De Commissie Algemeen Beleid, Begroting en Financiën van het Vlaams Parlement heeft unaniem een voorstel van resolutie aangenomen die huurders in de toekomst automatisch een vermindering van onroerende voorheffing moet toekennen. "Die automatische koppeling zal voor meer transparantie en efficiëntie zorgen. Bovendien zullen alle huurders die er recht op hebben ook daadwerkelijk kunnen van genieten", meent indienster Michèle Hostekint.

Bepaalde doelgroepen van huurders zoals personen met een handicap of huurders met minstens twee kinderen ten laste kunnen genieten van een vermindering op de onroerende voorheffing. Maar om van die vermindering onroerende voorheffing te kunnen genieten, moeten de huurders wel een eenmalige aangifte doen bij de Vlaamse Belastingsdienst. Daarna wordt de vermindering automatisch toegekend op het aanslagbiljet onroerende voorheffing dat aan de eigenaar-verhuurder wordt toegestuurd. Vervolgens dient de eigenaar-verhuurder die vermindering in rekening brengen in de huur van de huurder, die uiteindelijk geniet van de belastingvermindering.

"Deze getrapte wijze van toekenning van de belastingvermindering is een zeer omslachtige en absurde procedure”, meent Michèle Hostekint. "In het verleden heeft deze regeling ook meermaals aanleiding gegeven tot problemen tussen huurder en verhuurder, die de vermindering vaak niet doorstort naar of aan de huurder. Dergelijke klachten werden in het verleden frequent gemeld aan de Vlaamse Ombudsdienst".

"Bovendien stellen we vast dat bijzonder weinig huurders die in aanmerking komen voor deze belastingvermindering weten dat ze er recht op hebben. De Vlaamse Ombudsdienst berekende dat minder dan een kwart van de rechthebbenden effectief ook van de belastingvermindering gebruik maakt. Het totaal aantal aanvragen voor vermindering van onroerende voorheffing sedert de invoering in 1999 bedraagt iets minder dan 26.000, terwijl  Vlaamse Ombudsdienst becijferde dat het aantal verminderingen voor kinderlast en handicap in 2008 ongeveer 575.000 gezinnen bedroeg".

Bij de sociale verhuurkantoren zit men daarnaast nog met een bijzondere situatie gezien de driepartijenverhouding (eigenaar - sociaal verhuurkantoor – huurder), waardoor de aangehaalde regeling des te meer problematisch is.  De SVK’s beschikken immers niet over de informatie om de vermindering onroerende voorheffing bij hun huurders te kunnen toepassen.

In het voorstel van resolutie dat is goedgekeurd wordt de Vlaamse regering gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is de belastingvermindering rechtstreeks en automatisch toe te kennen aan de huurders in plaats van die te verrekenen op het aanslagbiljet van de eigenaar-verhuurder.