Hoe werken jullie samen met de bevoegde Schepen Resul Tapmaz?

Schepen Tapmaz is, indien zijn agenda het toelaat, steeds aanwezig op de vergaderingen van de Stedelijke Gezondheidsraad. Er is ook een directe link met zijn kabinet zodat, wanneer bijvoorbeeld een vraag rond gezondheid wordt gesteld in de commissie Welzijn, het kabinet een beroep kan doen op de Stedelijke Gezondheidsraad om hierover na te denken, en op die manier een bijdrage kan leveren tot het beantwoorden van de gestelde vraag. Ook wordt het meerjarenplan voorgelegd aan het kabinet, zodat het in het kader van het Schepencollege kan worden besproken. Momenteel wordt binnen de Gezondheidsraad nagedacht over de mogelijkheid om te evolueren naar een "Formele Adviesraad", waarbij het Schepencollege, zich zou kunnen engageren, om rond een aantal materies in verband met gezondheid, voorafgaande aan de besluitvorming, het advies van de Stedelijke Gezondheidsraad in te winnen. Op zich zou dit zeker een meerwaarde kunnen betekenen, omdat op die manier de Stedelijke Gezondheidsraad nog beter een bijdrage zou kunnen leveren aan het aanpakken van de "sociale determinanten" in onze stad. Deze "sociale determinanten" hebben te maken met wonen, met tewerkstelling, met intercultureel samenleven, met sociale cohesie, …. De Stedelijke Gezondheidsraad zou op die manier een samenwerking tussen verschillende sectoren kunnen stimuleren.

Wat zijn de projecten waarmee jullie momenteel vooral bezig zijn?

De Stedelijke Gezondheidsraad heeft samen met andere actoren (onder andere SEL-Gent (Samenwerking Eerstelijn) en met de lokale multidisciplinaire netwerken) in het kader van de oproep van de federale minister van Volksgezondheid, samen met de Vlaamse minister, een project ingediend om de "chronische zorg" in Gent te verbeteren. Hierbij willen we vooral de nadruk leggen op de centrale positie van de patiënt, en willen we werken aan de verbetering van de zorg, die gericht is op het realiseren van de doelstellingen van de patiënt op het vlak van kwaliteit van leven. Ook in dit project zullen alle betrokkenen in Gent samenwerken. De Stedelijke Gezondheidsraad vormt op die manier het "cement" tussen al diegenen die met welzijn en gezondheid bezig zijn in de stad.