Dit cruciaal dossier werd behandeld op de OCMW-raad die voor deze gelegenheid verschoven werd naar 1 april. We hebben nog even de hoop gekoesterd dat het een slechte mop was, maar het bleek bittere ernst. Door de OCMW-raad te verleggen naar de paasvakantie, speculeerde het bestuur duidelijk op de vakantieplannen van de oppositie en had men weinig weerwerk gehoopt. Dat was zonder sp.a gerekend. Sp.a raadslid Philippe Vallez heeft tal van vragen gesteld omtrent de nieuwe procedure: “Waarom wordt de alternatieve piste van een publiek regionaal zorgbedrijf niet onderzocht? Heeft men contact opgenomen met minister Vandeurzen om meer informatie in te winnen met betrekking tot de beloofde nieuwe subsidies? Hoe verklaart men het verschil in visie met het dossier van het zwembad waarin wel geïnvesteerd wordt en men bewust kiest voor een publieke uitbating? Is voor dit bestuur zwemmen belangrijker dan zorg?” Vragen die zonder antwoord bleven.
Positief is wel dat de nieuwe procedure meer waarborgen biedt omtrent betaalbaarheid, de regierol van de stad en de toekomst van het personeel. Dat deze principes deel uitmaken van de nieuwe procedure is de verdienste van de vakbonden, het middenveld en sp.a die hier steeds op gehamerd hebben. Ook toen het bestuur in eerste instantie beweerde dat dit niet mogelijk was. Precies door deze eerdere uitspraken van het bestuur, blijven we zeer argwanend ten aanzien van de lopende procedure. Het bestek kan in de loop van de onderhandelingen met de kandidaten immers nog wijzigen en het is maar zeer de vraag als het eindproduct zal beantwoorden aan de eisen die nu werden ingeschreven.
Voor sp.a blijft zorg een kerntaak van de lokale overheid. Alle studies tonen aan dat de betaalbaarheid en de kwaliteit het best gewaarborgd worden binnen stedelijke diensten. Laten we er samen voor zorgen dat de Ronsenaars ook morgen de zorg kunnen krijgen die ze verdienen. Laten we de kiezen voor de mensen, en niet voor de winst.