Alle Leuvense onderwijsinstellingen van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs hebben vrijdag in het stadhuis een engagementsverklaring ondertekend waarin ze zich engageren tot samenwerking aan onderwijsinnovaties opdat elke jongere ongeacht zijn afkomst toponderwijs aangeboden krijgt en alle kansen om zijn eigen talenten maximaal te ontplooien.

"Al sinds 2009 bestaat in Leuven een Onderwijsraad waarin alle basis- en middelbare scholen, CLB's, UC Leuven-Limburg en de KU Leuven vertegenwoordigd zijn. Vanuit deze raad werden al diverse acties opgezet zoals het buddyproject waarin studenten kansarme scholieren naschools begeleiden. Nu hebben we concrete doelstellingen geformuleerd waaraan we willen werken zoals iedereen aan boord houden, het welbevinden en betrokkenheid van leerling en leerkracht stimuleren en tot slot de diversiteit in het onderwijs uitspelen als een troef", aldus Leuvens Onderwijsschepen Mohamed Ridouani (sp.a).

Het is de bedoeling de komende maanden acties uit te werken met betrekking tot die drie speerpunten. "Iedereen aan boord houden impliceert verhoging kleuterparticipatie, vermindering van de schooluitval of van ongekwalificeerde uitstroom en dergelijke. In het kader van het welbevinden en betrokkenheid gaan we al vanaf september initiatieven nemen die het pestgedrag aanpakken. Daarnaast gaan we leraars voorbereiden hoe ze met moeilijke situaties moeten omgaan, ouderbetrokkenheid stimuleren, de teamgeest onder leraars versterken... Op vlak van diversiteit ijveren we ervoor dat iedereen hier op een positieve en verdraagzame manier mee omgaat en het verrijkende ervan ervaart", aldus Ridouani. Het stadsbestuur maakt voor dit project jaarlijks 100.000 euro vrij. Met dit geld wordt onder meer een netwerkcoördinator aangeworven.

 

© 2015 Belga