Onbestuurbaar?

Hoewel de oppositie samen met enkele gemeenteraadsleden van Open & Liberaal graag willen beweren dat de gemeente onbestuurbaar is, zullen SP.A en NV-A dit blijven ontkennen. Kijk maar naar de afgelopen jaren wat er al werd gerealiseerd: de Heldergemstraat, aankoop Sint-Martinusheem, aankoop oud gemeentehuis in Heldergem, premies voor energiebesparing… en kijk naar ons meerjarenplan voor wat er nog op stapel staat: een concertzaal in Denderhoutem, heraanleg van parkings in Denderhoutem, renovatie oud gemeentehuis in Heldergem, sociale woningen, tal van wegenwerken…
Inhoudelijk is er sinds het bestuursakkoord nooit een fundamentele discussie gevoerd; de afspraken waren en zijn nog steeds duidelijk. Het is jammer dat enkele leden van 1 partij deze afspraken niet kunnen nakomen en daarom beslissen om alles op te blazen, door ook het exploitatie- en investeringsbudget voor opdrachten van dagelijks bestuur te schrappen. Hierdoor moet er nu zelfs voor de aankoop van een balpen, een gemeenteraad worden samengeroepen. Duidelijk een
gebrek aan loyauteit en visie; ten koste van iedere inwoner.

Wat nu?

De gouverneur zal in eerste instantie bemiddelen met alle partijen. Zoals steeds zijn we als SP.A en NV-A bereid tot overleg. Maar als SP.A en NV-A blijven we ook overtuigd van het bestuursakkoord en gaan we dat gewoon verder uitvoeren, zoals we dat tot op vandaag ook nog altijd doen. We gaan in beroep bij de Raad van State tegen onbestuurbaarheid; en zullen ook het schrappen van de budgetten aanvechten want dit druist in tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat de oppositie samen met gemeenteraadsleden van Open & Liberaal ervoor kiest om deze soap op te starten, is duidelijk hun keuze. Wij steken onze tijd en energie liever in investeringen die voor de inwoners van groot-Haaltert wel opbrengen.

Waarom?

Waarom enkele leden van Open & Liberaal deze punten mee goedkeurde, is slechts de laatste dagen volledig duidelijk geworden. Er waren al tekenen aan de wand toen Open & Liberaal de gemeenteraad van juni verliet na de burgemeester te beschuldigen van machtsmisbruik; toen ze onverwacht en onbedachtzaam een belastingverlaging stemde samen met de oppositie (hoewel noch de jaarrekening van 2015, noch het budget voor 2017 bekend waren) en toen ze de voorstellen van sp.a en nv-a, om de retributies voor Haaltertse verenigingen af te schaffen, de premies voor energiebesparing te indexeren en de afkoppelingssubsidie te verhogen, afkeurde. Pogingen tot overleg met sp.a en nv-a faalden, of gemaakte afspraken op een enkel overleg werden niet nagekomen.

Afgelopen dinsdag werd echter duidelijk waarom Open & Liberaal zich plots niet meer kon vinden in de huidige coalitie van sp.a, nv-a en Open&Liberaal. OCMW-voorzitter Gina Verbestel stelde een nieuw bestuursakkoord voor dat enerzijds het huidig college van burgemeester en schepenen vervangt door de personen met de meeste stemmen na de verkiezingen van 2012, en die toen de leeftijd van 65 jaar nog niet hadden bereikt; en dat anderzijds reeds een verkiezingslijst vastlegt voor 2018 waarbij enkel de personen met de meeste stemmen in 2012 en die niet ouder zijn dan 65 jaar, verkiesbaar gesteld worden.

Voorstel nieuw bestuur Verbestel

Het voorstel van Gina Verbestel is een wanhoopspoging om haar eigen partij veilig te stellen, ook na de verkiezingen van 2018, want op de nieuwe kieslijst zouden 10 van de 25 personen voor Open & Liberaal zijn.  Het voorstel is er enkel op uit om postjes te verdelen, en daarbij vallen 65 plussers en jongeren, of nieuw politiek talent uit de boot. Opmerkelijk voor een schepen die vandaag bevoegd is voor Jeugd en Senioren.

Bovendien gaat het in haar poging tot een nieuw bestuur, nergens over inhoud. Partijen houden op te bestaan. Burgers zien hun mening over de gemeente niet vertaald via een stem op een partij met een afgebakend programma, maar kunnen enkel een stem uitbrengen op een select aantal personen.
Gina Verbestel is het toonbeeld dat politiek en het besturen van een gemeente voor haar enkel gaat om postjespakken.

Hoewel ze voor een onbestuurbaarheid stemt, geeft Gina Verbestel in haar voorstel van bestuursakkoord wel aan dat het huidige meerjarenplan verder wordt uitgevoerd. Het werk dat de huidige meerderheid van sp.a en nv-a dus reeds heeft verricht, en de projecten (zoals de concertzaal aan de muziekacademie; openbare werken; sociale woningen; nieuwe bib in Denderhoutem, uitbouw van het oud gemeentehuis in Heldergem…) die op stapel staan, mogen gewoon verder uitgevoerd worden (maar door iemand anders).

Het is dus duidelijk dat het lamleggen van het gemeentebestuur dat in 2012 democratisch verkozen werd, geen gevolg is van problemen met sp.a en nv-a, maar het enkele gevolg is van 1 persoon die haar macht wil laten blijven gelden; waarbij het bestuur en de inwoners van de gemeente  en zelfs haar eigen partijleden het moeten ontgelden. Van  eigen belang en zelfbediening gesproken.

Gina Verbestel zet na haar afscheiding van Open VLD, nu niet alleen het gemeentebestuur op barsten, maar zelfs ook haar eigen opgerichte partij.

 Dat CD&V en  CL-VLD  deze couppoging mee steunen, is begrijpelijk vanuit hun rol als oppositiepartij maar als zij ook dit project van enkel eigenbelang en zelfbediening ondersteunen, dan kan men ook de democratische waarden van deze partijen in vraag stellen. Of kiezen zij liever mee voor de discriminatie van oudere, jongere en vernieuwende krachten. Vallen de maskers af of gaan de ogen alsnog open? In naam van de lokale democratie kunnen we enkel hopen dat het gezond verstand na de vakantie terug keert en dat het eindelijk weer over de inhoud kan en mag gaan.

Want alleen met goed bestuur verdien je vertrouwen en respect van de inwoners.