terugbetaald kunnen worden.

Maar ook de zachte - maar daarom niet minder belangrijke - sectoren cultuur, sport, welzijn en sociaal beleid komen goed aan bod.

In het budget 2017 worden aanzienlijke budgetten ingeschreven voor de realisatie van zowel het erfgoeddepot in de Ghelamco arena, als het tweede centraal erfgoeddepot voor de stukken die minder klimatisatie vergen. Dat is een goede zaak, collega’s. De erfgoedcollectie van deze stad telt immers meer dan 250.000 objecten en de bewaring van dit erfgoed kon – zacht uitgedrukt – wel wat verbetering gebruiken. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we dankzij deze inspanningen een zeer grote stap voorwaarts kunnen zetten en daarmee ons verleden nog meer toekomst kunnen geven.

Het pas opgestarte 10de wijkgezondheidscentrum Malpertuus zal vanaf volgend jaar bijkomend gesubsidieerd worden. Een duidelijke keuze van het stadsbestuur voor eerstelijnsgezondheidszorg en laagdrempelige gezondheidspromotie. Een positieve keuze vooral,  in fel contrast met de besparingen door de Vlaamse en federale regering in dezelfde beleidsdomeinen.

Verder werd er voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de nieuwe invulling van Baudelo als ‘Huis van de Jeugd’ 100.000 euro extra voorzien. En ook voor de buurtsporthal in Ledeberg zal volgend jaar een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden.

Tot slot willen we nog onze appreciatie uitspreken over het gecoördineerd vluchtelingenbeleid dat de Stad en het OCMW hebben uitgezet.

-----oOo-----

Collega’s, deze meerderheid zorgt ervoor dat Gent goed georganiseerd is om de uitdagingen in een groeiende stad aan te kunnen, nu en in de toekomst. Het voorliggend meerjarenplan werd zelfs opgemaakt tot en met 2020 (een jaar meer dan verplicht) met een budgettair evenwicht vanaf 2019. Bovendien wordt nu reeds rekening gehouden met eenzelfde investeringsruimte  in de volgende legislatuur. Onnodig u te zeggen dat sp.a er nu reeds naar uitkijkt.

 

Burgemeester en schepenen, collega’s, ik besluit. Voor de sp.a-fractie zijn er nog een drietal gerichte tussenkomsten. Namens de ganse fractie wil ik echter eerst nog de financieel beheerder en zijn diensten, alsook de leden van het college, het management en hun respectievelijke medewerkers, en in feite alle betrokken medewerkers in de stad bedanken en feliciteren met de goede zorg en inhoud van de voorliggende financiële stukken."

 

Anne Schiettekatte

Fractieleider sp.a Gent