Vraag raadslid Sanne Alexander:  Register voor gebreken aan de wegen 

Wij menen ons de belofte te herinneren dat er een register ging opgemaakt worden voor het bijhouden van gebreken aan de wegen , fiets- en voetpaden… Toch blijven er  voor fietsers en voetgangers nog veel gevaarlijke putten , gleuven e.d.m.   Hoe wordt het beloofde register opgevolgd ?  Is er herhaalde controle van de straten van Wachtebeke ? ( niet alleen in het centrum )  Kunnen de echt nodige herstellingen toch vlug uitgevoerd worden ?

Wordt er gebruik gemaakt van het melden van gebreken, gevaarlijke punten? Het zou goed zijn om in iedere Wa-wijzer een pagina te voorzien om meldingen te doen (ook telefoonnummer).

Antwoord Schepen Jacques De Smet:

Kleinere gebreken worden zoveel mogelijk op korte termijn door eigen personeel hersteld. De grotere werken worden uitbesteed en dit kadert in de planning herstelling fiets- en landbouwwegen waarvoor ook volgend jaar terug € 100.000 is voorzien. 

Vanaf deze week is het programma voor klachtenbehandeling actief op de gemeentelijke website (onder rubriek MELDINGEN ) , hiermee zullen de problemen met wegen, fiets- en voetpaden beter geregistreerd worden.

Vraag raadslid Etienne Fermont :Parkeren woonerf 

Wij blijven aandringen om het parkeren op het woonerf, bij veel volk lokkende evenementen in het cultuurhuis of in de school, mogelijk te maken.

Het artikel 22bis betreffende verkeer in woonerven stelt dat het parkeren verboden is, behalve – op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P is aangebracht – op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 

Uit het tweede deel kan er begrepen worden dat wanneer er (wegneembare) parkeerborden worden geplaatst, parkeren toegelaten is. Een andere mogelijkheid zou het plaatsen van een verkeersbord zijn, dat aanduidt dat tijdelijk parkeren toegelaten is, met aanduiding van datum en uur.

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

Het college wenst geen tijdelijke afwijkingen op het verkeersreglement toe te staan. Wij zijn van oordeel dat een inconsequent standpunt omtrent het parkeren op het Dr.J.Persynplein de verwardheid bij de weggebruikers nog meer in de hand zal werken. 

Wel worden de automobilisten dit jaar, door middel van een sensibiliseringsactie, nogmaals gewezen op de parkeermogelijkheden en -beperkingen binnen een woonerf. Daarbij zal ook verwezen worden naar de bijkomende parkeerplaatsen die beschikbaar zijn ter hoogte van de BKO en de aanleunflats in het begin van de Godshuisstraat. Deze parkeerplaatsen bevinden zich op minder dan 100 meter van het Dr. J. Persynplein en bieden een veilig alternatief wanneer zich occasioneel een hoge parkeerdruk voordoet in de buurt van het cultuurhuis.

Vraag raadslid Ireen De Pauw aanplanting bomen 

Beperkt het aanplantingsplan zich tot het vervangen van de gekapte bomen (vb. Warandewijk) of worden er ook bomen aangeplant op andere plaatsen ?   We hebben het gevoel dat er in Wachtebeke in de voorbije decennia heel wat groen is verdwenen.  Zo zijn er bvb. nog amper knotwilgen te vinden.  Een aanplantingsplan die verder gaat dan het vervangen van gekapte bomen zou door heel wat mensen positief onthaald worden.

Antwoord Schepen Jacques De Smet:

In Warande worden 118 bomen aangeplant volgens plan opgesteld door de milieuambtenaar met groeigarantie. Ook de heraanplant langs de wegen wordt opgevolgd.

De gemeente zal volgend jaar investeren in de vergroening van het kerkhof in de Molenhoek. 

Wachtebeke kan wel een groene gemeente genoemd worden, we hebben het kloosterbos, Heidebos en provinciaal domein. Ook langs de wegen worden zoveel mogelijk bomen geplant. De jaarlijkse aanplant van een geboortebos is ondertussen gestopt omdat er geen beschikbaar terrein gevonden werd. Ideeën voor groenaanplant zijn steeds welkom.

De knotwilgen staan op privéterrein en daarover heeft de gemeente geen zeggenschap, wel geeft de gemeente geen  premie meer voor het behoud van knotwilgen, wegens gebrek aan belangstelling