Geachte Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

Waarde collega,

Deze week bespreekt het parlement drastische, maar noodzakelijke pensioenhervormingen. Veel maatregelen treden al op 1 januari in werking, waardoor de parlementaire bespreking zeer snel verloopt en nog deze week moet afgerond worden.

Het pensioen van de parlementsleden maakt geen deel uit van deze hervorming. De verklaring daarvoor is dat dit niet met wetgevend werk wordt bepaald, maar via een intern reglement van het parlement. Nochtans is in het regeerakkoord afgesproken dat het pensioen van de parlementsleden ook zal worden aangepast: “De pensioenregeling voor parlementsleden zal progressief in overeenstemming gebracht worden met het systeem in de openbare sector” (p. 12 regeerakkoord). Wij dringen er dan ook op aan dat ons reglement wordt aangepast opdat de nieuwe pensioenregeling voor de parlementsleden ook van start gaat op 1 januari 2012. Ook de politici moeten immers hun steentje bijdragen aan de inspanningen en er is geen enkele objectieve reden waarom deze inspanningen later zouden moeten plaatsvinden dan voor alle andere mensen.

Tot slot vragen wij ook dat de inspanningen van de parlementsleden hier niet bij blijven. Ook de andere maatregelen uit het regeerakkoord over het statuut van de parlementsleden moeten snel uitgevoerd worden: de beperking van het aantal speciale functies, de vermindering van de vergoeding voor deze functies, de herziening van de uittredingsvergoeding, de afschaffing van de uittredingsvergoeding in geval van vrijwillig ontslag in de loop van het mandaat, … Voor de uitwerking van deze maatregelen wensen wij een werkgroep opgestart te zien die concrete maatregelen moet nemen in het kader van het budget 2012 van de Kamer.

Alvast van harte bedankt om hiervoor het nodige te doen.

Met de meeste hoogachting,

Karin Temmerman
Fractievoorzitster sp.a