Het College van Burgemeester en Schepenen nam belangrijke beslissingen over twee Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) die bepalend zijn voor de ontwikkeling van Sint-Michiels: RUP ‘Koning Albert I – laan en omgeving Sint-Michiels’ en RUP ‘Kinepolis’.

1. RUP ‘Koning Albert I – laan en omgeving Sint-Michiels’

Een aantal Bijzondere Plannen van Aanleg (92 Rijselstraat, 157 Park Bloemenoord, 91 Centrum, 75 Parklaan, 94 Park De Rode Poort en 153 Leiselepark) waren verouderd en dus aan herziening toe. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste daarom in 2011 om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ op te maken. Alle BPA’s hadden immers een zeer strikte intekening van de verschillende zones met ook hun eigen voorschriften. Zo werden tuin, oprit en garage ingetekend. Dit was te beperkend. Daarnaast spraken alle BPA’s nog over eengezinswoningen. Hierdoor waren nieuwe woonvormen of vormen van collectief wonen (bijvoorbeeld mensen met een beperking) niet mogelijk. Voorts waren de voorschriften voor de scholen en WZC te beperkend, waardoor ze niet verder konden uitbreiden. Binnen het RUP krijgen ze een ruimer kader. Tot slot waren alle projectzones binnen het RUP op de BPA’s ingekleurd als ‘ambachtelijke zone’. Deze ambachten zijn er niet meer en een herbestemming drong zich op.

Het RUP wordt op 24 oktober 2017 voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het in openbaar onderzoek kan gaan.

Het basisopzet van dit RUP wil de ruimtelijke structuur van Sint-Michiels versterken, onder meer door de aanwezige functies verder uit te bouwen en te verstevigen: wonen, onderwijs, werken, recreatie, mobiliteit. Mooie voorbeelden hiervan zijn de projectzones ‘San Siro’ en ‘Paverko’ die al in uitvoering zijn, volledig conform het nieuwe RUP. Waar er vroeger een monofunctionele invulling was krijgen we nu een mix van wonen en werken. Ook de Xaverianensite past in dit plaatje.  

van invalsweg naar groene boulevard

Een eerste belangrijk aspect van dit RUP is de omvorming van de Koning Albert I-laan van invalsweg naar groene dynamische boulevard van Brugge. De Koning Albert I-laan (N397) vormt de ruggengraat van het RUP en is een belangrijke as binnen de Brugse mobiliteitscontext. De Koning Albert I-laan werd zowel verkeerskundig bekeken als op vlak van mogelijk bestemmingen. Hieraan gekoppeld is het uitwerken van andere grote assen belangrijk:

  • de Rijselstraat (die eerder functioneert als centrumstraat)
  • de Koningin Astridlaan/Dorpsstraat (waarlangs twee scholen en verschillende centrumfuncties liggen)
  • het Kerkebeekpad (de belangrijkste as voor de zwakke weggebruikers)

Het stadsbestuur wil ook inzetten op een versterking en verdichting van oude dorpskernen. Het centrum van Sint-Michiels bijvoorbeeld vraagt een duidelijke herkenbaarheid in zowel bebouwingstypologie als publiek domein. Het bewaren en voortzetten van het centrumkarakter en de bijbehorende functies staan hier voorop.

Een kwalitatieve woonomgeving vraag ook om kwalitatief groen. Een groene omgeving zorgt voor een aangenaam woonweefsel en heeft ook zijn ecologische en recreatieve waarde. In dit RUP wordt dan ook veel aandacht besteed aan de versterking van het aanwezige groen. De groenzone van Park Bloemenoord is in te passen in de groene gordel rond Brugge. Via de 'groene' Koning Albert I-laan kan deze link gemaakt worden. Belangrijk hierbij is de oversteekbaarheid van de Koning Albert I-laan. De kerngedachte is om via de bestaande groenzone en doorlaatbaarheid van de stedelijke korrel de twee campussen te laten versmelten tot een kenniscluster voor scholen en studenten. Binnen dit RUP is het ook de bedoeling om veilige fietsverbindingen te realiseren.

Daarnaast is er ook nood aan een wisselwerking tussen woonenclaves en aanwezige stedelijke functies, zoals zorginstellingen en scholen. Door de aanwezigheid van verschillende onderwijsinstellingen is Sint-Michiels vandaag een echte ‘kenniscluster’. Deze troef kan nog beter uitgespeeld worden door de realisatie van verschillende functies zoals een studiezaal, internetcafé, restaurant, … Dit kan een versmelting tussen de twee campussen (Ter Groene Poorte/Howest en Vives) tot stand brengen.

Wildgroei studentenkamers aanpakken

Het RUP legt duidelijk vast waar nog nieuwe studentenvoorzieningen kunnen komen (in hoofd- of in nevenfunctie). Zo kan de wildgroei aan studentenkamers in de woonwijken aangepakt worden. Enkel in het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de rotonde met de Koningin Astridlaan en het Station, zal binnen het RUP nog integrale studentenhuisvesting zoals Upkot mogelijk zijn. In de grotere assen (Koning Albert I-laan vanaf de Koningin Astridlaan tot de Jagersstraat, Rijselstraat tot de Alfons de Baeckestraat en de Dorpsstraat/Leiselestraat) zal studentenhuisvesting enkel in nevenbestemming mogelijk zijn. Minstens vijftig procent moet dan vaste bewoning of een andere functie krijgen. In de rest van het plangebied kunnen geen grote studentenhuizen komen. Wel zijn drie studentenkamers mogelijk in een eengezinswoning, dit in de vorm van het ‘kotmadam’ principe.

2. Principiële goedkeuring RUP ‘Kinepolis’

Naast het RUP ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ werkt de Stad ook aan de opmaak van het RUP ‘Kinepolis’. De site wordt vandaag gekenmerkt door diverse recreatieve dagfuncties: bioscoopcomplex Kinepolis, restaurant d’Hoeve, café The Night en een tennisclub met twee tennisterreinen.

Belangrijk voor deze site is de aanleg van een Park & Ride met parkeerplaats voor circa 250 wagens op het stuk braakliggende grond dat niet tot Kinepolis behoort, en waar vroeger de camping gelegen was. Dit is ook zo aangeduid in het Mobiliteitsplan. Belangrijk om deze Park & Ride te doen renderen, is dat er op de volledige Kinepolis site nog extra functies gerealiseerd worden. Op die manier is er genoeg reizigerspotentieel voor openbaar vervoer.

De site leent zich voor een bedrijf met bovenlokaal karakter. Binnen het RUP zou dit afgebakend worden tot maximaal 15.000 m² kantoren en aanhorigheden, inclusief parkeergelegenheid voor minimum 400 wagens. Andere functies kunnen toegevoegd worden om de site levendig te houden: hotel met maximaal 75 kamers, 60 woningen en 4.500 m² ondersteunende functies (bv kleine supermarkt), gemeenschapsvoorzieningen, sport en recreatie.

Het planteam maakte een startnota van dit RUP op. Deze startnota toetst de invulling op de Kinepolis site af met de relevante beleidsplannen, juridische structuur en grotere planningscontext, rekening houdend met de bestaande situatie. Daarnaast wordt ook een visie over de gewenste ontwikkeling uitgeschreven.

Publieke raadpleging

De startnota van dit RUP zal nu gedurende 60 dagen ter raadpleging voorliggen aan de bevolking. 

Waar? 

- in het gemeentehuis van Sint-Michiels (Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels)

- in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge) - op afspraak

Wanneer? van 13 november 2017 tot en met 12 januari 2018.

Reacties op het RUP kunnen tijdens de duur van de publieke raadpleging ook worden afgegeven tegen ontvangstbewijs in het Huis van de Bruggeling.

Participatiemoment

Waar? ‘Mijn Brugge’ (Frank Van Ackerpromenade (Stationsplein) 2, 8000 Brugge). 

Wanneer?  

- 21 november 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur  

- 13 december 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur