Reeds vorig jaar kaartten we aan dat de begroting onleesbaar is geworden. Het bestuur heeft moedwillig het verband tussen beleid en budget doorgeknipt. Hierdoor kan men naar hartenlust met budgetten verschuiven. Maar het maakt een democratische controle onmogelijk en verstoort de administratieve werking van de stad.

 

“Bij elke doelstelling of actie werden echter geen budgetten meer bepaald. Daardoor is het financiële plan niet meer een weerspiegeling van het beleidsplan. Dit gebeurde op vraag van het college om beleidsdoelstellingen / acties / budget niet aan elkaar te koppelen. Diensthoofden daarentegen zijn wel vragende partij zodat ze “een stok achter de deur hebben” bij hun bevoegde schepen om bepaalde beleidsdoelstellingen / acties toch te realiseren (elke actie of deelproject heeft een vastgelegd budget i.p.v. een ruimer budget waarin het college nog kan wijzigen).”

Niet onze woorden maar die van de stad zelf in het kader van de zelfevaluatie die vorige gemeenteraad werd voorgelegd. De meerderheid had hier beter naar geluisterd en opnieuw een overzichtelijk budget kunnen leveren, maar waarschijnlijk vreest men dan de kritiek vanuit de oppositiebanken. Ook het volgend punt in het verslag werd pijnlijk geïllustreerd:

“Er heerst een cultuur binnen onze organisatie waarbij de noodzaak aan of meerwaarde van monitoring niet ingezien wordt (extra werklast) of waarbij er “angst” heerst omdat men moet kunnen verantwoorden waarom een bepaalde doelstelling niet gerealiseerd werd.”

Toen men vorig jaar een nieuw strategisch plan aan de gemeenteraad heeft voorgelegd beloofde men een duidelijke en transparante communicatie over de vooruitgang die op elk vlak geboekt werd. Wat stellen we één jaar later vast? Geen enkele evaluatie over de mate waarin men de aangegeven doelstelling bereikt heeft. Is dit dan goed bestuur?

Voor die reden kan sp.a onmogelijk zijn fiat geven voor de begroting die werd voorgelegd en overwegen we verdere stappen te ondernemen teneinde meer duidelijkheid te krijgen over de werking en het budget van de stad.