VRAAG RAADSLID RONNY DROESBEKE : NATUURBEGRAAFPLAATSEN

In september werd in het Vlaams Parlement een wijziging aan het decreet op lijkbezorging en begraafplaatsen goedgekeurd. Deze wijziging houdt in dat na de inwerkingtreding van dit wijzigingsdecreet, gemeenten ook buiten de gemeentelijke begraafplaats een zone kunnen afbakenen waar crematies kan worden uitgestrooid en/of begraven in ecologisch afbreekbare urnen. Denkt het gemeente erover na om dergelijke zone 'natuurbegraafplaats' af te bakenen om zo te kunnen voldoen aan de stijgende maatschappelijke vraag hiernaartoe?

ANTWOORD SCHEPEN JACQUES DE SMET :

In het bestek voor het vergroenen van de begraafplaats in de Molenhoek is ruimte voorzien voor een natuurbegraafplaats. Aangezien hier voldoende ruimte

beschikbaar is zal er geen andere natuurbegraafplaats voorzien worden.

VRAAG RAADSLID IREEN DE PAUW VEILIGHEID PASSANTEN EN BEWONERS BIJ WERKEN

Regelmatig gebeuren er werken door gemeentepersoneel maar ook door derden op openbare plaatsen. Het gaat hier soms over kleinere werken (vb. verwijderen bomen, snoeien bomen, ...) maar ook grotere projecten (vb. 2de fase dorpskernvernieuwing). Naast de veiligheid van de werknemers is het ook belangrijk oog te hebben voor de veiligheid van passanten en bewoners.

Twee vragen hierover:

  • bij kleinere werken: in welke mate wordt het eigen personeel en personeel van derden gesensibiliseerd voor deze problematiek ? Wordt dit ook gecontroleerd (ev. steekproefsgewijs) ?

  • 2de fase dorpskernvernieuwing : in welke mate kan een veilige doorgang voor de bewoners maar ook voor de kerkgangers, de schoolgaande jeugd en de kinderen van de opvang ten allen tijde worden gegarandeerd tijdens de werken ? We hebben begrepen dat autoverkeer in de werfzone maximaal zal worden geweerd en dat er wordt gevraagd zo veel mogelijk te voet te komen. Ik citeer schepen Van Vlaender in het persmoment van begin november : “We hebben de situatie reeds grondig doorgenomen met de betrokken instanties en we gaan ook de ouders sensibiliseren om de parkings in de buurt te gebruiken. We vragen hen dan ook om hun kinderen te voet naar de school of de opvang te brengen”.

Zal er vooral gebruik gemaakt worden van ijzeren platen of is dit niet steeds mogelijk ? Wat met de etsers ? We lezen in het CBS-besluit van 31 oktober dat er voor 126 m2 platen wordt gehuurd. Kan je toelichten waar die vooral voor zullen gebruikt worden ?

ANTWOORD SCHEPEN RUDY VAN VLAENDER:

De veiligheid bij werken die met eigen personeel worden uitgevoerd wordt geborgd door een aantal terugkerende processen. De interne preventieadviseur, Gert Nevejans, zorgt ervoor dat de hijs- en hefwerkvoertuigen 3-maandelijks gecontroleerd worden door een onafhankelijk keuringsorganisme. Daarnaast is er jaarlijkse controle van de werkomgeving en volgen de werknemers van de technische dienst regelmatig opleidingen waarbij wordt aangeleerd hoe op de meest veilige manier, voor henzelf en voor de mensen in de omgeving, met werktuigen en voertuigen om te gaan. Daarbij hoort ook een periodieke controle op het gebruik en de gesteldheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij opdrachten die niet met eigen personeel uitgevoerd worden werkt de gemeente enkel samen met geregistreerde aannemers die moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Voor heel wat werken zijn de aannemers zelf verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen.
Op 10/11/2016 werd onderstaande infobrief verdeeld aan alle ouders van de kinderen van de kinderopvang, de kleuter- en de lagere school in het Dorp. In de brief staan de ‘do's-and-don'ts’ vermeld die in de werfzone van toepassing zijn tijdens de eerste fase van de werken. In januari wordt een nieuwe infobrief verspreid waarin de afspraken voor de volgende fase worden aangegeven. De rijplaten waarvan sprake dienen als verharding voor de tijdelijke parkeerzone langs de oprit van het RVT-Moervaarheem.