sp.a maakt elke woning in Vlaanderen energieneutraal tegen 2035


Het klimaat redden, vraagt om concrete en becijferde maatregelen. Niet om theorieën en onhaalbare doelstellingen. Het klimaat redden op een sociale manier, het kan wel degelijk. En dat begint met een concreet plan om alle woningen energiezuinig tot -neutraal te maken, zonder de Vlaming op kosten te jagen. Zonder de koopkracht van gezinnen en alleenstaanden te verminderen. 

Zekerheid voor de Vlaming en zekerheid voor het klimaat. Het kan wel. #NieuweStrijd

Vandaag vliegt maar liefst 59.2 miljard kWh per jaar aan energie door ramen, deuren en slecht geïsoleerde daken de deur uit. Ondanks alle aanmoedigingen, belastingvoordelen en premies werden de afgelopen jaren veel te weinig woningen energiezuinig gemaakt. 

Als we tegen 2035 een nuluitstoot willen realiseren voor het totale Vlaamse woningbestand, en zo een enorme stap richting klimaatdoelstellingen zetten, dan moeten we nu ingrijpen. sp.a heeft een concreet en becijferd plan uitgewerkt om dit te realiseren en tegelijk de koopkracht van de alleenstaanden en gezinnen te versterken. 

Uit De Standaard van vrijdag 22 februari 2019: “De Vlaamse socialisten hebben een systeem uitgedacht om het woningbestand snel klimaatvriendelijker te maken. Want ondanks alle inspanningen, aanmoedigingen en premies lekt er nog steeds heel veel fossiel opgewekte warmte weg via slecht geïsoleerde daken, muren en vensters. 

Dat sp.a nu voorstelt om enkele versnellingen hoger te schakelen met behulp van innovatieve ­financiële regelingen, getuigt precies van het soort ­ambitie waar de betogende jongeren om vragen.” 


Isolatieplan

Teveel mensen wonen vandaag nog in woningen met een laag comfort en een hoge energiekost. Ondanks alle aanmoedigingen, premies en belastingvoordelen werden de afgelopen jaren veel te weinig woningen energiezuinig gemaakt. Daarom grijpen we in. Door een collectieve en georganiseerde aanpak lossen we een belangrijk marktfalen op. Vandaag worden logische en winstgevende investeringen in energiezuinigheid immers niet gedaan, wat een enorme maatschappelijke kost met zich meebrengt. 

De komende 15 jaar renoveren en vergroenen we daarom jaarlijks de warmte- en energievoorziening van 150.000 woningen. Op deze manier realiseren we voor ons volledige woningbestand, zowat 2,5 miljoen woningen, in 2035 een netto nuluitstoot. We doen dat op zo’n manier dat de nieuwe energiefactuur en de terugbetaling van de investering steeds lager ligt dan de huidige energiefactuur. Met dit plan verbeteren we het comfort, verlagen we de factuur en halen we ook de vereiste klimaatdoelstellingen.

Organisatie en prefinanciering door de netbeheerder

De netbeheerder financiert en organiseert via groepsaankopen en -aanbestedingen de installatie van zonnepanelen en warmtepompen, de isolatie van daken, gevels en vloeren en volledige "nul-op-de meter"-renovaties. De netbeheerder schiet de investering voor door rechtstreeks de facturen van de renovaties en installaties te betalen. Via het "terugbetaling via de meter"-systeem zorgen we voor een energiezuinige woning voor iedereen, ook wie niet de financiële middelen heeft om de nodige investeringen te doen. 

De terugbetaling is gekoppeld aan de meter en gebeurt via de energiefactuur. De afbetalingsperiode wordt zo gekozen dat het maandelijkse afbetalingsbedrag steeds lager ligt dan wat wordt uitgespaard aan energiekosten. Zo wint de bewoner onmiddellijk aan koopkracht. De terugbetaling via de meter houdt ook in dat als een andere huurder in het huis komt wonen, de eigenaar de woning zelf betrekt, of de eigenaar verhuist, de afbetaling verder kan lopen. Met andere woorden: de terugbetaling is onafhankelijk van de bewoner of eigenaar. 

Lokale besturen (of streekintercommunales) maken warmte-zoneringsplannen op. Dat is een meer gedetailleerde uitwerking van de Vlaamse warmtekaart. Gemeenten/regio's brengen in kaart waar de warmtebronnen en warmtevraag zich bevindt. Op basis daarvan maken ze een gefaseerd plan op voor de renovatie van alle woningen tegen 2035. Op die manier wordt kostenefficiënt gewerkt: een hele straat of wijk wordt in één keer gerenoveerd of van een warmtenet voorzien. De netbeheerder coördineert dit alles. 

Investering en budgettaire impact

De overheid neemt de werkingskosten - die netbeheerder Fluvius maakt voor de uitrol en coördinatie van het renovatieplan - evenals voor renovatieadvies, -begeleiding, en -opvolging voor haar rekening. We voorzien een jaarlijks bedrag van 20 miljoen euro die deze werkingskosten dekken.  

De netbeheerder financiert de renovaties. Aan een gemiddelde renovatie van 40.000 euro is er jaarlijks een investering nodig van 6 miljard euro via de netbeheerder, die zich op zijn beurt financiert via staatsbank Belfius en andere financiële instellingen. 

Het volledige investeringsbedrag wordt in kleine maandelijkse schijven afbetaald via de energiefactuur van de gezinnen wiens woning gerenoveerd werd. De financieringskost wordt dan ook niet doorgerekend in de algemene nettarieven. 

De overheid staat garant voor de terugbetalingen via de meter. In geval van wanbetaling ten aanzien van de netbeheerder springt de overheid dus in. Dat risico is zeer beperkt omdat de zekere energiebesparing een zekere terugbetalingscapaciteit als gevolg heeft. Buitenlandse voorbeelden hebben dat al aangetoond.   

Klimaatimpact

Het energieverbruik voor woningen beperken we zo met 57 PJ of 15.8 miljard kWh per jaar tegen 2024. Tegen 2035 realiseren we een vermindering van het energieverbruik met 213 PJ of 59.2 miljard kWh. 

We realiseren 2500 kton co² equivalent per jaar aan uitstootvermindering tegen 2024. Tegen 2035 besparen we bijna 9500 kton co² equivalent. Alleen al voor de volgende legislatuur komt dat neer op 10,2% minder uitstoot in Vlaanderen. In 2030 zullen we de Vlaamse CO2-uitstoot via dit renovatieprogramma met 18% verminderd hebben. Ter vergelijking: de laatste 10 jaar wist Vlaanderen haar uitstoot slechts met 0,4% te verminderen. En de Europese doelstelling voor 2030 is 35% CO2-reductie.


Zekerheid voor de Vlaming en zekerheid voor het klimaat. Het kan wel. #NieuweStrijd