Stad Brugge heeft in overleg met de lokale politie Brugge een ‘Actieplan veilige schoolpoort’ opgesteld. Doelstelling is de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen te verbeteren. Alle 136 schoolpoorten in Brugge worden onder de loep genomen.  

Er zijn vandaag reeds heel wat initiatieven die inzetten op een veilige schoolomgeving. Dit actieplan bevat nog 10 extra maatregelen om de veiligheid aan de Brugse schoolpoorten, en bij uitbreiding de omgeving, te verbeteren. Het plan sluit dan ook perfect aan bij het Save Charter, dat Stad Brugge in 2015 als eerste Vlaamse centrumstad ondertekende. Met dit Charter engageert de Stad Brugge zich ten aanzien van de vereniging van Ouders van Verongelukte kinderen (vzw OVK) om zeer concrete acties te ondernemen om de verkeersveiligheid in Brugge te versterken. Op basis van het bestaande ambitieuze mobiliteitsplan en de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan werd een concreet actieplan voor de periode 2016-2017 opgemaakt. De Stad Brugge zet in op elk van deze zeven SAVE-doelstellingen.

Actieplan veilige schoolpoort: 10 bijkomende maatregelen voor een veilige schoolomgeving

Het actieplan is dus aanvullend aan het Save Charter, en is opgebouwd rond de drie kernelementen (“EEE”) van de verkeerssituatie: Engineering, Education en Enforcement. Het bevat 10 extra maatregelen om de verkeersveiligheid aan de Brugse schoolpoorten te verhogen, zoals het opmaken/updaten van het schoolvervoerplan, invoeren van een tonnagebeperking in woongebieden, het verhogen van de zichtbaarheid van oversteekplaatsen en aanzetten tot toezicht door gemachtigde opzichters... Bedoeling is dat de maatregelen zo snel mogelijk doorgevoerd worden.

Engineering: focus op de infrastructuur, de inrichting van de omgeving en de organisatie van de verkeersstromen.

Op dit vlak worden volgende maatregelen genomen:

1.Opmaken en/of actualiseren schoolvervoerplan. Een schoolvervoerplan beschrijft hoe leerlingen naar school komen/gebracht worden. De opmaak gebeurt in samenspraak met de leerlingen en de ouders. Zij kunnen eventuele knelpunten op hun route aangeven, die dan worden onderzocht door de bevoegde stadsdiensten (Mobiliteit, Politie, Openbaar domein …). Er zijn in Brugge 109 vestigingen van scholen. Vandaag beschikken slechts 44 van die scholen over een schoolvervoerplan. Bovendien zijn een aantal van die 44 aan een opfrissing toe. Alle scholen die een schoolvervoerplan hebben, worden opgeroepen om dit aan te passen aan de actuele verkeerssituatie. Scholen die nog geen schoolvervoerplan hebben, worden aangespoord om daar zo snel mogelijk werk van te maken. De schoolfietsroutekaarten, die in september gelanceerd werden en die de veiligste weg naar school voorstellen, zijn hiervoor een handig hulpinstrument.

2.Zone 30. Nagenoeg aan alle Brugse scholen is de Zone 30 van kracht. Bij twee scholen is dit nog niet het geval. De situatie wordt geanalyseerd, en er wordt gekeken of de snelheid op die plaatsen ook moet worden bijgesteld. Bovendien wordt ook gekeken hoe bestuurders nog meer attent gemaakt kunnen worden op het feit dat ze in een zone 30 rijden. Een van de pistes die hierin bekeken wordt, is de herhaling van de zone 30 borden door middel van verkeersborden en aanduidingen op de rijweg.

3.Zichtbaarheid van oversteekplaatsen in schoolomgevingen. Alle oversteekplaatsen aan Brugse scholen worden onderworpen aan een controle. Concreet zal onderzocht worden of de oversteekplaatsen voldoende zichtbaar zijn en of de infrastructuur aangepast kan worden, zodat voetgangers en fietsers nog meer naar het zebrapad geleid worden. Een van de oplossingen die bekeken wordt, is het aanbrengen van kleuraanduidingen op de rijbaan, zodat het verkeer op een grotere afstand voor het zebrapad halt houdt.

4.(Her)inrichten van de schoolomgeving. Er wordt onderzocht of fietsstraten en/of schoolstraten mogelijk zijn en kunnen bijdragen tot meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort. In een fietsstraat mogen fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan opengesteld is in beide richtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen fietsers evenwel niet inhalen en hun snelheid mag niet hoger liggen dan 30 km/u. Momenteel zijn er in Brugge twee fietsstraten, er wordt gekeken of er meer ingevoerd kunnen worden. In een schoolstraat worden motorvoertuigen tijdens de schoolspitsuren uit de straat geweerd, zodat de kinderen de school veilig kunnen bereiken of verlaten. Dit is slechts mogelijk in straten waar geen doorgaand verkeer mogelijk is.

5.We gaan over tot gerichte invoering in woongebieden van de tonnagebeperking van 5 ton (uitgezonderd plaatselijke bediening), zoals nu al voorzien in het centrum van Sint-Michiels. We focussen daarbij in eerste instantie op de schoolomgevingen.

6.Gemachtigde opzichters. We stellen vast dat niet alle scholen vandaag gebruik maken van gemachtigde opzichters. We manen alle scholen aan om hier dringend werk van te maken. Op vraag van de school biedt de Brugse politie hiervoor gratis opleidingen. De Brugse politie engageert zich om de opleiding en aflevering van het getuigschrift binnen de vier weken te garanderen. De opleiding bestaat uit een theoretisch luik in het politiehuis, en een praktisch luik dat zoveel mogelijk in de eigen schoolomgeving toegepast wordt.

Education: focus op sensibilisering, opvoeding en verkeerseducatie.

7.We zetten in op de ontwikkeling van verkeerseducatieve routes. Dit zijn routes die uitgestippeld worden, en die door scholen gebruikt kunnen worden voor het afleggen van het fietsexamen, en door ouders om met de kinderen verplaatsingen op de openbare weg in te oefenen.

8.Dode hoek. De meeste dodehoekongevallen doen zich nog steeds voor op kruispunten waar de vrachtwagen naar rechts afslaat en hierbij de rechtdoor rijdende fietser of overstekende voetganger niet opmerkt. Het blijft dus belangrijk om de weggebruikers te blijven informeren rond de gevaren van de dode hoek. Naast het geven van informatie is het ook noodzakelijk om iedereen zelf in de vrachtwagen te laten plaatsnemen om zo de dode hoeken effectief te kunnen zien. De voorbije jaren werd door de lokale politie Brugge, de stedelijke preventiedienst en provincie West-Vlaanderen een project rond de dode hoek uitgewerkt. Nadruk ligt op het sensibiliseren en informeren van zowel de vrachtwagenchauffeur als de weggebruikers. In 2017 worden heel wat acties geconcretiseerd en toegepast, zoals het ter beschikking stellen van educatieve dode hoekkoffers aan scholen, en het aanbieden van een lespakket aan de leerlingen van het zesde leerjaar.

9.Educatie en sensibilisering van ouders en begeleiders. Stad Brugge zal via de school gerichte communicatie bezorgen aan ouders en begeleiders van kinderen, met daarin een aantal maatregelen die ze kunnen nemen om zelf een bijdrage te leveren aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Enforcement: focus op het afdwingen van het respecteren van de verkeersregels en het verbaliseren van overtredingen.

10.Politiecontroles. De Brugse politie zet vandaag al maximaal in op snelheidscontroles in zone 30 tijdens de schoolspitsuren en parkeercontrole in de schoolomgeving. Deze controles blijven bestendigd en worden opgevoerd, net zoals de aanwezigheid van snelheidsindicatieborden.