Kinderopvang is voor schepen van sociale zaken Bieke Verlinden van bij het begin één van de grote pijlers binnen haar beleidsdomein. Schepen Verlinden zet de komende jaren dan ook extra financiële middelen in om kwalitatieve kinderopvang voor elk kind te kunnen verzekeren. In totaal gaat het om 2,3 miljoen euro investeringen en 3,6 miljoen euro werkingsmiddelen.

Er klinkt op zijn zachtst gezegd boeiende toekomstmuziek in het landschap van de Leuvense kinderopvang. Stad Leuven heeft een ambitieus masterplan klaar om tegemoet te komen aan de hoge nood aan kinderopvang bij haar inwoners. “Een begrotingsopmaak is de ideale gelegenheid om de gerichte beleidskeuzes te bevestigen en versterken”, vertelt Bieke Verlinden. “Een speerpunt in mijn beleid is om, in lijn met de sociale functie van de stad, tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners en voldoende, betaalbare en kwalitatieve kinderopvang te verzekeren voor elk kind.” 

De meerjarenbegroting is de perfecte gelegenheid om het overzicht op te maken van de vele reeds genomen inspanningen van deze beleidsperiode én om het beleid dat nog in de steigers staat verder toe te lichten. Leuven doet met haar masterplan een in Vlaanderen unieke inspanning om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan kinderopvangplaatsen bij haar inwoners. Onder impuls van Bieke Verlinden gaat de stad hier jaarlijks heel wat middelen voor vrijmaken, in afwachting van de (voorlopig uitblijvende) 80%-belofte van minister van welzijn Jo Vandeurzen om voor 80% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een volwaardige, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaats te voorzien. Omdat de nodige investeringen van de Vlaamse regering uitblijven, heeft het Leuvense stadsbestuur beslist om zelf budget vrij te maken. "Die 2,3 miljoen is evenveel als de Vlaamse overheid in 2015 voor heel Vlaanderen als extra investering aankondigde. Dat wij dan datzelfde bedrag alleen voor Leuven kunnen vrijmaken, daar ben ik toch fier op", aldus Verlinden.

5 belangrijke investeringen in kinderopvang: 

  • In totaal worden maar liefst 120 extra plaatsen gecreëerd in de schoot van de stad.

Aangezien Leuvense kinderen gemiddeld 4 dagen opvang per week vragen, kunnen met deze plaatsen een 145-tal kinderen voortgeholpen worden.

Zo wil Leuven tegemoet komen aan de bekende tekorten op de markt. Leuven heeft deze legislatuur al 37 bijkomende kinderopvangplaatsen gecreëerd met eigen middelen, 23 in 2013 en 14 in 2014. Ze doet er met 120 extra plaatsen nog een grote inspanning bovenop. Bij de totale aangroei zal het aantal occasionele kinderopvangplaatsen - tijdelijke kinderopvangplaatsen voor een sociale nood of een opleidings- of tewerkstellingstraject- verhoudingsgewijs meegroeien. De stad zal monitoren hoe de nieuwe plaatsen ingevuld worden. Bedoeling is dat deze met Leuvens belastingsgeld gefinancierde plaatsen hoofdzakelijk de Leuvenaars zelf ten goede komen. Mocht dit onvoldoende het geval zijn, zal de stad het opnamebeleid aanpassen. 

  • Binnen het masterplan staan twee nieuwbouwprojecten gepland.

Deze worden eveneens met middelen uit de eigen begroting gerealiseerd. Eén van deze projecten wordt toegevoegd aan de site van het OCMW in het centrum van de stad. Ook in dit nieuwe kinderdagverblijf zal specifieke aandacht zijn voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. De opvang van deze kinderen samen met andere kinderen in kwalitatieve opvanglocaties in de buurt, is iets waar we als stad met een erkenning als Centrum Inclusieve Kinderopvang, sterk op inzetten.  Het tweede gebouw opent in 2020 in deelgemeente Kessel-Lo, waar sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal momenteel ook bijkomende sociale huisvesting realiseert. 

  • Stad Leuven ondersteunt de volgende jaren de Leuvense kinderopvanginitiatieven die in subsidietrap T2b zitten (de vroegere “zelfstandige” opvanginitiatieven die een inkomensgerelateerd werken)  extra financieel. Dit doet ze in afwachting van de beloofde gelijktrekking van de subsidietrappen door Vlaanderen. In Leuven gaat het op dit moment over 221 plaatsen. 
  • De stad heeft in samenwerking met de lokale sector een centraal kinderopvangloket uitgebouwd dat uniek is in Vlaanderen. De stad neemt dit loket kinderopvang definitief op in zijn reguliere werking, en zet bijkomend personeel in voor de ondersteuning van dit loket voor de sector en de burgers. Via Interleuven (intercommunale) werkt Leuven op dit moment aan een onderzoek naar de uitbouw van een regionaal loket. Het loket van Leuven is immers een goed uitgewerkte tool om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en de behoeften zo veel mogelijk in kaart te brengen. Kinderopvangvragen houden immers geen rekening met stadsgrenzen. Zo wil stad Leuven haar lokale en decretale opdracht onderbouwd opnemen, m.n. een adviesverlenende functie t.a.v. de minister van welzijn in het kader van zijn programmatierol. Op dit moment zijn heel wat lokale besturen overtuigd en geïnteresseerd om mee te werken aan dit onderzoek, om in de toekomst mogelijks verder te bouwen op het bestaande loket. 
  • Tot slot: flankerend aan het voorschoolse opvangbeleid, investeert de stad ook jaarlijks 200.000 euro extra, bovenop de 400.000 euro jaarlijks financiële inspanningen, in kwalitatieve opvang op school (voor en na de schooluren). Met deze extra middelen wordt een boeiend en gevarieerd aanbod aan workshops en activiteiten aangeboden in de schoolopvang, zonder extra kost voor de ouders of scholen. Het project Kinder(K)uren is momenteel een hele ontlasting voor scholen en een ontzorging voor ouders. We willen hiermee de kwaliteit over alle scholen heen zo veel mogelijk op- en gelijktrekken. Op die manier zorgen we ervoor dat ouders hun kinderen, wanneer ze schoolrijp zijn, naar school sturen en ze niet nodeloos in de opvang laten.