De armoedetoets zorgt er voortaan voor dat mensen in armoede niet meer gediscrimineerd worden door nieuwe regelgeving van de Vlaamse Regering. Minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten is tevreden: “1 op 10 Vlamingen leeft in armoede. Er wordt te weinig systematisch nagegaan of nieuw beleid nefast dan wel gunstig is voor mensen in armoede. Daarom voeren we een armoedetoets in.”

De toets verloopt in twee fases. In eerste instantie zal een nieuwe maatregel een quickscan ondergaan. Tijdens de quickscan gaat een ambtenaar na of de voorgestelde maatregel een effect heeft op mensen in armoede op het vlak van werkgelegenheid, inkomensongelijkheid, onderwijs, welzijn en volksgezondheid, huisvesting, cultuur en vrijetijdsbesteding, respect voor mensenrechten en mobiliteit. Pas wanneer er effecten worden geconstateerd op één van deze gebieden in de quickscan, wordt de armoedetoets uitgevoerd.

Tijdens het draaien van de armoedetoets wordt er een dialoog opgestart tussen mensen met ervaringskennis uit armoedeorganisaties en de actoren uit het wetenschappelijke veld. “Door het samenbrengen van deze kennis komen we tot een unieke samenwerking die ervoor zorgt dat nieuwe regelgeving geen maatschappelijke uitsluiting genereert en armoede creëert”, aldus Ingrid Lieten.

“Met deze armoedetoets gaan we weer een stapje verder in onze strijd tegen armoede bij gezinnen”, besluit Ingrid Lieten.