Vorige zomer werd de stad Brugge opgeschrikt door vier eenzame overlijdens.  Deze confronterende vaststelling was de aanleiding voor een actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Op 3 oktober 2017 werd met een 140-tal geïnteresseerden uit zeer diverse sectoren nagedacht over de invulling van dit actieplan tijdens de startconferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Alle aanwezigen op deze startconferentie hebben mee nagedacht over de invulling van dit actieplan. De voorstellen van die dag zijn zoveel als mogelijk behouden en verwerkt in het actieplan. Dit actieplan stellen we vandaag voor en geven meteen aan waar we staan.

Het actieplan is opgebouwd rond vier krachtlijnen die al eerder werden voorgesteld

  1. meten en weten

  2. detecteren en signaleren

  3. modereren en coördineren

  4. sensibiliseren en mobiliseren

Onder elk van deze vier krachtlijnen hebben we vier concrete acties ondergebracht die ondertussen in uitvoering zijn of uitgevoerd zullen worden. Zo krijgen we een krachtig 4x4 antwoord op de vraag hoe we eenzaamheid in Brugge kunnen terugdringen. Bedoeling is om elk van deze acties in de praktijk te brengen. Dit moet ons niet alleen helpen om eenzaamheid meteen aan te pakken. Het moet daarnaast ook lessen opleveren over hoe we dit thema ook in de toekomst verder kunnen aanpakken. We willen dan ook, zoals op de startconferentie aangekondigd, een vervolgconferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ organiseren eind oktober 2018. Op deze conferentie willen we de resultaten van dit eerste actiejaar tegen het licht houden en inspiratie opdoen hoe we in Brugge verder rond dit thema actief kunnen blijven.

Vandaag willen we een overzicht geven van de 16 acties die opgenomen zijn in het actieplan. Er werd een handige folder ontwikkeld die een overzicht geeft van deze acties en die meteen een affiche vormt die gebruikt kan worden om dit actieplan mee onder de aandacht te brengen.

Drie acties willen we hier vandaag in het bijzonder onder aandacht brengen.

1. Eén centraal meldpunt 050 44 8000

De vraag naar één centraal meldpunt was tijdens de startconferentie overduidelijk: één nummer waar mensen in eenzaamheid terecht kunnen.  De Stad Brugge en het OCMW wilden niet in de val trappen om opnieuw een zoveelste apart telefoonnummer in het leven te roepen, integendeel.  Eenzaamheid is een zaak van iedereen en moet dus ook zo makkelijk mogelijk te melden zijn. Daarom werd gekozen om het bestaande algemeen meldnummer van Brugge uit te rusten om ook meldingen van eenzaamheid en isolement op te vangen.  De achterliggende opvolging werd uitgetekend zodat deze meldingen door de juiste diensten van de Stad en OCMW of Mintus behandeld worden.

Het centrale meldpunt is bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.  Het meldpunt is ook bereikbaar via de website van de Stad Brugge: www.Brugge.be/meldpunt . 

Burgemeester Renaat Landuyt: “Dit meldpunt moet voor zowel de Bruggelingen als voor de professionele krachten een kanaal zijn om signalen van eenzaamheid te melden. We willen iedereen dan ook oproepen om zelf in de buurt of de directe omgeving mee alert te zijn voor isolement en eenzaamheid en dit te melden.”

 Geval per geval wordt onderzocht hoe er best gereageerd worden en wat er kan gedaan worden om eenzaamheid of isolement te verminderen. 

Dit centraal meldnummer zullen we promoten: er werd een ‘frigo’magneet gemaakt met daarop het centrale meldnummer en ook nog een aantal andere bruikbare telefoonnummers. Zo kan in geval van dringende tussenkomst en sterk verontrustende vaststellingen best meteen de lokale politie (050 44 88 44) of de 112 verwittigd worden. Ook het OCMW blijft met zijn sterke zorgnetwerk beschikbaar voor signalen op 050 32 7000. Ook het nummer 106 van teleonthaal werd toegevoegd: zij bieden een luisterend oor aan al wie daar nood aan heeft.

De frigomagneet zal worden bezorgd via diverse kanalen, onder andere via de maaltijdbezorgers van het OCMW, de thuiszorgers. Ook in het Huis van de Bruggeling zal de magneet te verkrijgen zijn.

2. Buurten activeren en ondersteunen Vierkant tegen eenzaamheid

Op de startconferentie van 3 oktober werd een sterk pleidooi gehouden om eenzaamheid vooral vanuit de buurt te benaderen. Daarom zijn in het actieplan een paar zeer concrete acties opgenomen om in de Brugse buurten meer verbondenheid te creëren. Een van deze concrete acties is ‘De Brugse Vierkante Tafel’.

Burgemeester Renaat Landuyt: “Met de ‘Vierkante tafels van Brugge’ maakt Brugge een Brugse variant op de bestaande actie ‘De ‘Langste tafel’, een initiatief van Bond Zonder Naam en Samenlevingsopbouw vzw. In Brugge werd eind september 2017 een succesvolle versie hiervan georganiseerd. We dagen buurtcomités en organisaties uit om in de week van de verbondenheid een dergelijke ‘vierkante tafel van Brugge’ te organiseren. Via de Brugse Buurtcheques zal hiervoor ook extra ondersteuning mogelijk zijn.”

Ook de Stad Brugge en het OCMW zal samen met diverse partner zo’n ‘Vierkante tafel van Brugge’ organiseren: vierkant tegen eenzaamheid.

Maar er is ook meer: Brugse buurten zullen ook gestimuleerd worden om rond eenzaamheid aan de slag te gaan met andere concrete acties. Zo komt er een website om je als vrijwilliger in de buurt te engageren en zullen buurtcomités de mogelijkheid krijgen om hun eigen buurtbank te installeren om zo het kleine ontmoeten in de buurt stimuleren.

3. Een Brugse charter Vierkant tegen eenzaamheid

Een derde actie die we hier willen onderstrepen, is de opmaak van een Charter Vierkant tegen eenzaamheid. Daarmee willen we alle Bruggelingen en Brugse organisaties en instellingen mobiliseren om zich ‘vierkant’ te verzetten tegen eenzaamheid en concrete acties daarin te ondernemen.

Burgemeester Renaat Landuyt: “Eenzaamheid en isolement moeten een zorg zijn van iedereen. Met dit ‘Charter Vierkant tegen eenzaamheid’ en het hele actieplan willen we bewustwording realiseren, concrete acties opzetten en openheid tot samenwerking stimuleren.”

Het charter zal in de komende maanden voorbereid worden zodat het op de opvolgconferentie eind oktober kan worden ondertekend. In de tussentijd willen we ook professionele partners mobiliseren om hun acties en activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Zo is er een actie opgenomen om te komen tot een betere afstemming van de professionele thuiszorg en partners in eerstelijnszorg en zal er gestart worden met het zogenaamde Buurtzorgnetwerk en in Brugge. 

Burgemeester Renaat Landuyt: “Ik ben als burgemeester zeer blij dat we ons als Stad hebben kunnen organiseren om rond dit thema verder actief te blijven en het op de agenda kunnen houden. We hebben in Brugge niet gekozen om een aparte dienst ‘eenzaamheid’ of een Minister van eenzaamheid aan te stellen, zoals dat bijvoorbeeld wel ondertussen in Groot-Brittannië is gebeurd. Ik ben ervan overtuigd dat vooral de goede samenwerking en verdere afstemming tussen bestaande diensten de beste garantie is voor meer resultaat. Daarbij wil ik ook alle Bruggelingen zelf blijven oproepen om zich vierkant tegen eenzaamheid te kanten en mee deze acties in de eigen straat en buurt in de praktijk te brengen.”