Zowel traditionele media (radio, televisie, kranten, week- en maandbladen) als nieuwe internetplatformen, sociale media en games, bieden burgers een venster op de wereld: ze informeren en brengen opinies, leveren een forum aan kritische stemmen en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid tot ontspanning, sociale verbondenheid en participatie. Daarom is het essentieel dat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvol, divers en betaalbaar media-aanbod en de vaardigheden kan ontwikkelen om met dat media-aanbod aan de slag te gaan. 

Hieronder zet ik alvast mijn speerpunten voor het Vlaamse mediabeleid uiteen.

Sp.a is voorstander van een sterke openbare omroep, die er voor iedereen is en waarin iedereen zich herkent. Onderzoek toont aan dat een sterke openbare omroep een globaal sterk en kwalitatief medialandschap garandeert en dat mensen in landen met sterke onderzoeksjournalistiek ook meer tevreden zijn over het media-aanbod in zijn geheel. De openbare omroep dient zich daarom op alle relevante mediaplatformen te kunnen ontplooien en te kunnen bogen op een stabiele, gemengde financiering.

Bij de openbare omroep staat de publieke opdracht centraal, met name: nieuws en duiding, educatie, kunst en cultuur, en diversiteit. Ontspanning en sport zijn omwille van hun verbindende en toeleidende karakter eveneens prominent aanwezig, maar één van de wezenlijke taken van de VRT is om aandacht te besteden aan datgene wat in een commerciële mediaomgeving minder evident aan bod komt, zoals onderzoeksjournalistiek, berichtgeving over kleine sporten en kunst. 

De VRT heeft een marktversterkende rol ten aanzien van de particuliere spelers op de mediamarkt – zowel nationaal als regionaal – en vervult deze door samen te innoveren, samen te werken met de geschreven pers, en door te investeren in vernieuwende, creatieve producties.

De Vlaamse mediasector kampt met grote uitdagingen. Door de opgang van streamingdiensten, online platformen en sociale media kampen de commerciële mediabedrijven met terugvallende reclame-inkomsten, wat hun investeringen in audiovisuele producties dreigt te hypothekeren. Vanuit sp.a kiezen we ervoor om de uitdagingen in het televisielandschap aan te pakken door meer te investeren in audiovisuele producties in plaats van te raken aan het kijkcomfort of de portemonnee van de kijker. Daarom kanten we ons tegen een decretaal verbod op het doorspoelen van reclame bij uitgesteld televisie kijken, zoals voorgesteld door andere partijen. 

Voor de realisatie van kwaliteitsvolle Vlaamse films, animatie, documentaire, tv-reeksen, maar ook games, versterken we het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Hierbij gaat speciale aandacht naar internationale samenwerking en de export van Vlaamse mediaproducties naar het buitenland. 

Bij de implementatie van de nieuwe Europese mediarichtlijnen bekijken we of de stimuleringsverplichting van distributeurs en over-the-top spelers (zoals Netflix) verder uitgebreid kan worden.

Vlaanderen kent een weelde aan creatief talent. Het is belangrijk dat individuen hun talenten kunnen ontplooien in correcte werkomstandigheden en dat er ruimte is voor kleine en grote spelers. We zetten daarom in op talentmanagement en steun voor opleidingen. Tegelijk zien we toe op een billijke en transparante rechtenverwerving.

Vrije, pluralistische en kritische media zijn één van de fundamenten van een democratische samenleving. Daarom opteert sp.a voor een beleid dat enerzijds de onafhankelijkheid van de media garandeert, met name door erover te waken dat de Raad voor de Journalistiek autonoom kan blijven werken, en anderzijds kwaliteit, pluralisme en diversiteit van het media- en journalistieke aanbod waarborgt, met name door de werking van het Vlaams Journalistiek Fonds verder te verankeren en bijkomend te financieren, en door kwalitatief hoogstaande, maar economisch niet rendabele, onderzoeksjournalistiek te stimuleren via het Fonds Pascal Decroos.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar tijdens de afgelopen legislatuur slaagde ik erin om kamerbrede steun te verkrijgen voor mijn voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek (zie hier voor meer informatie). We plannen dit in de komende legislatuur verder uit te werken in concrete beleidslijnen.


Een verdere, ongebreidelde mediaconcentratie is nefast voor de diversiteit aan stemmen. Een kwalitatieve monitoring van het journalistieke aanbod, bovenop de jaarlijkse kwantitatieve analyse van de mediaconcentratie door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) moet duidelijk maken of een toenemende concentratie niet leidt tot een inhoudelijke verschraling. Deze monitoring wordt toevertrouwd aan het Steunpunt Media dat nieuw leven wordt ingeblazen.


We voeren een beleid dat kwaliteit in journalistiek ondersteunt. Dit impliceert dat er zowel aandacht gaat naar de noden van onze mediabedrijven, als naar die van de individuele journalisten. Voor de mediabedrijven betekent dit een blijvende investerings-, opleidings- en innovatiesteun in functie van pluralisme en kwaliteit van het nieuwsaanbod. Voor de journalisten blijf ik net zoals in de vorige legislatuur ijveren we voor correcte arbeidsvoorwaarden, met name door het sociaal charter van de audiovisuele sector uit te breiden naar de geschreven pers (zie hier voor meer info). Via de MediAcademie blijven we een uitgebreid nascholingsaanbod voor mediaprofessionals garanderen.


Lokaal en regionaal nieuws, dichtbij de mensen is erg belangrijk. Zowel regionale televisie als lokale radio zijn zeer toegankelijk, laagdrempelig en hebben hier een belangrijke rol in te spelen. De regionale omroepen moeten het nieuwe wettelijke kader aangrijpen om lokaal en regionaal nieuws te brengen op een manier die alle lagen van de bevolking aanspreekt. Ze worden uitgedaagd en ondersteund om een aanbod te brengen met oog op maximale efficiëntie en goede kijk- en waarderingscijfers. Daartoe wil sp.a dat ze ondersteund worden met de ontwikkeling van een technologieneutraal meetsysteem, dat samen met alle mediaspelers op poten gesteld wordt.
Lokale radiozenders willen we verder laten bloeien door hen op een structurele manier toegang te geven tot uitzendingen via DAB+ en hen beter te betrekken bij de besluitvorming rond het digitale radiolandschap.


Onbekend maakt onbemind. Met sp.a pleiten we voor een genuanceerde en correcte beeldvorming in de media over gender en diversiteit, migratie, mensen met een handicap, ouderen, LGBTQ+ en andere kansengroepen in Vlaanderen. De openbare omroep heeft een voorbeeldrol inzake diversiteit, zowel op als achter de schermen. In de toekomstige beheersovereenkomst met de openbare omroep blijft diversiteit een speerpunt, zodat elke Vlaming zich in haar/zijn VRT herkent. Dit impliceert dat de bestaande streefcijfers ambitieuzer worden en er ook streefcijfers geïntroduceerd worden inzake de schermaanwezigheid van personen met een handicap.