De Raad van State geeft een negatief advies voor de aanpassingen die N-VA, CD&V en Open Vld willen doorvoeren aan het decreet Complexe Projecten. De Vlaamse meerderheidspartijen willen die aanpassingen doorvoeren om de omleidingsweg van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren alsnog aan te leggen.

Zoals bekend heeft de raad van State de plannen voor de omleidingsweg in Houthalen-Helchteren onlangs vernietigd. Die weg moest na 47 jaar politieke discussies en juridisch getouwtrek het sluitstuk vormen van de Noord-Zuid tussen Hasselt en Noord-Limburg. Om die weg toch te kunnen realiseren, werkten de drie meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een oplossing uit. Die houdt in dat het Vlaams Parlement voor complexe projecten van uitzonderlijk groot maatschappelijk en ruimtelijk belang de mogelijkheid krijgt om de vaststellinsgbevoegdheid naar zich toe te trekken. Door die bevoegdheid over te hevelen van de Vlaamse regering naar het parlement wordt de Raad van State buitenspel gezet en wordt enkel het Grondwettelijk Hof bevoegd om zich over de wettelijkheid van het dossier te buigen.

Met enkele weken vertraging oordeelt de Raad van State nu dat deze piste niet kan. De reden is simpel: de beroepsmogelijkheden die de burger heeft, worden ingeperkt en dat is in strijd met een Europese richtlijn. De controlebevoegdheid van de Raad van State wordt immers omzeild. “Hieruit kan worden geconcludeerd dat het door de stellers van het voorstel beschreven jurisdictioneel toezicht, in aanvulling op het door het Grondwettelijk Hof uitgeoefende toezicht, niet afdoende kan wordengeacht om te voldoen aan de vereisten van artikel 11 van de Europese richtlijn 2011/92/EU. Er wordt dan ook verder afgezien van een verder onderzoek van dit voorstel van decreet”, luidt het eindbesluit.

Ondertunneling

Momenteel beraden de drie Vlaamse meerderheidspartijen zich over het advies. Waar Open Vld een snelle oplossing prioritair vindt, houdt CD&V de deur open om het ontwerpdecreet bij te schaven zodat het alsnog kan worden toegepast. N-VA kiest resoluut de piste van de ondertunneling. Die piste werd in 2001 gelanceerd. Maar daar werd zeven jaar later vanaf gestapt toen een kosten-batenanalyse uitwees dat de omleidingsweg de beste keuze is.

De oppositie is duidelijk. “Een bijschaving van het ontwerpdecreet is geen goede keuze. Je kan nu immers niet op drijfzand bouwen”, reageert Rob Beenders (sp.a). Johan Danen (Groen): “het decreet Complexe Projecten is finaal gebuisd. Dit is een blamage voor de regering. Het omzeilen van de Raad van State druist in tegen alle democratische principes en is flagrant in tegenspraak met de rechtsbescherming van burgers. Aangezien een meerderheid in het parlement voor tunnels in Houthalen-Helchteren is, mogen we dit momentum niet laten passeren.”