Tijdens een infovergadering voor de wijk Rabot nav de invoering van het Circulatieplan bleek nochtans dat er in het Rabot vanuit de ruimere wijk wel degelijk steun is voor het Circulatieplan. Maar tegelijkertijd werd ook vastgesteld dat de bewoners vrezen voor een toename van het autoverkeer in hun straten ten gevolge van de gewijzigde verkeerscirculatie. Dat kan ook niet anders, het circulatieplan zal uiteraard over de ganse stad invloed hebben op de verkeersstromen. Zo werd tijdens het info-moment duidelijk dat een stijging van het autoverkeer op de Elyseese Velden en de Bargiekaai inderdaad waarschijnlijk is. Toch engageerde Schepen Watteeuw zich tijdens de vergadering tot een grondige monitoring en evaluatie van het circulatieplan, en zeker voor de situatie in de Elyseese Velden en Bargiekaai. “Leefkwaliteit” staat hierbij voorop. “Indien deze evaluatie negatief zou zijn, gaan we ingrijpen en bijsturen” verklaarde de Schepen.

In zijn vraagstelling stelde Reynebeau dat de omwonenden met vele vragen achterblijven. Hij informeerde dan ook naar de wijze van evalueren: komt er een telling?, komt er ook een meting van het fijn stof? kunnen de buurtbewoners de cijfers inkijken? en op welke wijze zal er geëvalueerd worden?  Verder blijven de buurtbewoners ongerust over welk “plan B“ er überhaupt nog mogelijk zal zijn eens het circulatieplan in werking treedt. Maw, als inderdaad zou blijken dat er een te hoge toename van het autoverkeer wordt vastgesteld, wat is dan nog bij te sturen/te wijzigen om daar nadien aan te remediëren?

De mobiliteitsschepen antwoordde dat met het evaluatieplan voor het circulatieplan de te verwachten effecten op de verkeersstromen in de stad goed opgevolgd zullen worden en kondigde volgende tellingen in en rond de Elyzeese Velden aan:

  • Kruispunttellingen

Aan de hand van kruispunttellingen willen we zicht krijgen op de grootteorde van verkeersstromen voor en na het invoeren van het circulatieplan. Kruispunttellingen zijn gepland t.h.v. de Nieuwevaartbrug en de Bargiebrug. De tellingen vinden plaats tijdens de ochtend- en avondspits op een dinsdag of donderdag.

  • Herkomst-bestemmingsonderzoeken

Herkomst-bestemmingsonderzoeken worden voorzien om doorgaande stromen in kaart te brengen. De herkomst-bestemmingsonderzoeken zijn gericht op verschillende assen van, naar of door het stadscentrum. Op elk van deze assen worden op verschillende plekken de passerende kentekens geregistreerd.  Zo kan het semi-doorgaand verkeer in kaart gebracht kan worden.  Er wordt geteld in de ochtend- en de avondspits.
Onder andere ter hoogte van Palinghuizen en de Phoenixbrug zullen kentekens geregistreerd worden.

  • Milieu

De milieudienst zal op verschillende locaties NO2, roet en geluidsmetingen verrichten. Met deze gegevens willen ze de luchtkwaliteit in de binnenstad in kaart brengen, waaronder ook in de omgeving van de Elyzeese Velden.

 

“Een plan B is op vandaag nog niet voor handen. Verkeer in een stad is een complex gegeven dat in zijn geheel moet bekeken worden. Dit geheel zal ook meespelen in de evaluatie en in de voorgestelde oplossing. Als het verloopt zoals in het plan voorzien zal zo’n plan B ook niet noodzakelijk zijn. Indien blijkt dat er zich effectief een probleem zou voordoen, zal dit zoals iedere andere wijziging binnen het circulatieplan onderzocht worden en zullen oplossingen gezocht worden” aldus de Schepen.