Afvalintercommunale IVBO zal in Brugge een nieuw warmtenet aanleggen om twee nieuwe woonwijken langs de Blankenbergse Steenweg van duurzame warmte te voorzien. Op deze plaats wordt geen aardgasnet meer aangelegd, maar een lokaal warmtenet op lage temperatuur. In deze woonwijken zal er door de levering van groene warmte een geschatte besparing zijn van 160 ton CO2 uitstoot per jaar. De bouw van een nieuw lokaal warmtenet past in het klimaatplan van Stad Brugge. Voor IVBO is het een verdere optimalisatie van haar energie-efficiëntie en een extra bijdrage aan de ecologische doelstellingen, dit aan financiële voorwaarden waar alle partners en gebruikers beter van worden.

De eerste woonwijk die aangesloten wordt is de nieuwe wijk Duivekeet. Hier plant de Brugse Maatschappij van Huisvesting de bouw van een sociale woonwijk bestaande uit 8 koppelwoningen, 14 eengezinswoningen en 4 appartementen van elk 15 wooneenheden. 90 gezinnen zullen dus door het warmtenet worden bediend. In het aangrenzende project Blauwe Torenpoort plant Woningbouw Blomme vervolgens een 48 eengezinswoningen en een appartement van 28 wooneenheden, die eveneens op het warmtenet aangesloten worden.

IVBO heeft nog verdere toekomstplannen voor het warmtenet. Het bestaande net is nu 35 jaar in gebruik. In de directe omgeving van het warmtenet zijn er verschillende nieuwe projecten gepland. Bij de aanleg van het nieuwe warmtenet behouden we de aansluitingen bij de bestaande klanten en stemmen we het nieuwe tracé af op deze nieuwe ontwikkelingen.

Pascal Ennaert, de nieuwe voorzitter van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, sluit zich daarbij aan: “In de buurt van het warmtenet liggen nogal wat sociale woonwijken of worden er nieuwe gepland. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting wil in overleg met IVBO verder onderzoeken of we bestaande sociale woonwijken in ons patrimonium en bijkomende nieuwbouwprojecten in de toekomst op het warmtenet kunnen aansluiten.”

Belangrijke stap in de realisatie van het klimaatplan van Stad Brugge

Stedelijke gebieden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Rekening houdende met het feit dat de verstedelijking de komende jaren nog zal toenemen, is het dus belangrijk om de CO2 uitstoot op stedelijk niveau snel aan te pakken en een beleid inzake energietransitie binnen stedelijke context uit te werken.

Mieke Hoste, Schepen van Leefmilieu: “Het Brugse stadsbestuur legt inzake milieu en klimaat de lat zeer hoog. Zo ondertekenden we in 2014 het Burgemeestersconvenant, waarmee steden en gemeenten zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terug te dringen tegen 2020. In het klimaatplan reiken de ambities van het stadsbestuur nog verder: tegen 2020 willen we op het ganse grondgebied 20% minder CO2 uitstoten, 20% minder energie verbruiken en 20% meer energie halen uit hernieuwbare bronnen. In 2050 wil Brugge een klimaat-neutrale stad zijn.”

Uit een nulmeting in 2011 blijkt dat het aardgasverbruik door de stad verantwoordelijk is voor 33% van onze CO2 uitstoot, gevolgd door elektriciteitsverbruik (20%) en diesel (19%). Het is dan ook belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te reduceren en zoveel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en warmte uit afval.

Pablo Annys, Schepen van Energie: “In navolging van het klimaatplan werd een energie-actieplan opgemaakt. Dit plan omvat 35 maatregelen die moeten leiden tot een CO2-reductie, en geeft aan waar de meeste CO2 reductie gerealiseerd kan worden. Nieuwe aansluitingen op het warmtenet staat in het energie-actieplan van de stad opgenomen als de achtste meest relevante actie voor de reductie van CO2 in de Brugse regio.” Uit het plan blijkt bovendien duidelijk dat het stadsbestuur maximaal wil inzetten op de shift naar hernieuwbare  energiebronnen. 9 van de 35 maatregelen gaan namelijk over het  toepassen van zonneboilers, PV-panelen, warmtepompen, windturbines en aansluitingen op het warmtenet als energiebron op ons grondgebied.  

Volgens Pablo Annys, Schepen van Energie is dit nog maar het begin van een lang traject: “Aardgasleidingen gaan ongeveer 50 jaar mee. Dit heeft als gevolg dat deze in heel wat wijken en straten in onze stad gerenoveerd moeten worden. Het is belangrijk om bij de opstarten van het renovatietraject niet de ‘easy way’ te kiezen, maar te denken en handelen in functie van de energietransitie richting aardgasloze wijken. Deze energietransitie zal voor elke wijk anders zijn, afhankelijk van energieverbruik en lokale energieopwekkingsmogelijkheden.”