Gisteren werden de toekomstplannen voor de R30, de ring rond Brugge, uit de doeken gedaan. Het doel: meer groen, veiliger verkeer en een vlottere doorstroming. 

Ik ben bijzonder opgetogen met het feit dat de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, dezelfde bekommernis deelt als onze stad, namelijk om de R30 veiliger te maken en voor een betere doorstroming van het verkeer te zorgen.

De R30 heeft immers een belangrijke impact op de relatie tussen het station en de binnenstad. De voetgangers en fietsersstromen hebben een niet te miskennen invloed op het functioneren van deze weg. Tussen de Bloedput en de Gentpoort zijn er op vandaag verschillende verkeerstechnische en ruimtelijke knelpunten. Met de opmaak van een visienota voor de R30 werd op basis van een goed uitgewerkte inventarisatie en onderbouwde probleemstelling een denkproces doorlopen waarbij de verschillende betrokken actoren samen tot een toekomstvisie kunnen komen voor de R30.

De visienota die werd opgemaakt door het Studiebureau Mint heeft tot doel om te komen tot een beter en veiliger functionerend wegvak voor de verschillende weggebruikers. Het gaat hier dus echt om de Toekomst van Brugge; geen toevallige woordspeling trouwens, want één van de ideeën die tijdens de toekomstateliers naar voor kwam, had betrekking op de R30 en meer bepaald op de ondertunneling van de R30 ter hoogte van de Hoefijzerlaan. Een idee dat volledig meegenomen is in de studie en waarmee we, op termijn, het litteken in het stadsweefsel van de binnenstad, kunnen wegwerken.

Wat ik heel belangrijk vind: de studie zorgt voor duidelijkheid. We weten nu wat ideaal is, nu moeten we dit stap voor stap haalbaar maken. Ik wil er nog op wijzen dat dit geen losstaand verhaal is: de toekomstvisie voor de R30 is een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitsplan. Bovendien zal die visie nog vervolledigd worden aan de hand van de resultaten van de lopende studie Stadsvaart, die het andere stuk van de R30 onder de loep neemt. In die context houden we als stadsbestuur een slag om de arm voor het wegsegment tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort. Voor dit stuk wordt door de stad nog een opening gelaten om eventueel, afhankelijk van de uiteindelijke resultaten van de studie en de participatie, nog bij te sturen. Dit uiteraard in volledige samenspraak met AWV, die ook in de studie Stadsvaart mee aan tafel zit.

De studie is één zaak, maar nu begint het pas. We zullen nu in de toekomst samen, schouder aan schouder, moeten proberen deze mooie visies om te zetten in concrete realisaties op het terrein. Zoals u kan vermoeden, is hiervoor veel geld nodig. We trachten nu Vlaams budget op de agenda te krijgen, want niet alleen in de grootse Vlaamse centrumstad, maar ook in de derde grootste, zijn grote infrastructuuringrepen nodig om de stad veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.


De toekomstplannen met de R30 in een notendop: 

1. Nieuwe tunnel onder Hoefijzerlaan

2. Unesco-rotonde wordt een kruispunt met lichten

3. Stationsplein wordt groter, verkeer gaat ondergronds

4. Gentpoort krijgt ondertunneling

 

totaalbeeld

Stationsplein

Koning Albert I-park

Gentpoort

ondertunneling kruispunt Buffelbrug