In de jaren vanaf 2004 tot en met 2012 werd er door de verschillende partners intensief samengewerkt aan dit dossier. Al dit studiewerk en overleg heeft tot een unanieme aanbeveling geleid met een tunnel als enig wenselijke te weerhouden oplossing. Met zijn standpunt gooit de Minister alle voorgaande studies en werkzaamheden van betrokken studiebureaus, diensten en commissies – inclusief de Administratie van Wegen en Verkeer zelf, gewoon in de vuilbak.

In het mobiliteitsplan, dat definitief vastgesteld werd in de gemeenteraad van 18 december 2012, staat het met hoge prioriteit verderzetten van het project A8 als eerste punt in de actietabel. Alle andere grote dossiers in Halle werden uitgewerkt met een  als uitgangspunt. De Minister hypothekeert op deze manier niet enkel de vooruitgang van het dossier A8, maar van een groter aantal dossiers.  

In plaats van de 100.000 euro te besteden aan een zoveelste studie was ons pleidooi om die aan te wenden om de eerste fase nu reeds op te starten.

Nu ons arrondissement eindelijk eens een minister van openbare werken heeft,  hadden we  gehoopt dat  hij in dit belangrijke mobiliteitsdossier  voor onze streek  een voortrekkersrol zou vervullen.

Het voorwerp van de nieuwe studie is identiek aan de eerste studies uit 2004 die aan de problematiek werden gewijd. De resultaten gaven aan dat geen maatschappelijk aanvaardbare oplossingen konden worden weerhouden als deze zich moeten beperken tot hetzij het afsnijden van de doorgangsmogelijkheden aan Rodenem en de Halleweg en/of het voorzien van ongelijkvloerse verbindingen met viaducten en bruggen aan de drie kruispunten en geluidsmuren langsheen het gehele parcours. De fysieke barrière, die de A8 vormt tussen St. Rochus en Essenbeek, zou er bovendien nog enkel door worden verergerd.

Het College en de gemeenteraad betwisten dan ook de noodzaak van een nieuwe studie vermits een identieke studieopdracht in het jaar 2004 reeds werd uitgevoerd en heeft aangegeven geen maatschappelijke aanvaardbare oplossing te kunnen bieden.

Het College en de gemeenteraad kunnen niet aanvaarden dat het persoonlijk standpunt van de Minister een hypotheek zou leggen op de latere uitvoering van plannen die op een consensus kunnen rekenen van  het stadsbestuur, de betrokken bevolking en alle betrokken administraties. 

De ondertunneling is bovendien maar een onderdeel van een groter verhaal, inclusief een nieuwe verknoping van de E429 met de RO, ontdubbeling van de N7 in functie van nieuwe aansluitingen van het lagere wegennet op de E429, de aanleg van een nieuwe brug (zuidbrug) over het kanaal, de herprofilering van gewestwegen, etc. waardoor het schrappen van deze oplossing het globale mobiliteitsbeleid voor de volgende decennia overhoop haalt. Het A8 project was overigens voorwerp van een MERstudie en is opgenomen in het provinciaal afbakeningsplan voor het klein-stedelijk gebied Halle.

Het College kon begrijpen en zelfs aanvaarden dat in de legislatuur de Vlaamse regering binnen de krappe budgetten die ze beschikbaar stelt van openbare werken geen budget heeft voorzien voor de integrale uitvoering van het A8 project.

Aan de Minister werd dit collegestandpunt toegelicht in een vergadering op zijn kabinet op 11 juni 2015 . Tevens werd er daarbij aangedrongen in deze legislatuur de stappen te zetten om een mogelijk realisatie in een volgend legislatuur te faciliteren:

  1. Een uitgewerkt faseringsplan (aansluiting op de R0; de tunnel tussen Halleweg en Rodenem; de ontdubbeling van de N7- omleidingsweg Dassenveld).
  2. De opmaak van een aanbestedingsklaar dossier voor de uitvoering van een eerste fase;
  3. De nodige grondinnemingen en eigendomsverwervingen, mede ook over de juridische onzekerheid waarin de eigenaars reeds vele jaren verkeren, op te heffen.

Om bovenstaande argumentatie verwerpt de gemeenteraad van Halle het standpunt van de Minister van Mobiliteit volgens hetwelke de voorliggende plannen van de omvorming van de A8 tot een volwaardige autosnelweg middels een ondertunneling onrealistisch zijn en te duur. De gemeenteraad beoordeelt een nieuwe studie en de knelpunten met kleinere ingrepen op te lossen als totaal achterhaald, overbodig en een verkwisting van gemeenschapsgeld.

De gemeenteraad roept de Minister dan ook op het weerhouden budget van 100.000 euro te besteden aan de uitwerking van een faseringsplan en de opmaak van het bouwdossier en lastenboek voor de uitvoering van de eerste fase.  In deze legislatuur zouden toch ook al de nodige grondverwervingen moeten kunnen uitgevoerd worden.

De meerderheid keurde deze motie goed. Tevoren had NVA een amendement ingediend waarin weliswaar werd erkend dat de tunneloplossing de beste is en  ook dringend een eerste fase moet worden uitgevoerd, doch waarbij een nieuwe voorafgaandelijke studie niet in vraag werd gesteld. Deze studie zou volgens hen noodzakelijk zijn om dringende veiligheidsmaatregelen te bestuderen. De meerderheid acht een bijkomende studie daartoe niet noodzakelijk en dringt aan op de spoedige uitvoering door het Agentschap Wegen en Verkeer van de maatregelen die ter zake reeds werden beslist, met name de invoering van de 70 km regel; het verbod op de U-turn; de veilige opstelstrook voor  voetgangers aan de lichten…

De meerderheid is ontgoocheld dat N-VA Halle uiteindelijk de grote unanimiteit rond dit dossier verbreekt om de minister uit de wind te zetten die er zich met een nieuwe studie wil van af maken.

In plaats van de 100.000 euro te besteden aan een zoveelste studie was ons pleidooi om die aan te wenden om de eerste fase nu reeds op te starten.

We roepen de minister op zijn visie bij te stellen en de voorbehouden middelen daadwerkelijk te richten naar de uitvoering van een eerste fase eerder dan na een zoveelste reeds uitgevoerde studie.