Het Beverbeekhuis wordt een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en sociale organisaties. In het buurtrestaurant kan iedereen terecht voor een gezonde en betaalbare maaltijd. Daarnaast kunnen sociale organisaties en verenigingen de lokalen van de site huren om allerhande activiteiten te organiseren.

Het buurtrestaurant komt er dankzij de steun van de Vlaamse Regering. Diest krijgt namelijk tot eind 2018 subsidies in het kader van de projectoproep van de Vlaamse Regering om voor 1 euro kinderen tot 12 jaar in een kwetsbare situatie een warme en gezonde maaltijd aan te bieden. Voor de ouders wordt in ondersteuning voorzien via het netwerk rond het Huis van het Kind. Het OCMW en De Vlaspit vzw hebben de ambitie om zo laagdrempelig mogelijk te werken zodat mensen die het moeilijk hebben, omwille van sociale, psychologische en financiële redenen, gemakkelijker de stap durven zetten naar ondersteuning.

De realisatie van het project is in handen van De Vlaspit vzw, een sociaal tewerkstellingsinitiatief. Het Beverbeekhuis vind je in de parochiezaal in de Tulpenstraat in de wijk Poelske. Het was onder impuls van pastoor Poels dat de wijk Sint-Jan in de jaren ‘60 van de vorige eeuw een forse expansie kende, onder andere met de bouw van de parochiezaal. In de loop der jaren is het uitzicht van de buurt sterk veranderd. Vandaag weerspiegelt de wijk de verscheidenheid van de maatschappij. De inwoners zijn zowel senioren als jonge gezinnen met kinderen, allochtonen en autochtonen, welstellende bewoners en mensen die het moeilijker hebben in de maatschappij.

Met die ontwikkelingen in het achterhoofd zijn de stad en het OCMW Diest, de vzw Parochiale werken en De Vlaspit vzw rond de tafel gaan zitten om de buurt een nieuwe impuls te geven. Het buurtrestaurant wordt ingericht in de parochiezaal Sint-Jan die door de vzw Parochiale werken via een erfpachtovereenkomst aan uitzonderlijk gunstige voorwaarden aan De Vlaspit ter beschikking wordt gesteld. Het gebouw kreeg een opknapbeurt. Er werd gewerkt aan de elektriciteitsvoorziening, de verwarming en het plafond dat helemaal niet brandveilig was. Ook de keuken voldeed niet meer aan de huidige voorschriften. Kortom alles werd netjes opgefrist. Ook het omliggende groen wordt optimaal benut door de aanleg van een terras en een speelzone voor kinderen. Vlakbij het gebouw ligt ook een volkstuintje.

"Het OCMW van Diest is samen met het stadsbestuur blij met de opening van dit buurtrestaurant", zegt OCMW-voorzitter Willy Goos. "Dit initiatief sluit helemaal aan met de inrichting die we uit willen met het sociaal beleid in Diest."

"Vorig jaar beslisten het OCMW en de stad Diest in te stappen in een gezamenlijke structuur waarbij alles wat betrekking heeft op het welzijn en het leven van de Diestenaar in één cluster of departement onder te brengen. Ik beschouw de realisatie van dit initiatief als een belangrijk resultaat van deze samenwerking", vervolgt Willy. "Samenwerken is dan ook het werkwoord van de toekomst en de essentie van wat we hier realiseren.  We willen samenwerken rond en zeker met mensen, gezinnen, kinderen, mensen met één of andere kwetsbaarheid. We doen dat om eenzaamheid te bestrijden, om netwerken van mensen te versterken."

"We willen samenwerken met organisaties zoals De Vlaspit, het CAW, vzw Martine Van Camp, … omdat we ervan overtuigd zijn dat er nog veel 'welzijn' gewonnen kan worden. Onze doelstellingen beogen om netwerken van mensen te versterken, om onderbescherming tegen te gaan, om de drempel van de dienstverlening te verlagen en beter toe te leiden en onwelzijn te voorkomen. Deze samenwerking en toeleiding zal van groot belang zijn zodat ontmoeting en cohesie bevorderd worden om aldus vereenzaming tegen te gaan. Dit concept, waarbij verbondenheid gecreëerd wordt in een huiselijke en gezellige sfeer kan hier alleen maar toe bijdragen."

BRON: stad Diest