In Diksmuide werd de zone voor beperkte parkeertijd – in de volksmond de blauwe zone – geïntroduceerd in 2011. Er werd toen geopteerd voor een combinatie van lang parkeren en relatief kort parkeren. “Relatief”, aangezien 2 uur parkeren niet echt als kort parkeren beschouwd wordt. Ook toen al betrof het een compromis tussen wensen van bewoners en diverse soorten handelaars, toen ook al na een – weliswaar beperktere - inspraakronde. Het resultaat was een uniek systeem waarbij de ene helft van de straat of plein onder onbeperkt lang parkeren viel en de andere helft onder blauwe zone 2 uur. Evaluaties waren positief. 1 straat werd toegevoegd, nl. de Kasteelstraat, gelet op de parkeerproblematiek voor patiënten van de daar gevestigde medici. Een algemeen gehoorde kritiek – zeker bij niet - Diksmuidelingen – was toch dat het nogal complex was. Met de opmaak van het masterplan Grote Markt en omgeving en de bewuste keuze om meer ruimte te scheppen voor beleving, voor voetgangers, fietsers en scholieren dringt zich een nieuw parkeersysteem op. De krachtlijnen zijn de volgende: a) meer parkeercapaciteit op plaatsen waar nood is aan hoge rotatie, met name ter hoogte van de handelszaken. Dit bereiken we door op die plaatsen een zogenaamde “rode parkeerzone” in te voeren, waar 1 uur blauwe zone en geen bewonersparkeren geldt. b) behoud van het parkeercomfort voor bewoners door invoering van het systeem van bewonerskaarten. Deze kaarten mogen gebruikt worden in de ruime gele parkeerzone. c) een break in het parkeersysteem over de middag, van 12.00 tot 13.00 uur, zodat iedereen over de middag rustig kan lunchen of iets drinken, ook in de rode parkeerzone. Dit betekent dat men, afhankelijk van wanneer men toekomt, 2 u. tot zelfs 2 u en 29 minuten ongestoord kan vertoeven in één van de handelszaken. d) er wordt doelbewust voor geopteerd om geen betalend parkeren in te voeren. Een recente studie van Unizo concludeert dat dit aangewezen is in het kader van een onder druk staande detailhandel. e) er wordt geopteerd voor een eenvoudig systeem: - in de rode parkeerzone geldt 1 uur blauwe zone zonder bewonersparkeren - in de omliggende gele parkeerzone geldt 2 uur blauwe zone mét bewonersparkeren - wie de ganse dag in Diksmuide wil vertoeven nodigen we uit 300 à 400 meter te wandelen of te fietsen vanaf centrumparking Beerstblote, Station of Fabriekstraat. De Beerstbloteparking, waar de werken vlot vooruit gaan, zal trouwens op 1/9/2016 in gebruik genomen worden. - in de schoolstraten Stovestraat en Kwadestraat wordt zoekverkeer verminderd, nu niet-bezitters van een bewonerskaart er toch niet mogen parkeren. De invoering van dit nieuwe parkeersysteem zal ongetwijfeld een aantal neveneffecten met zich meebrengen: - zo zullen pendelaars niet anders kunnen dan hun auto op de centrumparking Station te plaatsen, waardoor aan de Bortierlaan en aan het zwembad een groot parkeerreservoir vrijkomt, op 300 meter van de Grote Markt, voor zij die tot 2 uur in Diksmuide willen vertoeven. - de invoer van bewonerskaarten garandeert bewoners in straten, waar nu een hoge parkeerdruk door externen is, zoals de Wilgendijk, veel meer parkeergelegenheid - handelszaken, gelegen in de rode parkeerzone, worden veel aantrekkelijker voor klanten, die zich per wagen verplaatsen. Er zal veel meer voor de deur kunnen geparkeerd worden. - ook de maandagmarkt, die toch voor veel gezelligheid zorgt en sociaal belangrijk is, wordt aantrekkelijker. Alle 101 parkeerplaatsen zullen vlot kunnen gebruikt worden, ook tijdens en vlak naast het marktgebeuren. Aanvankelijk dachten we eraan dit nieuwe parkeersysteem gradueel te laten ingaan vanaf de ingebruikname van de nieuw aangelegde G.B. Jacquesstraat en Grote Markt. Finaal kiezen we ervoor dit al in te voeren op 1/9/2016. Dit biedt een aantal voordelen: - doordat de Grote Markt vanaf dan volledig onder blauwe zone 1 uur valt creëren we meteen parkeercapaciteit voor handelszaken in de G.B. Jacquesstraat tijdens de uitvoering van de wegeniswerken. - iedereen die de voorbije maanden om een proefproject inzake het parkeersysteem op de Grote Markt vroeg, wordt op zijn wenken bediend, maar dan wel in zijn totaliteit, mét een sensibiliseringsactie en mét aangepaste reglementering, zoals het hoort. Op die manier kunnen we het juiste effect meten. - er kan ge-evalueerd en bijgestuurd worden waar nodig, tijdens de uitvoering van de werken en naar aanleiding van de ingebruikname van de Grote Markt op basis van de ondertussen opgedane ervaringen. Een veel gehoorde vraag de afgelopen jaren uit straten waarin blauwe zone van toepassing was, is de invoering van een systeem van bewonersparkeren. We hielden de boot steeds af omdat we dit gepaard wilden laten gaan met de invoering van een nieuw parkeerplan. Vanaf 1/9/2016 is het dus zover. Ter voorbereiding hiervan breiden we de concessie op de controle van de blauwe zone uit met de uitreiking van bewonerskaarten vanaf 1/6/2016. Indien Indigo (ex Vinci Park) hier op ingaat, dan organiseert zij zeer binnenkort de mogelijkheid bewonerskaarten te bestellen via haar website. Wie in aanmerking komt voor een bewonerskaart krijgt automatisch een brief thuisgestuurd, met hierop een code om in te loggen. Bovendien komt er eind augustus, begin september gedurende een aantal weken een parkeerwinkel waar de parkeerkaarten ook fysiek zullen kunnen afgehaald worden. Er volgt evident ook een sensibiliseringscampagne, waarbij iedere Diksmuideling een folder in de bus krijgt en ook op de digitale media zal hieraan de nodige aandacht besteed worden. Enkel wie in de blauwe zone woont krijgt de mogelijkheid tot maximaal 2 bewonerskaarten per gezin aan te vragen. De eerste kaart is gratis, de tweede kost 100 euro per jaar. In de maand september 2016 zal een gedoogbeleid gevoerd worden, zodat iedereen aan het nieuwe systeem kan gewoon worden. Er zal in die maand gewerkt worden met verwittigingen. Nadien zal streng opgetreden worden, ook tegen zij die de schijf verdraaien maar toch ter plaatse blijven staan en zo het systeem misbruiken. Tenslotte gaf schepen Vanlerberghe als uitsmijter nog mee dat we afgelopen vrijdag in het schepencollege ook principieel beslist hebben blauwe zone 1 uur in de dorpen toe te laten, op vraag van bepaalde type handelaars, met name bakkers, beenhouwers, traiteurzaken, dorpswinkels, krantenwinkels en apothekers, in principe beperkt tot de zone vóór de handelszaak. Dit komt ter discussie in de gemeenteraad van 20 juni.