Vraag raadslid  Rudy Van De Velde: Vraag van Lochristi om de ANPR-camera’s ook in te zetten voor trajectcontrole 

In september 2013 hebben we een agendapunt laten agenderen om ANPR-camera’s te installeren en deze te gebruiken voor diverse doeleinden zoals strijd tegen criminaliteit, snelheidscontrole, trajectcontrole, etc.  Ons voorstel werd toen weggestemd.  

In het najaar van 2014 wijzigde de mening van het bestuur.  Ik citeer (HLN, 30/8/2014) :

“De politiezone Puyenbroeck (Zelzate, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke) speelt met het idee om elf nieuwe ANPR-camera's op haar grondgebied te installeren. Met die camera's worden nummerplaten automatisch gescand en kan men zien of er wel verkeersbelasting werd betaald. De camera's zijn ook een uitstekend wapen in de strijd tegen rondtrekkende inbrekersbendes.” Intussen is het ANPR-netwerk, met enige vertraging, operationeel en stelt de gemeente Lochristi voor om het gebruik ook uit te breiden naar trajectcontrole waarbij ze als piloot denkt aan de N449. Wat denkt het gemeentebestuur van deze vraag van Lochristi ?   Trajectcontrole is een breed begrip en kan zowel snelheidscontrole als controle op ongewenst (vrachtwagen)verkeer inhouden.  Is de tijd niet rijp om het ANPR-cameranetwerk ook voor deze doeleinden in te zetten ?  

Antwoord burgemeester Rudy Van Cronenburg :

Uw verhaal klopt echt niet. En dus wil ik een overzicht geven van de feiten, met data en teksten. 

26 September gemeenteraad  2013: voorstel NVA ter stemming : In de schoot van de gemeenteraad wordt een werkgroep opgestart met als doel een  sluitende oplossing uit te werken voor het doorgaand vrachtwagenverkeer in de dorpskern van Wachtebeke. Gemeenteraad stemde dus niet tegen het gebruiken van trajectcontrole , maar wel tegen de uw vraag om een werkgroep op te richten. Want schepen Van Vlaender stelde toen dat de problematiek van het doorgaand vrachtwagenverkeer dient te worden besproken in de verkeerscommissie en de GBC;

Hoe ging het verder ?

12 december 2013 :uit het verslag van het lokaal veiligheidsoverleg Wachtebeke : ANPR camera’s: alle 4 gemeenten van de politiezone zijn geïnteresseerd. Er is nog overleg voorzien  met Belgacom op  6 januari 2014 te 10u in cultuurhuis Safarken  Wachtebeke .   Wachtebeke wenst te onderzoeken om dit systeem  aan te wenden voor meerdere doeleinden , naast criminaliteit ook verkeer.  

Lokaal politieoverleg Wachtebeke 9 januari 2014: uit verslag;

het politiecollege is het eens om ANPR camera’s in de politiezone te plaatsen. Er wordt nog niet over gecommuniceerd, vooraleer alles rond is. Hoofdpunt is de bestrijding van criminaliteit, in een latere fase kan er ook aandacht zijn voor trajectcontrole. Maar dit vereist ook een extra server (kost). Voorlopig wenst Wachtebeke aan kruispunt Cosmos Walderdonk camera’s. Burgemeester Wachtebeke moet contact opnemen met collega Gent om mogelijkheid te onderzoeken om camera te plaatsen aan Knippegroen Sint Kruis Winkel. Alles zou dit jaar (2014) nog  zijn beslag moeten krijgen. Begrotingswijziging zal nodig zijn voor politiezone.      

Gemeenteraad 30 januari 2014 :antwoord op vraag NVA:  Bovendien eventueel al een tipje van de sluier inzake de ANPR vaste palen met camera? 

Antwoord:  Het aantal inbraken in Wachtebeke is laag in vergelijking met andere gemeenten die aan  hoofdwegen of autostrades liggen. Maar iedere inbraak is er één te veel.  Ophelderingsgraad is laag, daarom is preventie zo belangrijk. Daarom beleggen we op 4 februari 2014  in buurthuis Snoopy een infoavond met de lokale politie om mensen attent te maken  op welke maatregelen ze kunnen nemen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Via onze ANPR camera’s die we gaan installeren hopen we  in de toekomst wel een hogere pakkans te realiseren. 

Februari 2014 : verslag lokaal veiligheidsoverleg: Budgetvraag naar Belgacom van Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi is al ingediend voor plaatse, van ANPR camera’s .

19 maart 2014 plaatsen van ANPR camera’s  op agenda geplaatst van de lokale veiligheidscel Wachtebeke . Veiligheidscel keurt deze plannen  goed. 

Om een lang verhaal kort te maken  spring ik naar oktober 2016 

Vandaag  zijn 11 ANPR camera’s in functie in onze politiezone . In de eerste proefmaand werden 300.000 voertuigen geregistreerd. 18 misdaden werden opgelost door deze camera’s in deze maand. Een erg nuttig middel om criminaliteit te bestrijden, dat  is dus al bewezen, zeker bij diefstallen, camera’s  met een dure kostprijs inzake aankoop en personeelsinzet om uit te lezen.

Wat de trajectcontrole betreft is Lochristi  nu akkoord om te gaan voor trajectcontrole tussen Zaffelare en Meerstraat Wachtebeke . Een traject van 2à 3 km met eenzelfde snelheidsregime (70km/u) . We hebben offerte opgevraagd bij Proximus omdat we een raamcontract hebben met hen. Samen met Lochristi hebben we de medewerking van AWV en minister Weyts gevraagd.  We hopen dan ook op effectieve  steun van uw fractie bij minister Weyts om deze trajectcontrole  te kunnen realiseren ten voordele van de verkeersveiligheid in Wachtebeke en Lochristi.     

Vraag raadslid Ronny Droesbeke: Agendapunt Wijkplatforms  

We hebben gelezen in de agenda van de wijkplatforms voor de volgende vergadering van woensdag 30 november dat de vereenvoudiging van de administratieve overlast een agendapunt vormt. Wat moeten we hieronder begrijpen?

Antwoord burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

het belangrijkste deel van de agenda voor het overleg wordt bepaald door de wijkplatforms zelf. We hebben de vraag gekregen van sommige wijkplatforms om de administratieve formaliteiten enigszins te beperken bij het indienen van aanvragen, meldingen enz. We zullen op de overleg vergadering van 30 november horen van hen ,wat ze precies bedoelen en wensen.