“Belastingsystemen van lidstaten die die belastingontwijking aanmoedigen zijn duidelijk ongeoorloofd,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “In de toekomst moeten ze onwettig worden. Deze onrechtvaardige belastingpraktijken hebben een directe negatieve impact op andere lidstaten én op alle belastingbetalers. We zullen de zaak onderzoeken door hearings te organiseren met de hoofdrolspelers, missies naar de betrokken lidstaten te ondernemen en documenten te onderzoeken die nog niet openbaar zijn. Door meer klaarheid te scheppen over de belastingpraktijken in Europa willen we een basis leggen voor alle noodzakelijke stappen die er verder gezet moeten worden.” “We moeten ook de rol die internationale consultancybureaus spelen nader onderzoeken. We zullen nagaan of ze betrokken zijn of waren bij adviezen over de verbetering van belastingsystemen aan de Europese Commissie en de lidstaten én tegelijkertijd ook voor bedrijven op maat gesneden systemen ontwikkelden om belastingen te ontwijken. Dit soort driehoeksverhoudingen zijn voor ons onacceptabel.” “Het werk van de speciale commissie zal zich ook baseren op het rapport van de commissie economische en monetaire zaken, onder leiding van onze collega Annelise Dodds en zal een pakket maatregelen voorstellen voor rechtvaardigere belastingen in Europa.”

“Voor de Europese sociaal-democraten is het duidelijk: We moeten een halt toeroepen aan de belastingontwijking die door de lidstaten georganiseerd wordt en ten koste gaat van eerlijke belastingbetalers. In Europa is er geen plaats voor dergelijke praktijken,” zegt Van Brempt.

Het mandaat van het speciale commissie vervalt binnen zes maanden, met een mogelijkheid tot verlenging met een extra zes maanden. De volgende bijeenkomst van de speciale commissie is gepland op 30 maart.