In ‘Burgers en boeren’ werkt de Streekvereniging Zuidrand, samen met landbouwers en vrijwilligers, aan een leerrijk en ontspannen aanbod op het landbouwbedrijf.    De partners KLVV Agra, Boerenbond, ABS, Bioforum en Vorming Plus begeleiden het project en richten zich op specifieke doelgroepen: gezinnen, bedrijven en scholen.   

Belevingsaanbod op 10 diverse landbouwbedrijven

Het project roept burgers uit de samenleving op om samen met 10 diverse landbouwbedrijven aan de slag te gaan. De geëngageerde landbouwbedrijven hebben elk hun eigen expertisedomein, gaande van melkvee, vleesvee, bloemenpluk, biologische akkerbouw tot een zelfplukboerderij.‘Burgers en boeren’ zullen samen een lerend netwerk van vrijwilligers en landbouwbedrijven vormen in de Zuidrand. Een herkenbare onthaalplek zal op elke boerderij voor een uithangbord van het project en de samenwerking zorgen. Het melkveebedrijf Malisart/Bella en Rosita heeft al een bredere kijk op haar activiteiten: “We zijn ook bewust een zorgboerderij waar de kinderen op een begeleide manier onze dieren van dichtbij kunnen benaderen. Dit educatieve aspect, waarbij alle kinderen spelenderwijs bijleren over de boerderijdieren, vinden we erg belangrijk,” aldus Isabelle en Gert van Malisart/ Bella en Rosita. 

Langdurige samenwerking in cocreatie

Met ‘Burgers en boeren’ wil de streekvereniging Zuidrand, samen met de landbouwbedrijven en alle andere partners, de kiemen van een langdurige samenwerking leggen. Mensen dichter bij de landbouw brengen, door samen te werken in cocreatie is het doel van dit project.Goedele van der Spiegel, bestuurder en schepen voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling in Edegem benadrukt het belang van het thema landbouw binnen de streekvereniging: "De streekvereniging Zuidrand werkt initieel aan het samenbrengen van de thema's cultuur, toerisme, natuur en landschap. In onze regio is er meer open ruimte dan je op het eerste zicht zou denken. De meest verbindende factor tussen die verschillende thema's is dan ook landbouw. De streekvereniging uitbreiden met dit thema was dus een logische stap. Dit project wil onze ondernemers-boeren ondersteunen in het zoeken naar verbreding van hun landbouwactiviteiten, meer specifiek het openstellen en toegankelijk maken ervan. En dat kunnen wij alleen maar toejuichen."Lieve Voets, schepen en bestuurder in Mortsel verwoordt het zo: “Landbouwbedrijven kan je in onze regio op  twee handen tellen. Wanneer je in Mortsel begint te tellen, houdt het al op bij 1. Burgers en boeren raken zo van elkaar vervreemd. Met ons project voelen landbouwers zich gesterkt door de connectie die ze maken met andere landbouwbedrijven. Onze burgers, specifiek gezinnen, bedrijven en scholen worden uitgenodigd en gestimuleerd om opnieuw het rijke landbouwgebeuren te leren kennen en te waarderen. Want hoe dan ook, landbouw blijft een belangrijke schakel in de economie. Ook in onze regio speelt hij een onmiskenbare rol.”

Streekvereniging Zuidrand

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband de zeven gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel, de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.   Streekvereniging Zuidrand kwam tot stand in het kader van het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) binnen de provincie Antwerpen, die samen met Europa en Vlaanderen innovatieve plattelandsideeën subsidieert.

Gedeputeerde Rik Röttger: “De Streekvereniging werkt aan projecten op het  snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit.

”Peter Bellens , gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en Europese Samenwerking: “Vlaanderen, Europa en de provincie Antwerpen investeren hiermee samen bijna 97.890 euro in de Zuidrand, de streekvereniging draagt daar 52.710 euro bij. ‘Burgers en boeren’ is dan ook een schoolvoorbeeld van een goed plattelandsproject dat onder meer inzet op samenwerking, innovatie en duurzaamheid. De doelstellingen van het project zullen zeker bijdragen tot het behoud van de kostbare open ruimte en de verdere uitbouw van de unieke streekidentiteit in deze regio.”