"De sp.a-fractie – en dit wil ik toch nog eens heel duidelijk stellen – heeft van bij de start (zelfs al van voor de start) gezegd dat ze constructief zouden meewerken, dat ook wij openheid wilden over één en ander, en dat wij aanbevelingen zouden doen om op een nog transparantere manier te werken in de toekomst, als dat nodig zou zijn.

Er werden tal van getuigen op vrijwillige basis gehoord en bevraagd. Anderen verkozen om hun zienswijze schriftelijk te formuleren.

De vaststelling is enerzijds dat er geen verband werd aangetoond tussen de activiteiten van de Optimabank en de burgemeester. De burgemeester kwam ook op geen enkele wijze tussen in de overname van Ethiasbank door Optimabank.

Anderzijds benadrukten alle getuigen dat in de dossiers van het voetbalstadion en de MIPIM-beurs de burgemeester steeds correct heeft gehandeld, en meer algemeen steeds de belangen van de stad heeft verdedigd.

Daniel Termont heeft geen deontologische fouten begaan, wat deze commissie duidelijk bevestigd heeft. Hij heeft van bij het begin – in alle openheid – gesteld: dat is het, er is niets méér.
Géén formele banden met Optima of welke ontwikkelaar ook, geen voortrekkerij of faveurs, en al helemaal geen zelfverrijking. Alleen drie vluchten aangeboden door een private partij, in functie van een samenwerking om uiteindelijk tot die schitterende realisatie te komen die er vandaag staat, de Ghelamco Arena.

Laten we dat vooral niet vergeten: Daniel heeft altijd dat ene doel gediend, hij heeft altijd gewerkt voor AA Gent en de gemeenschap daarrond. Het is net door de Ghelamco Arena dat AA Gent zo succesvol kon zijn de laatste jaren, en net daardoor is er rond de club een echte ‘community’ ontstaan van vele tienduizenden Gentenaars, wat ook de maatschappij in zijn geheel ten goede komt – denk maar aan wat ‘Voetbal in de stad’ allemaal doet.
Bij de start van de commissie heeft iedereen publiekelijk gesteld dat hier geen proces zou gevoerd worden, maar eens we vertrokken was dit niet meer zo duidelijk voor iedereen. Verschillende verdachtmakingen en insinuaties bleven maar komen.

De commissie stelt echter geen overtredingen vast van de deontologische code, meer bepaald tegen het artikel 31 inzake bedrijfsbezoeken dat hier van toepassing is, en samen moet worden gelezen met artikel 32 waarin gesteld wordt dat de bepalingen van artikel 31 niet van toepassing zijn op reizen en bedrijfsbezoeken die lokale mandatarissen doen uit hoofde van hun ambt met het oog op de economische, sociale en/of culturele promotie van de stad.

Tegelijkertijd wordt wel vastgesteld dat door verfijning van de deontologische code, het herbekijken van de samenstelling en werking van de deontologische commissie en de algemene organisatie, kan voorzien worden in nog meer transparantie. Op deze wijze kunnen onduidelijkheden, insinuaties en verdachtmakingen, zoals ze zich nu hebben voorgedaan, in de toekomst beter vermeden worden.

Overeenkomstig artikel 34 van de deontologische code wordt in dit dossier geen publieke afkeuring van de handelswijze van de betrokken mandatarissen uitgesproken.

Andere conclusie, mijnheer de burgemeester, collega’s: de sp.a-fractie heeft steeds haar medewerking blijven verlenen aan deze commissie en dat heeft resultaten opgeleverd. We hebben constructief meegewerkt aan de hier neergelegde aanbevelingen opdat er in de toekomst nog transparanter zou gewerkt worden. We hebben constructief meegewerkt aan aanbevelingen die duidelijk maken hoe eender welk lid van het college en de gemeenteraad zich moet verhouden tot de private sector. We hebben er mee voor gezorgd dat er op 19 oktober kon gedebatteerd worden over die aanbevelingen en de conclusies, zoals we er vandaag in deze gemeenteraad definitief kennis kunnen van nemen.

Collega’s, wij zijn er altijd gerust in geweest, wij behielden het vertrouwen en kunnen nu onder leiding van onze burgemeester Daniel Termont verder werken aan Gent voor de Gentenaars. Met dank aan al diegenen die hiertoe een positieve bijdrage leverden.”