Op de gemeenteraad van januari 2017 viel het een aantal gemeenteraadsleden op dat het College van Burgemeester en Schepenen een maand eerder 150.000 euro aan Kaai-Invest bvba had ‘geschonken’.  Een groot bedrag dat eigenlijk enkel kan goedgekeurd worden door de gemeenteraad, en dus niet door het college.    Waarom wordt dit bedrag betaald aan een private onderneming die, na de heraanleg van de Wilfordkaai, inkomsten zal krijgen uit bijvoorbeeld parkeergeld?  Enkel en alleen voor een beetje inspraak, zo vertelde het college.  Op dit moment blijken er echter geen afspraken op papier te staan die de gemeente ook maar enige inspraak geeft.  De vernieuwing is op dit moment al ver gevorderd. Wij vinden het best goed dat firma’s als Kaai-Invest investeren in de gemeente, maar dan was dat beter onder regie en leiding van het gemeentebestuur gebeurd. De verfraaiing van de toeristische  trekpleister van onze Scheldegemeente mag niet de belangen van enkelen dienen.    De sp.a–Groen-fractie diende bij monde van fractieleider Bert Bauwelinck (sp.a) klacht in bij de gouverneur van de provincie Oost–Vlaanderen en kreeg over de gehele lijn gelijk.  De gouverneur oordeelde dat het hier ging om een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, een schending van de bevoegdheid van de gemeenteraad en een schending van het zorgvuldigheidsprincipe. Anders gesteld: het schepencollege mag dit niet op eigen houtje en ongemotiveerd beslissen. Het college trok het eigen besluit daarom in en agendeerde het  prompt opnieuw op de gemeenteraad van 26 juni.  Er werd zelfs een ‘schaam’-samenwerkingsovereenkomst aan gekoppeld, met een plan van de kaai dat ondertussen al achterhaald is want het beruchte toiletgebouw staat er niet eens op. Vijgen na Pasen dus. Doe daar nog een cadeau van 40.000 euro aan Kaai-Invest bovenop voor LED-verlichting op het private gedeelte van de kaai en klaar is kees. De meerderheid keurde dit alles zonder mopperen goed. De sp.a-Groen-fractie verzette zich uitdrukkelijk tegen dit soort onfrisse praktijken.  De burgemeester liet als toemaatje op schoolmeesterachtige wijze nog weten dat dit alles zo was omdat CD&V-N-VA de meerderheid uitmaakte en de oppositie dus niets te zeggen had. Wie dat anders wou zien, moest maar anders stemmen. Nou moe?  Publieke ruimte wordt geprivatiseerd en de omwonenden hebben niks in de pap te brokken. Wij vinden dat de 150.000 euro beter voor andere zaken gebruikt kan worden: parkeerkaarten voor de bewoners in de betalende straten – waaronder binnenkort de Wilfordkaai – bijvoorbeeld. 

Ook aan de werf van het volgend jaar te openen VITA–zwembad wordt met geld gemorst..  Bij de slopingswerken stootte een onderaannemer op een ‘verborgen’ kelderruimte gevuld met een mengsel van stookolie en water.  Een deel van dit mengsel is weggelopen.  Gelukkig werd zo snel mogelijk de vervuiling ingedijkt en weggenomen, maar de factuur bedraagt bijna 200.000 euro.  Niemand wist blijkbaar dat deze kelderruimte bestond, ook al is dezelfde private firma actief bij de bouw van het nieuwe zwembad als degene die het oude zwembad plaatste én restaureerde. Het schepencollege blijkt nogal snel de portefeuille met uw belastinggeld open te trekken om de factuur van de sanering helemaal op zich te nemen.  Het zwembad moet natuurlijk tijdig kunnen openen, enkele weken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, en dan is vertraging van de bouw geen optie. Maar waarom bijna 200.000 euro betalen aan een private concessiehouder, waaraan het gemeentebestuur nota bene jaarlijks ruim 1,16 miljoen euro dotatie gaat geven voor de uitbating?  Ook deze som zou anders kunnen besteed worden door het gemeentebestuur, bijvoorbeeld door het zwemmen in de toekomst zo goedkoop mogelijk te houden.

sp.a-Temse vraagt van het gemeentebestuur meer transparantie en meer inspraak omtrent haar financiën.  De inwoners betalen meer dan genoeg gemeentebelastingen.


Dit artikel verscheen op 5 juli 2017 ook in De Nieuwe Omroeper