VRAAG RAADSLID RUDY VAN DE VELDE : ROOIEN BOMEN IN TUIN SNOOPY OVERSLAG

Een aantal weken terug kwam een vraag binnen van de kerkfabriek van Overslag om 6 platanen, 2 eiken en 1 acacia te rooien in de tuin van buurthuis Snoopy. Het gaat hier allemaal om prachtige bomen in het parkbosje van de Snoopy. In het verslag van het CBS lezen we dat er een vergunning werd uitgereikt om 3 platanen, 1 eik en 1 acacia te rooien. De motieven om te rooien gingen van risico op omvallen, overhangend takken en vallende takken. We betreuren deze goedkeuring omdat het parkbos uniek is en het motief om te rooien in de aanvraag onvoldoende gefundeerd is . We vragen U deze beslissing ongedaan te maken voor alle gezonde bomen. De gemeente staat vandaag zelf in voor het beheer van de Snoopy en het bijhorende park. We zien geen enkel motief om 5 mooie bomen te rooien en zo het park te verminken. Met wat professioneel snoeiwerk kan het parkbosje zijn nog heel lang zijn charme en pracht behouden. Graag enige toelichting waarom deze vergunning toch werd verleend ? Zijn er klachten ?

ANTWOORD SCHEPEN JACQUES DE SMET :

Er is een aanvraag binnengekomen van de kerkfabriek Overslag voor het rooien 9 bomen in de tuin van buurthuis Snoopy, 2 eiken, 1 acacia, en 6 platanen. De eiken en acacia zouden verdroogd zijn, de platanen te dicht bij het bijgebouw.

De milieuambtenaar heeft de aanvraag onderzocht en advies gegeven:

  • ongunstig advies voor 1 eik niet onstabiel en 3 platanen die kunnen gesnoeid worden.

  • gunstig advies voor 1 eik, 1 acacia, deels verdroogd en 3 platanen te dicht bij gebouw.

gerooide bomen dienen heraangeplant te worden met schaduwboomsoorten lijsterbes, veldesdoorn, haagbeuk, tamme kastanje, inheemse vogelkers om het park karakter te behouden.

VRAAG RAADSLID RITA DE BLOCK : OPWAARDEREN VAN GRACHTEN TOT WATERLOPEN

In het voorjaar is er een openbaar onderzoek geweest om een aantal grachten op te waarderen tot waterlopen. Wat is de stand van zaken in dit dossier ?

ANTWOORD SCHEPEN JACQUES DE SMET:

In haar zitting van 30 mei 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen een advies geformuleerd met betrekking tot de actualisatie van de atlas van de onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van Wachtebeke. Dit advies werd in het schrijven van 30 mei 2016 (ons kenmerk TD067/2016/RA) overgemaakt aan de provincie. Bij navraag hoe ver het staat met dit dossier is het volgende antwoord ontvangen: Het dossier zal in de loop van de maand december aan de deputatie worden voorgelegd. Tegen het einde van het jaar zouden we dus een beslissing moeten hebben.

VRAAG RAADSLID IREEN DE PAUW : REGIOLAB MEETJESLAND

Klopt het dat de plannen tot (verregaande) samenwerking van de gemeentes in het Meetjesland nog niet helemaal dood zijn , Er is blijkbaar in oktober een startnota Regiolab verdeeld onder de burgemeesters die aanwezig waren op het burgemeestersoverleg . Kan je hierover een STAVAZA geven ? Biedt het nieuwe perspectieven tot samenwerking of is het te vroeg om hierover een oordeel te vellen ?

ANTWOORD BURGEMEESTER RUDY VAN CRONENBURG

De samenwerking tussen de Meetjeslandse gemeenten zijn zeker niet dood, ik zit morgen weer samen met de 14 burgemeesters van het Meetjesland. Zoals we steeds om de 2 maand doen om actuele thema’s en concrete samenwerking op beleidsdomeinen te bespreken. Alleen de koepel waaronder we werken is gewijzigd, we doen dit nu binnen de structuur van de streekintercommunale Veneco , binnen één van de 3 deelgebieden van Veneco : genoemd Veneco Meetjesland .

De eerste bijeenkomst van het regiolab die vooruitblikt welke beleidsmaatregelen nodig zijn tegen 2050 in onze regio , daarop was ik aanwezig. Het ging door onder vrij grote belangstelling . Dat is niet alleen een voorstel van het Meetjesland, maar het initiatief kwam van stad Gent en ook van de  18 gemeenten uit de brandweerzone , de provincie, de 4 gemeenten langs kanaal Gent Terneuzen. Er wordt vastgesteld dat alle statistieken aangeven dat we in 2050 100.00 inwoners meer zullen tellen in onze regio rond Gent. Dat stelt ons voor serieuze uitdagingen voor de toekomst : maatschappelijke, ecologische, ruimtelijke en economische. Het beleid moet nu maatregelen nemen om de toekomst voor te bereiden. Het beleid samen met alle andere actoren: politiek en ambtenaren, maar ook de sociale partners, onderwijs, academici, kennisinstellingen, enz. Dit vereist een transitie. Om deze transitie goed te kunnen voeren willen we een ESF dossier (Europees sociaal fonds) indienen bij Europa : ‘Oost Vlaams Kerngebied’ genaamd.

We hebben daar ook de gouverneur Briers bij betrokken. De regio wordt in 5 subgebieden verdeeld. Wachtebeke kan bij Meetjesland worden ingedeeld , maar we kunnen bv. ook bij Gent. Het was vandaag een boeiende eerste ronde waarin in 8 werkgroepen gewerkt werd om 5 grote doelstellingen op te stellen, die in een volgend lab verder uitgewerkt worden. Prioriteiten in alle werkgroepen waren vooral volgende thema’s: aanpak van duurzame mobiliteit, verdichting van kernen /behoud van open ruimte, duurzame energie en de rol van de mens in dit verhaal/identiteit en draagvlak voor de te nemen maatregelen creëren. Op 9 december gaat het 2de lab door . In januari volgt dan de eindredactie van het ESF dossier; In februari komt de goedkeuring van het dossier naar de colleges en gemeenteraden en op 31 maart is de deadline voor het indienen van het ESF dossier.