Vraag raadslid Rudy Van De Velde:Aanstelling studiebureau kleine wegeniswerken :

Dat er voor belangrijke werken een studiebureau wordt aangesteld lijkt ons logisch.  Maar in het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 5 september lezen we dat er nu ook een bureau wordt aangesteld voor kleine wegeniswerken.  Daarvoor wordt een budget van 10.000 euro uitgetrokken. Graag een woordje uitleg hierover.  

 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Tijdens de gemeenteraad van juni ll. werd het bestek en de wijze van gunnen voor de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken door alle raadsleden goedgekeurd. In uitvoering van deze beslissing heeft het college verschillende offertes opgevraagd. De meest gunstige aanbieding werd voorgelegd door een studiebureau uit Eeklo aan wie deze opdracht tevens werd gegund.

 

Vraag raadslid Rita De Block :Schrijven van Veneco met betrekking toekomst parochiekerken: 

In het collegeververslag van 22 augustus lezen we dat er een schrijven is toegekomen van Veneco met 5 vragen aan het CBS in functie van het ontplooien van intergemeentelijke activiteiten.  Veneco verwachte een antwoord tegen 15 september.  Naar ik begrepen heb is er een overleg geweest met de 2 kerkbesturen in Wachtebeke.  Graag enige toelichting over de vragen en antwoorden die werden doorgegeven aan Veneco.

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Het schepencollege heeft Veneco² gemeld interesse te hebben in hun voorstel tot ondersteuning bij het opstellen van een kerkenplan. Zoals in de gemeenteraad van 25/02/2016 gemeld, dient de kerkelijke overheid een aanzet te geven tot dit plan en daartoe moeten zij een analyse maken van de pastorale realiteit in Wachtebeke en dient men in de schoot van een pastorale werkgroep een consensus te bereiken omtrent het wenselijk toekomstig kerkgebruik van de Wachtebeekse kerken. Het is wachten op het standpunt van deze werkgroep en het bisdom voordat aan Veneco² ondersteuning kan worden gevraagd om voor onze gemeente een kerkenplan op te stellen.

Vraag raadslid Rita De Block: interesse CVBA Wonen Zelzate  

Klopt het dat gesprekken zijn tussen CVBA Wonen Zelzate en de Volkshaard om een deel van het patrimonium en/of dienstverlening in Wachtebeke over te nemen ?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft in Wachtebeke ruim 250 woningen in eigendom die reeds van bij de oprichting beheerd worden door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard. Net zoals in andere gemeenten in Vlaanderen kijkt de VMSW momenteel uit naar een huisvestingsmaatschappij die haar lokaal patrimonium wil aankopen. Vanuit die optiek zijn door het verzelfstandigd agentschap contacten gelegd met verschillende maatschappijen. De uiteindelijke beslissing in dit dossier ligt bij het bestuur van de VMSW.

 

 Vraag raadslid Ireen De Pauw : project “goed wonen in Nevele en Wachtebeke” 

Eén van de motieven voor de nieuwe subsidieaanvraag is, ik citeer : “de positieve ervaringen met het lopende intergemeentelijk project ‘Goed wonen in Nevele en Wachtebeke”. Kan je enige toelichting geven wat de toegevoegde waarde is van dit project ?  Of met andere woorden, wat biedt dit project extra aan een standaard samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wachtebeke en Woonwijzer Meetjesland ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering het subsidiebesluit voor intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid goed. De nieuwe subsidieregeling vervangt de regeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 “houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”. In zowel het nieuwe als het vorige besluit is de voorwaarde ingeschreven dat minstens 2 gemeenten moeten samenwerken binnen een intergemeentelijk project om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is dan ook evident dat het college er reeds in 2013 heeft voor gekozen een samenwerking met Nevele aan te gaan om zo de maximale subsidie te verkrijgen. 

Vraag raadslid Wim Van Hoecke :  Straatverlichting In vele straten van Wachtebeke gaat het straatlicht nu geheel of gedeeltelijk uit na 23u00 ‘s avonds.

Hoever staan we met het volledig plan van het doven van de straatverlichting? Wanneer zal dit plan volledig uitgevoerd zijn? Heeft het college reeds opmerkingen mogen ontvangen dat we in bepaalde staten het doven van de verlichting moeten herbekijken of herroepen? We denken hierbij aan de Langelede waar op sommige plaatsen beide wegen volledig gedoofd zijn.

Antwoord raadslid Rosita Remorie: 

Het verlichtingsplan is volledig uitgevoerd. Eind januari 2017 volgt een evaluatie van het plan. Op dat ogenblik kan al een eerste vergelijking gemaakt worden van de kosten t.o.v. de besparingen. De klachten die binnengekomen zijn zullen dan ook besproken worden.

In afwachting van die evaluatie is al beslist om de verlichting aan Kalvebrug terug in te schakelen en ook in de Molenstraat, om diverse redenen. Vanuit de Langelede zijn ook een aantal klachten binnengekomen ivm de gedeelten waar de lichten volledig gedoofd zijn, vooral het deel vanaf de Bosstraat tot aan de Oudeburgse Sluis. Deze klachten zullen besproken worden bij de evaluatie in januari met Eandis .