6 projecten krijgen nu een ondersteuning van alles samen 330.000 euro.   Gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger:     “We ondersteunen 6 creatieve projecten die de uitstoot van CO2 jaarlijks met 352 ton verminderen op het grondgebied van de provincie, dat komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 500 gezinnen.    Bij het beoordelen van de projecten hielden we ook rekening met het sociale karakter van de voorgestelde initiatieven.”

Extraatje bovenop 2,5 miljoen euro

Antwerpse steden en gemeenten of samenwerkingsverbanden ervan, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, ngo’s en vzw’s met lokale werking in provincie Antwerpen konden tot 31 oktober 2017 hun klimaatvriendelijk project voor 2018 indienen.

Rik Röttger: “Om klimaatbeleid te doen slagen is samenwerken en activering van verschillende sectoren en doelgroepen cruciaal. De provincie voert al jaren strijd tegen de klimaatopwarming en de uitstoot van broeikasgassen.  Met de klimaatsubsidie geeft de provincie het lokale klimaatbeleid een welkome extra boost.  Het geld komt er dan ook bovenop de 2,5 miljoen euro die de provincie al investeert in het klimaat.”

Klimaatprojecten

De provincie ondersteunt volgende klimaatprojecten gaande van duurzame renovatie, innovatieve relightingprojecten, het plaatsen van groendaken tot het aanpassen van verwarmingsinstallaties, steeds met oog voor de sociale impact en mogelijkheden:

Stad Mechelen zorgt voor circulaire relighting in haar Academie van Beeldende Kunsten, conservatorium, stadsarchief, Brusselpoort en stadhuis. Daarnaast kunnen inwoners, met focus op kansengroepen en huurder, intekenen op de samenaankoop “relighting”/”relamping”. (75.000 euro)

Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout (vzw KOBART) wil de meest klimaatvriendelijke school worden in de regio. Dat wil het doen door duurzame gebouwmaatregelen: de installatie van PV-panelen, integratie van twee gebouwen bij een bestaande stookinstallatie via een warmtenet, opsplitsing van de verwarmingskringen en betere sturing. Daarnaast zal de school de volledige campus heraanleggen met het oog op CO2-captatie. Leerlingen passen de theorie van de lessen STEM in de praktijk toe. Met die kennis gaan leerlingen daarna thuis bij familie/kennissen en buurtbewoners kleine ingrepen uitvoeren om het energieverbruik te verminderen. (75.000 euro)

Het Woonzorgcentrum Ter Nethe in Hulshout krijgt een groendak van 3.000 m². Dit is een eerste stap in een grotere renovatie van het woonzorgcentrum. Het project wil ook omwonenden, andere inwoners van Hulshout en directies en beheerraden van Kempense woonzorgcentra sensibiliseren over hitte-eilandeffecten, het belang van waterretentie, biodiversiteit en de impact van groendaken. Het groendak wordt ook leermiddel voor scholen. Voor het onderhoud werkt het WZC samen met sociale tewerkstelling. (75.000 euro)

Gemeente Vorselaar plaatst pv-panelen op de sporthal en het gemeentehuis. De sporthalgebruikers worden geactiveerd om hun energieverbruik te verminderen en er wordt onderzocht in welke mate ze kunnen participeren in het project. (17.320 euro)

GO! Busleyden Atheneum - Campus Pitzemburg (KA1 Mechelen) neemt duurzame gebouwmaatregelen in de school: renovatie van de verwarmingsinstallatie en stookplaats, relighting van de turnzaal met 32 intelligente LED-armaturen en plaatsing van 30 ramen met dubbel glas. Aan de hand van de SDG’s gaan leerlingen op pad om twee doelgroepen, kansarmen en ouderen, laagdrempelig over klimaat te sensibiliseren. (75.000 euro)

Gemeente Oud-Turnhout voert een grondige energetische renovatie door van het gemeenschapscentrum De Heischuur. De 30/30/30 norm voor E-peil, K-peil en netto-energiebehoefte is het streefdoel. Dit omvat de vernieuwing van het dak, ramen en muren en de installatie van een ventilatiesysteem. Ook zonnepanelen en LED-verlichting worden voorzien. (12.680 euro)De organisaties krijgen tijd tot 31 augustus 2019 om hun project in praktijk te brengen.