Bredene wil de leegstand van handelszaken aanpakken.  Daarvoor zal op de volgende gemeenteraad voorgesteld worden om  een werkgroep leegstand op te richten.  Deze werkgroep moet een visie rond leegstand uitwerken en een reeks concrete maatregelen en acties nemen om vooral het toeristisch centrum van Bredene een nieuwe dynamiek te geven en er de leegstand aan te pakken.  

De werkgroep zal brainstormen over diverse maatregelen en acties om, inspelend op diverse trends, zowel op korte als langere termijn leegstand aan te pakken.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opstarten van pop-up winkels, het uitwerken van startpremies of van themaweken of- weekends, promotie-activiteiten, samenwerkingsverbanden, aanpassen van belastingreglementen,...  Tegelijk moet ook worden nagedacht over een mogelijk heel nieuwe invulling of bestemming van leegstaande handelspanden.  Dit alles moet uiteindelijk resulteren in een breed gedragen visie rond leegstand op basis waarvan diverse acties en maatregelen  geselecteerd, uitgevoerd en gecommuniceerd  zullen worden. 

 

De werkgroep zal bestaan uit 9 afgevaardigden aangeduid door de politieke fracties in de gemeenteraad en 9 afgevaardigden van de raad lokale economie.  Voorzitter van de werkgroep wordt schepen voor lokale economie Kristien Vanmullem. Het secretariaat van deze werkgroep zou worden waargenomen door de recent aangeworven city-marketeer. De werkgroep kan aangevuld worden met deskundigen en ook de burgemeester en de andere schepenen kunnen volgens het voorstel de werkgroep met raadgevende stem bijwonen. 

Burgemeester Steve Vandenberghe : “De gemeente slaagde erin om de voorbije jaren het winkelaanbod uit te breiden en heel wat nieuwe handelszaken aan te trekken.   Maar tegelijk nam, zoals in de meeste kustgemeenten, helaas ook de leegstand in het toeristisch centrum toe.  We willen niet dat dit zorgt voor een negatieve spiraal, waarbij alsmaar meer handelspanden komen leeg te staan.  We bekijken leegstand hierbij niet louter als een probleem, maar vooral ook als een uitdaging.  Het biedt namelijk ook kansen en er ontstaat ruimte voor vernieuwing in het toeristisch centrum.  We willen met de werkgroep leegstand die kansen nu maximaal benutten, de leegstand in het toeristisch centrum aanpakken en er voor een nieuwe dynamiek zorgen.”