Iedereen die op zoek is naar een onderdak in onze gemeente kent de uitdaging: hoe kunnen veel  jonge en ook minder jonge mensen op een betaalbare manier aan een woning komen? Deze uitdaging is zeer reëel in eenrijke gemeente als Oud-Heverlee, waar de prijzen van gronden en huizen boven het gemiddelde uitstijgen. En voor wie al eens met een tegenslag te maken krijgt – door alleen te vallen of door ziekte of werkeloosheid – is het al helemaal geen makkelijke klus. In de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen kreeg het thema van betaalbaar wonen een  hoge plaatst op de prioriteitenlijst.Maar eens aan het roer slagen die partijen er moeilijk in om deze prioriteit hard te maken. We willen aantonen dat de sp.a een onmisbare partner is om hier iets aan te doen. Maar eerst even kaderen.

Het formele kader: de Vlaamse overheid stelt een bindend sociaal objectief.

Op vlak van een sociaal woonbeleid wijst de Vlaamse Overheid de weg aan de gemeenten. Het kader is vastgelegd In een uitgebreid maar voor de burger niet erg leesbaarDecreet Grond- en Pandenbeleid. Het reikt elke Vlaamse provincie en gemeente instrumenten  en minimale doelstellingen aan op drie vlakken. De opdracht van elke gemeente is nu om die minimale doelstellingen te realiseren, het zogenaamde “bindend sociaal objectief” . Dit betekent voor Oud-Heverlee

  • 95 sociale huurwoningen waarvan 68 voor de periode 2009 – 2020 en waarvan 7 in de periode 2013 - 2025
  • 33 sociale koopwoningen tegen 2020
  • 2 sociale kavels tegen 2020.

En zoals het wel eens meer gebeurt, komen bindende verplichtingen en verkiezingsbeloften omwille van verschillende redenen op de helling te staan. Op gemeentelijk niveau bestaat er een Visienota sociaal wonen waarin een aantal acties opgenomen is. Maar die acties zijn onvoldoende op zich en ze worden bovendien met aanzienlijke vertraging uitgevoerd.Sinds 2009 werden enkel in Sint-Joris-Weert langs de Overwegstraat 8 sociale huurwoningen neergezet door de sociale huisvestingsmaatschappij. Zoals aangegeven in het laatste gemeentelijk infoblad staan er voor volgend jaar nog eens 12 sociale huurwoningen op stapel. Een belangrijke stap om de doelstelling voor sociale huurwoningen te halen, maar ruim onvoldoende. Als alles goed gaat zijn er dan einde 2018 gedurende 10 jaren 20 van de 68 sociale huurwoningen gerealiseerd.  De door de huidige coalitie geleverde inspanningen doen niets aan sociale koopwoningen en staan in schril contrast met de vele appartementen en individuele woningen die over de hele gemeente werden bijgebouwd.. Om aan een aanvaardbaar deel van betaalbare woningen te komen blijft een ernstige inhaalbeweging nodig.

De sp.ais een betrouwbare partner om mee te werken aan die inhaalbeweging: we kunnen een palmares voorleggen op vlak van betaalbaar wonen.  

Het project van 20 sociale woningen in de Eekhoornlaan in Sint-Joris-Weert (foto)is de laatste belangrijke realisatie in de gemeente op vlak van sociale koopwoningen. Dit project kwam er onder impuls van de sp.a mandatarissen in het schepencollege en in het OCMW. Maar laat ons niet alleen achterom kijken, we willen onderzoeken hoe de inhaalbeweging concreet in de toekomst kan worden aangepakt. Daarvoor is een gedurfd beleid nodig dat een theoretische visienota omzet in echt sociale keuzes en hierbij een evenwicht zoekt. Tussen enerzijds de woningnood voor gezinnen die over de middelen beschikken om een woning te verwerven tegen de gangbare marktprijzen in de gemeente; maar anderzijds ook middelen van de gemeenschap investeert in sociale huisvesting en zo de verplichtingen van het Vlaamse sociaal objectief nakomt. Maar dit veronderstelt een actief zoeken naar mogelijkheden en verstandig en competent werken om die mogelijkheden in de praktijk om te zetten. Zoals bijvoorbeeld onderhandelen met de maatschappij voor sociale woningbouw, eventueel op zoek gaan naar private partners (publiek private samenwerking) of als gemeente zelf de regie in handen nemen. En die mogelijkheden zijn er: er zijn kavels beschikbaar op de volgende plaatsen

  • de Herpendaalstraat in Haasrode;
  • de hoek tussen de Groenstraat en de Korbeekdamstraat in Oud-Heverlee
  • het woonuitbreidingsgebied aan de Kerkstraat in Haasrode (hierbij kan de gemeente een bepaald percentage sociale woningen als randvoorwaarde opleggen).

Daarnaast heeft de gemeente via haar bevoegdheden van ruimtelijke ordening voldoende mogelijkheden voor het realiseren van bescheiden woningen. Dit zijn kleinere woningen die aan bepaalde maximale volumes en oppervlaktes moeten voldoen, waardoor ze meer betaalbaar worden of zijn. Tot op heden is er nog altijd geen beleid rond bescheiden woningen uitgewerkt. Een groot manco.

In onze gemeente heeft iedereen recht op betaalbaar wonen. Steun de sp.a om hieraan te werken. We zullen op zoek gaan naar gelijkgezinde partners in de gemeenteraad om de verschillende  mogelijkheden in de praktijk om te zetten.