Sinds eind vorig jaar zijn er vanuit Oostakker verschillende klachten binnengekomen bij Farys over bruin water. In de gemeenteraad werden hierover verschillende vragen gesteld, waarop ik het onderstaande antwoordde.

In de eerste plaats wil ik benadrukken dat er absoluut geen gevaar is voor infectie. Dat blijkt uit de analyses van de stalen.

Dit jaar tot begin april werden 3 effectieve klachten (waarbij de klant gekend was en ter plaatse stalen konden worden genomen) en een tiental vermeldingen door derden (waarbij de precieze locaties of melders niet werden meegegeven) geregistreerd.

Naar aanleiding van een melding op 10 mei 2018 (en ons expliciet verzoek via onder meer de pers om ons individuele gevallen te melden) ontving FARYS tot 18 mei 9 effectieve klachten of vragen van inwoners over verkleuring van het water uit de kraan.

Telkens gingen medewerkers van FARYS ter plaatse en namen zij ook waterstalen. Betrokken bewoners werden ingelicht van de analyseresultaten. Deze werkwijze wordt aangehouden en er wordt hierin ook samengewerkt met de Vlaamse Milieumaatschappij.


De bezoedeling in november 2017

Bij de behandeling van de huidige klachten van bruin water, zoals boven vermeld, wordt dikwijls het misverstand gecreëerd dat de klachten van bruin water nog altijd een verband zouden hebben met de bacteriële bezoedeling van november 2017.

Daarover kan ik echter formeel zijn : de bezoedeling van het drinkwater in Oostakker is volledig verdwenen.


Waarom bruin water?

Een aantal gebieden in het distributienet van FARYS|TMVW, onder meer in Oostakker, worden op vandaag regelmatig geconfronteerd met ‘bruin’ water. Vooral de drinkwaterleidingen in gietijzer, aangelegd tussen 1950 en 1970, zijn in dit kader bijzonder kwetsbaar. Dit zeker als er regelmatig werken worden uitgevoerd op deze leidingsegmenten. Door de recente werken en manipulaties op het net komt er meer ijzer vrij, vandaar de (geel-)bruine kleur. De verkleuring ( en soms ook de geur) staat volledig los van de bacteriële bezoedeling en vraagt dus een andere aanpak.

Het ijzergehalte in het drinkwater wordt overeenkomstig de drinkwaterwetgeving beschouwd als een indicatorparameter met een normwaarde gelijk aan 200 µg/l. Boven deze waarde daalt het comfort voor de drinkwatergebruikers. 

Verwijzend naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt het Agentschap Zorg & Gezondheid dat de aanwezigheid van ijzer in water gezondheidskundig geen probleem vormt.


Wat nu?

Om het bruin water voor eens en altijd weg te krijgen, gaat Farys op korte en lange termijn aan de slag.

In heel het gebied van Oostakker is sinds december 2017 een spoelprogramma van kracht. Op 26 punten verspreid over het volledig grondgebied van Oostakker wordt maandelijks de leiding gespoeld tot elke mogelijke verkleuring verdwenen is. De tijd die gespoeld wordt varieert van 10 (wanneer het water  helder is) tot 45 minuten bij ernstiger verkleuring.

Daar dit periodiek spoelprogramma blijkbaar niet langer als afdoende kan worden beschouwd werd het op 15 mei 2018 uitgebreid met drie systematische permanente spoelpunten ter hoogte van de:

 • Kleemstraat
 • Eeckhoutdriesstraat
 • Ramstraat

Het plaatsen van permanente spoelpunten kan (en heeft) in eerste instantie een sterkere verkleuring (ge)geven van het water. Dit doordat het debiet in de leidingen wordt verhoogd en meer bezonken deeltjes kunnen worden meegespoeld. Het positief effect van deze systematische spoelingen zal zich dus pas na enkele dagen manifesteren.

Op lange termijn moeten de gietijzeren leidingen definitief vervangen worden. Dit is de enige duurzame oplossing om het effect van corrosie in drinkwaterleidingen te voorkomen. Hierbij wordt logischerwijze in eerste instantie voorrang gegeven aan leidingen waar er zich weinig doorstroming voordoet (eindpunten).


Voor de volledige vervanging van het gietijzeren drinkwaternet in Oostakker dient het volgende budget (investeringskost) te worden voorzien (daarnaast dient ook de versnelde afschrijving van de bestaande leidingen ten laste genomen te worden):

 • 51,1 km netlengte = € 8 950 000 

Deze kosten worden uiteraard op het niveau van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband gedragen.

De systematische vervanging realiseren, vereist een belangrijke doorlooptijd. Er dient immers rekening gehouden te worden met de technische uitvoeringstermijnen, maar ook met de mobiliteitsimpact en eventuele synergie-opportuniteiten.

Er wordt geopteerd om op termijn  een volledige vervanging van alle leidingen in gietijzer in het drinkwaternet op het grondgebied van Oostakker door te voeren.  


Planning

2018 onmiddellijk in uitvoering te brengen

Wittewalle => grotendeels opgenomen in  project Kennedylaan Noord  wat reeds gepland was. Er wordt voorgesteld om het project Wittewalle uit te breiden,  zodat volledige vervanging bereikt wordt. Dit bedraagt reeds extra  1,9 km te vervangen leiding.

2018 vierde kwartaal

 • Project Oostakkerdorp
 • Eekhoutdriesstraat
 • Ledergemstraat
 • Pijphoekstraat
 • Groenehoekstraat
 • Langerbruggestraat
 • Oostakkerdorp
 • Zuidakkerlaan
 • Honoré Drubbelstraat
 • Kleemstraat

 

Samen staan deze straten voor nog eens 7.7 km gietijzeren leidingen, die worden vervangen.


2019 

 • Lourdesstraat (uit te breiden met deel Gentstraat)
 • Scheepslosserstraat
 • Gasthuisstraat
 • Goedlevenstraat
 • Edgard Tinelstraat
 •  deel Waterstraat vanaf spoorweg tot Goedlevenstraat
 • St. Jozefstraat + O.L. Vrouwenstraat
 • Bredestraat
 • Molzelestraat
 • J. Palinckstraat
 • St. Rafaëlstraat


Voor 2019 betekent nog een bijkomende vervanging van 11,7 km.


Vanaf 2020

De resterende gietijzeren leidingen zullen in de volgende jaren verder vervangen worden, deels in het kader van synergie met andere infrastructuurwerken, deels na verdere studie en evaluatie van de toestand van het drinkwaterleidingennet.

Het vervangingsprogramma dient te worden afgestemd met de andere actoren op het openbaar domein en eventueel reeds lopende investeringen (stad Gent, De Lijn en andere nutsmaatschappijen). Tenslotte wordt ook afgestemd met VMM.

Klachtenafhandeling

Klanten die problemen met ‘bruin’ water melden, worden prioritair behandeld.

Bij aantoonbare schade wordt voor de onderbouwde en becijferde claim vanwege de betrokken klant een vlotte behandeling voorzien. 

Minder-hindercheque bij werken – bruin water

Tijdens de uitvoering van de hoger vermelde vervangingswerken in het kader van de bruin water problematiek wordt een eenmalige minder-hindercheque voorzien van € 50 voor de klanten in de respectieve werfzones. Deze vertegenwoordigt een tegemoetkoming voor spoelen en eventuele hinder in de aanloop van of tijdens de werken.

Servicegarantie

Klanten die geconfronteerd worden met verkleurend water uit de kraan en dit rechtstreeks melden aan FARYS (via telefoon: 078 35 35 88 of mail klantendienst@farys.be) zullen een bezoek krijgen van medewerkers van FARYS. Bij vaststelling van verkleurd water wordt éénmalig een Servicegarantie van €25 toegepast.

Bewonersbrief

Deze week nog wordt een bewonersbrief verspreid in het betreffende gebied met bovenstaande informatie.

Vervangingswerken

In het kader van de vermelde vervangingswerken zullen, naast de betrokken vennoten, ook de inwoners in detail geïnformeerd en betrokken worden, zowel bij de aanpak, de planning als de uitvoering. Op deze wijze bepalen en beheersen zij mee de omvang van de hinder. Een infovergadering/infomarkt, folders en een permanent infopunt ondersteunen deze aanpak. 

De planning en de uitvoering van de werken zal kunnen worden gevolgd op de website van FARYS.


Martine De Regge