De Belgische sector van het goederenvervoer langs de weg kent de laatste jaren een enorme crisis. Tal van rapporten tonen aan dat er dringend werk gemaakt moet worden van extra maatregelen. In de vorige legislatuur heeft Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez al belangrijke initiatieven genomen, maar het werk is niet af. Tijd dus voor extra maatregelen.

David Geerts: “Zowel werknemers als werkgevers zijn vragende partij om bijkomende maatregelen. Als sp.a steunen we hen hier voluit in en dienen we zelf zes concrete wetsvoorstellen in het Parlement. Met de voorstellen die we nu federaal indienen, beantwoorden we aan de grootste en dringendste noden van de sector en zijn werknemers. Het werk is hierbij niet klaar. Indien de Staatssecretaris samen met ons wil werken aan de strijd tegen sociale dumping heeft hij aan ons een bondgenoot.”

De wetsvoorstellen beogen enerzijds een correcter gebruik van de cabotage en anderzijds een strijd tegen postbusfirma’s. Op die manier moeten we komen tot een betere bescherming van de werknemers en meer overlevingskansen voor Belgische ondernemingen door de mogelijkheid tot misbruik te verkleinen en efficiëntere controle te organiseren.

1. Wetsvoorstel ter bestrijding van tachograaffraude Dit wetsvoorstel benoemt de concrete gevallen waar er sprake is van fraude of het niet willen meewerken aan een controle en trekt de geldboetes en de gevangenisstraffen gevoelig op.

2. Wetsvoorstel betreffende het verplicht bijhouden van een register van vrachtbrieven binnen het goederenvervoer over de weg Dit wetsvoorstel verplicht transporteurs om de vrachtbrieven gedurende een periode van één maand bij te houden in een register in de vrachtwagen of de trekker. Door deze gegevens samen te lezen met de gegevens uit de digitale tachograaf kunnen de inspectiediensten het traject van de vrachtwagen of trekker reconstrueren.

3. Wetsvoorstel ter verduidelijking wetgeving cabotage Controle op cabotage is zeer moeilijk in een klein transitland als België met een wereldhaven aan zijn buitengrens. Wij willen de wetgeving verder verduidelijken om misbruiken sneller te kunnen opsporen en te ontmoedigen, met name dat de trekker waarmee het cabotagetransport is uitgevoerd vooraleer er opnieuw een internationaal transport gebeurd zich begeeft naar het land waar hij ingeschreven is.

4. Wetsvoorstel in strijd tegen postbusbedrijven Malafide transportbedrijven hebben hun zetel in Oost-Europa, maar in werkelijkheid worden de transportactiviteiten enkel in België uitgevoerd. Indien men een permanente en daadwerkelijke uitoefening van transportactiviteit in de lidstaat waar de transportfirma gevestigd is vereist, kan dit bijdragen tot de bestrijding van postbusbedrijven.

5. Wetsvoorstel ter verduidelijking plaats van tewerkstelling Het is niet steeds duidelijk welke arbeidsrechtelijke bepalingen (lonen, arbeidsvoorwaarden) van toepassing zijn in het geval van internationaal vervoer. Dat maakt natuurlijk het verschil naar bv. het toepasselijk loon en kan resulteren in sociale dumping. Daarom is het aangewezen om het concept “gewoonlijk werken” in de wet van 5 maart 2002 te preciseren als de plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden, zodat werknemers die internationaal transport uitvoeren voor een firma met zetel in het buitenland maar structureel werkzaam zijn in ons land, toch vallen onder het Belgisch arbeidsrecht.

6. Wetsvoorstel hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden met terugwerkende kracht In strijd tegen sociale dumping en sociale fraude is het mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid zowel op Europees als op nationaal vlak één van de speerpunten. Deze aansprakelijkheid, die geldt na vaststelling door de inspectie van zwaarwichtige tekortkoming in de loonbetalingen waarvoor de opdrachtgever of aannemer in kennis werd gesteld. In België is hier recente wetgeving over. De wet van 29 maart 2012 heeft een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden ingevoerd maar deze stelt de opdrachtgever slechts aansprakelijk, na waarschuwing, voor de lonen verbonden aan toekomstige activiteiten. Wij willen dit verder verstrengen door na waarschuwing ook met terugwerkende kracht de loonbetalingen te laten uitvoeren.

Meer info: wwww.davidgeerts.be