Het project tussen de Edingensesteenweg en Bergensesteenweg kent een lange voorgeschiedenis. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat goedgekeurd werd op 23 juni 2009, werd deze zone als zoekzone voorgesteld voor “het inplanten van grootschalige kleinhandel”. Een nieuwe handelszaak op deze locatie mag echter niet concurrerend zijn met de handel van het stadscentrum.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening kleinstedelijk gebied Halle”, goedgekeurd op 28 september 2016, resulteerde in het ruimtelijk uitvoeringsplan “Bergensesteenweg Noord”, waarin het gebied niet alleen als zone voor grootschalige kleinhandel maar ook als gebied voor stedelijke ontwikkeling wordt gedefinieerd.

Projectontwikkelaar Databuild diende een verkavelingswijziging in, die nu voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek dat loopt van 19 april 2017 tot en met 18 mei 2017. Het gaat om een gemengd project met wonen en handel. Binnen het project wordt ook een trage wegverbinding voorzien als schakel binnen het traject Colruyt-site/station Halle.

De Halse gemeenteraad sprak zich in april positief uit over het tracé van de fietsinfrastructuur en de voorliggende plannen voor de aanleg van de wegen die de site ontsluiten.  Deze weg komt er dus zonder enige twijfel.

Dit is een win-win-situatie.  Er worden geen nieuwe groene zones aangesneden, er wordt voldaan aan de vraag om woonst, we houden de grote winkels uit het stadscentrum omdat ze daar niet horen.  Dit soort winkels kan wel potentiële klanten aantrekken die daarvoor naar Halle komen.  En bovendien wordt het bovengemeentelijk fietstracé behouden, zodat op een veilige en aangename manier met de fiets van het station tot aan de Colruytsite kan gefietst worden.  

Het is pas na het openbaar onderzoek dat het college van burgemeester en schepenen beslist of het eigenlijke project een aanvaardbare invulling geeft aan de in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gestelde doelstellingen.