Experts wijzen op de nefaste invloed van de kosten van huisvesting, medische zorgen en onderwijs. Uiteraard liggen een groot aantal van de oorzaken van de stijgende kinderarmoede buiten de gemeentelijke bevoegdheden : de enorme stijging van de energie- en waterprijs, de stijgende levensduurte, allerlei maatregelen die sociaal zwakkeren nog meer verzwakken (duurdere geneesmiddelen en zorg, snijden in uitkeringen, besparingen op openbaar vervoer, …). Toch mogen we ons daar niet achter verstoppen : BOOM één pleit voor een grote extra inspanning op gemeentelijk vlak : een (nood)fonds Kinderarmoede van 250.000 euro voor 2018.

 Er lopen al een aantal initiatieven in Boom, op aangeven van haar cel ‘lokaal sociaal beleid’, onder meer via het project Boempatat dat in 2012 het levenslicht zag en inmiddels verder werd uitgebouwd met tal van aanvullende initiatieven, zoals cursussen, workshops, Tatertuin, kwetsbare zwangere ouders, Huis van het Kind,… het project ‘De Tuin van de kleine Chef’ en andere…

We stellen echter vast dat de meeste nieuw opgestarte projecten via betrekkelijk kleine subsidiebedragen van een hogere overheid worden betaald, en dat het Boomse bestuur hier weinig of geen eigen middelen tegenover zet. Via dergelijke ‘one shot’-financieringen kan uiteraard geen structureel beleid mét resultaat worden uitgebouwd.

Daarom wil BOOM één in de huidige omstandigheden meer : nog (veel) meer inzetten op resultaatgerichte acties, met een onmiddellijk impact op het individuele (gezins)budget van kansarme gezinnen, alleenstaanden en hun kinderen, gefinancierd met een speciaal voor dit doel gereserveerde begrotingsenveloppe.

We  willen op korte termijn alle actoren, die actief zijn rond lokaal sociaal beleid en rond de bestrijding van (kinder)armoede, onder de vorm van een Rondetafelgesprek betrekken bij de ideeën rond een doelmatige aanwending van deze bijkomende gelden.

BOOM één stelde/stemde trouwens al een aantal zaken voor in de Gemeenteraad :

  • De gemeentelijke saneringsbijdrage in de waterheffing werd bevroren en zal niet verder stijgen in de tijd;
  • De retroactieve afschaffing van de algemene gemeentebelasting met ingang van 1.01.2017;

Bijkomende maatregelen die we vanuit BOOM één voorstellen (ook af te toetsen op het rondetafelgesprek) :

  • de sociale toelage die eerder in mindering kwam van deze algemene gemeentebelasting voor kansarme gezinnen en alleenstaanden, voort te zetten in 2018 en dit volgens de gekende criteria
  • een reeks van kosten (niet alleen directe, maar vooral indirecte kosten) die zwaar wegen op het beperkte budget van financieel zwakke gezinnen en alleenstaande ouders, resultaatgericht te verlichten endit via welbepaalde toelagen;
  • een subsidiereglement dat een schoolvergoeding toekent in het kader van onderwijsparticipatie (boeken, uitstappen,…)
  • versterking van de participatie aan het sociale, sportieve en culturele leven
  • opleiding en toeleiding van (rondhangende) jongeren tot de arbeidsmarkt via bijv. specifieke opleidingstrajecten in samenwerking met de VDAB en lokale (logistieke en distributie)ondernemingen: oa. opleiding tot magazijnmedewerker en heftruckchauffeur,…
  • subsidiereglement voor de subsidiëring van projecten en activiteiten, die armoede aanpakken en/of onder de aandacht brengen
  • inventarisatie van alle bestaande toelagen/voordelen en hen af te zetten tegen bovengenoemde criteria;

BOOM één pleit er dan ook meteen voor om ook ervaringsdeskundigen in te schakelen, die -zelfs op wetenschappelijk niveau- de effectiviteit van sommige maatregelen op (midden)lange termijn kunnen beoordelen en die -gegeven de huidige index rond kinderarmoede in Boom- het bestuur zouden kunnen bijstaan, om in de loop van 2018 een heus lokaal actieplan ter bestrijding van de kinderarmoede te vatten in een beleidsdocument ‘sociaal beleid’, ter voorbereiding van de volgende legislatuur 2019-2024.