Beleidsmaatregelen en administratieve vereenvoudiging voor zelfstandige ondernemers en kmo's (wetgevingsdossier nr. 6-320)

12/1/2018

Het ontwerp van informatieverslag van de Commissie Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden om het beleid ten aanzien van zelfstandigen en kmo's beter te stroomlijnen, werd aangenomen in de plenumvergadering van 19 januari 2018.

De uitgebreide hoorzittingen met het werkveld en het daaropvolgende commissiedebat hebben geleid tot voorstellen van aanbevelingen voor de betere bekendmaking van bestaande federale en gewestelijke maatregelen voor zelfstandige ondernemers en kmo's en voor meer overleg tussen federale en gewestelijke overheden. Deze aanbevelingen dragen bij tot meer administratieve vereenvoudiging.

Zo moet er per Gewest één overheidsaanspreekpunt komen, zowel fysiek als digitaal, dat beschikt over alle informatie over de eigen maatregelen, maar ook de doorverwijzing naar de andere aanspreekpunten verzorgt.

De overheid moet vraag-gestuurd te werk gaan, op maat van de onderneming.

Tijdens hun ondernemingsbezoeken leggen de verificateurs uit hoe de onderneming steun kan genieten. De verificateurs gaan ook de klantentevredenheid na over de dialoog die zo met de onderneming tot stand komt.

Noodzakelijke administratieve verplichtingen moeten zoveel mogelijk digitaal en kosteloos worden.

Dankzij de toepassing van het Only Once principe wordt informatie slechts één keer ingezameld bij de onderneming. Daarna wordt ze gedeeld via gekruiste overheidsdatabanken.

Door de toepassing van het vertrouwensprincipe moet de onderneming enkel nog bij haar eerste aanvraag alle documenten en attesten indienen. Zoals bij een belastingaangifte gaat de administratie er daarna van uit dat de aangifte correct is. De onderneming houdt de documenten wel ter beschikking.

De subsidieverstrekkende diensten gaan bovendien na welke maatregelen automatisch kunnen worden toegekend.

Tenslotte moet e-governement de norm worden in de communicatie tussen overheid en onderneming en moeten de mogelijkheden van blockchain-technologie worden uitgetest, omdat dit leidt tot vereenvoudiging. Deze blockchain of blok-keten bestaat uit data-elementen, in volgorde van totstandkoming, zodat de hele keten door iedereen kan worden gecontroleerd.

Procedure

  • In behandeling bij de Commissie Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  • Samenstelling van de commissie
  • Dossierfiche
  • Rapporteurs : mevrouw Brigitte Grouwels, de heren Yves Evrard en Andries Gryffroy en mevrouw Güler Turan

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres comregint@senate.be