Bijna een jaar geleden besliste het college om nieuwe partners te zoeken voor het sociaal beleid in onze stad; er zou niet langer gewerkt worden met convenanten maar via specifieke projectoproepen. Die manier van werken stuitte niet alleen op heel wat verzet maar ook op wettelijke bezwaren, zoals gebleken is uit de beslissing van de gouverneur van de provincie Antwerpen na de klacht die sp.a eind vorig jaar ingediend had tegen de toewijzing van de uitbating van daklozencentrum ‘De Vaart’ aan G4S.

Hoewel het college daarom beslist heeft om alle projectoproepen in te trekken en als onbestaande te beschouwen, blijven we zeer ongerust over de toekomst van het sociaal beleid in onze stad. Want hoe zal dat beleid er in de toekomst uitzien, wie zal als partner optreden?

In onze stad zijn immers veel spelers actief in het welzijnswerk, die via convenanten meewerken aan het sociaal beleid van onze stad. Dit is al jaren zo, zij leveren zeer gedegen werk en zijn zeer gewaardeerde partners. Maar niet dus voor het huidige stadsbestuur. Dat voert een ideologische strijd tegen het sociaal werk. Zonder evaluatie probeert het nu al een jaar sociale projecten in het OCMW en de stad op de markt te gooien en over te laten aan commerciële spelers. Daardoor wordt er verdeeldheid gecreëerd in het Antwerps sociaal middenveld, de spelers in het welzijnsveld worden tegen elkaar opgezet, als concurrenten gepositioneerd. sp.a heeft al meermaals laten weten dat innovatie in de sociale sector en de efficiënte inzet van middelen, ook kan lukken door een sociaal pact te maken met de organisaties en het overleg met de organisaties stevig te organiseren. Naast deze ideologische strijd, is er nu ook ontegensprekelijk sprake van onbehoorlijk bestuur en verregaand amateurisme. Veel tijd en vooral veer vertrouwen zijn zo verloren gegaan. Door het stopzetten van de procedures weet niemand nog hoe het verder moet; maar intussen lopen de lopende projecten af, convenanten worden niet verlengd. Medewerkers moeten noodgedwongen in opzeg geplaatst worden, de cliënten blijven in de kou staan.

Reden genoeg dus om opnieuw rust en zekerheid te brengen in het sociaal beleid, zowel voor de betrokken organisaties als voor de beoogde doelgroepen. Daarom diende sp;a, bij monde van Greet van Gool, een motie in om de bestaande convenanten te verlengen, ten minste tot 31 december 2018 en in dialoog te treden met het maatschappelijk middenveld. De bevoegde schepen volhardt echter in de boosheid en blijft bij zijn standpunt om het sociaal beleid te vermarkten. De motie werd dan ook meerderheid tegen oppositie weggestemd.