Vraag raadslid Ireen De Pauw:  stavaza K.M.O.-zone  Is er intussen een doorbraak in dit dossier ? 

Antwoord burgemeester Rudy Van Cronenburg :

ook antwoord op gelijkaardige vraag van CD&V:  Zoals al enkele malen gemeld, dachten we als gemeentebestuur Wachtebeke dat we dicht bij een doorbraak in dit dossier stonden . De beide betrokken partijen SO/ OCMW Gent en Veneco hadden een ontwerpakkoord, maar er zijn opnieuw hindernissen opgedoken. We hopen de komende weken uitsluitsel te krijgen in een gepland verder overleg. We zullen snel weten  hoe het verder kan met deze mogelijkheid tot realisatie van een KMO zone op Walderdonk. Op een volgende gemeenteraad hopen we meer  info te  kunnen geven.  

Vraag raadslid Rita De Block: afvalwater in Langelede 

Langs de Langelede zouden in principe alle woningen moeten aangesloten zijn op het rioleringsnet.   Er zou dus geen afvalwater, al dan niet via een gracht, in de Langelede mogen stromen.  

Klopt dit ?  Of zijn er nog punctuele  acties  die moeten ondernomen worden ?  

Antwoord raadslid Vera De Loose: 

Een blik op het zoneringsplan leert ons dat de woningen ten Noorden van de E34 en ten Oosten van de Langelede nog niet aangesloten zijn. Er komt dus wel degelijk afvalwater terecht in de Langelede. Naast dit niet-aangesloten woonlint zijn er nog een klein aantal punctuele acties te doen, eveneens aangegeven op het zoneringsplan. Het zoneringsplan kan digitaal bezorgd worden. Primaire zones zijn Ramonshoek (en omgeving) die volledig op de KWZI Overslag zullen aangesloten worden, en Sint-Franciesdijk (en omgeving).  

Vraag raadslid Rony Droesbeke :Dorpskernhernieuwing fase 3 

Nu de volgende fase van de dorpskernhernieuwing dichterbij komt, willen we graag een suggestie doen naar de laatste fase toe. De maatschappij evolueert verder, en wat betreft transport en mobiliteit komt de focus meer en meer te liggen op duurzaamheid. Elektrische wagens (en fietsen) zullen in de toekomst niet meer weg te denken zijn uit het straatbeeld. Werd er in de derde fase van de dorpskernhernieuwing gedacht aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische wagens en fietsen? 

Antwoord schepen Jacques De Smet :

 De Vlaamse regering heeft beslist dat er in Vlaanderen tegen 2020 2500 laadpalen voor elektrische wagens moeten bijkomen. Aan Eandis is de opdracht gegeven dit te coördineren. Binnenkort is er overleg tussen Eandis en de gemeente Wachtebeke over de plaatsing van een oplaadpaal voor elektrische wagens. Voorlopig is er één paal voorzien in Wachtebeke, hieraan kunnen 2 wagens tegelijk opgeladen worden. De gemeente dient enkel een dubbele parkeerplaats te voorzien, voor alle andere kosten worden via Eandis geregeld.  

Vraag raadslid Etienne Fermont : Afval 

Graag willen we aan de hand van cijfers weten of er een stijging valt waar te nemen in het aantal ophalingen/gewicht van restafval van de Wachtebekenaar sinds de sluiting van het containerpark t.a.v.  de jaren voor de sluiting. Eveneens graag dezelfde cijfers voor wat betreft zwerfvuil/sluikstorten en een stand van zaken m.b.t. het plaatsen van de camera's tegen het sluikstorten.

Antwoord schepen Piet Penneman:   

Sinds de invoering van Diftar zien we het aantal kg restafval jaar na jaar toenemen, weliswaar met gemiddeld 1 kg per inwoner per jaar. Hier is geen specifieke reden voor, een soort 'gewenning' wordt soms opgesmeten als reden. In de periode 2014-2015 zien we in de IDM-zone een iets grotere stijging van 3 kg per inwoner, dus niet alleen in Wachtebeke maar in alle aangesloten gemeenten. Als we de cijfers voor Wachtebeke per maand bekijken dan zien we dat de 'bijzondere' toename plaatsgevonden heeft in de eerste jaarhelft. Twee derden van stijging komt uit de eerste jaarhelft. Qua tonnages betreft dit 24 ton voor de eerste jaarhelft, 12 ton voor de twee jaarhelft (periode dat het Wachtebeeks RP gesloten is). Ook qua sluikstorten zijn de cijfers niet afwijkend. Met nog een kwartaal te gaan zijn het aantal meldingen alsook het opgehaalde tonnages in lijn met 2015. Aldus is er geen positieve correlatie te vinden tussen een stijging van het restafval/sluikstorten en de sluiting van het RP Wachtebeke. De piste om de camera's gemeentelijk aan te schaffen is verlaten, te duur (materiaal en manuren) en te complex. De intercommunale piste (in combinatie met de politiezone) wordt nu onder de loep genomen. Essentieel in deze zaak is dat de grote gemeenten moeten meestappen in het verhaal, zo niet komt de kostprijs ook rechtstreeks naar de gemeente.