Dat zegt Jef Van Damme,  fractieleider in het Brussels Parlement naar aanleiding van de beleidsverklaring van de Brusselse regering.  Jef Van Damme reageert positief op de aangekondigde initiatieven, maar roept op om snel werk te maken van enkele belangrijke dossiers: de lage emissiezone, de kinderbijslag en de uitvoering van de huurordonnantie. Ook op vlak van goed en transparant bestuur moet Brussel stappen zetten.

“Het afgelopen half jaar is de Brusselse politiek vooral bezig geweest met zichzelf”, stelde Jef Van Damme vast in zijn repliek op de beleidsverklaring. “Hopelijk resulteert dit nu in structurele maatregelen om het Brusselse bestuur transparanter, soberder en efficiënter te maken. Zelf heeft sp.a een voorstel van ordonnantie ingediend om de openbaarheid van bestuursdocumenten in Brussel te garanderen. Het voorstel wordt binnenkort behandeld in het Brussels Parlement, het heeft alvast de steun van andere partijen uit meerderheid en oppositie.”

Maar Van Damme wil ook dat werk wordt gemaakt van enkele dossiers die de Brusselaar direct raken. Zo wil de sp.a dat de regering werk maakt van de invoering begin 2018 van de lage emissiezone (LEZ), een dossier van cruciaal belang voor de gezondheid van de Brusselaar. Nu de huurordonnantie gestemd is willen de socialisten dat over wordt gegaan tot de uitvoering ervan, met een nadruk op het bestrijden van discriminatie. Een ander heikel dossier is de Brusselse kinderbijslag.

“Voor sp.a moet de kinderbijslag een instrument zijn in de bestrijding van kinderarmoede in Brussel”, aldus Van Damme. “Dit dossier wordt echt dringend. Als er geen consensus kan worden gevonden in de regering, dan moet het parlement zijn verantwoordelijkheid nemen. Sp.a is er van overtuigd dat in het parlement een meerderheid kan worden gevonden voor een sociaal systeem van kinderbijslag”.